คลังเก็บหมวดหมู่: นมแม่

นมแม่

หัวข้อการเรียนที่ 1: โรงพยาบาลลายสัมพันธ์แม่ลูกและยุทธศาสตร์การดำเนินการ ในหลักสูตรอบรมบุคลากรผู้ดูแลนมแม่ 20 ชั่วโมง

 

 

นมแม่31

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนหัวข้อนี้

??????????? หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้รับการฝึกอบรมสามารถ

??????????? -บอกจุดประสงค์ของยุทธศาสตร์ในการดำเนินการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขององค์การอนามัยโลกและ UNICEF (5 นาที)

??????????? -บอกจุดประสงค์ของโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก(5 นาที)

??????????? -บอกความสำคัญของการดำเนินการตามนโยบายโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอวีสูง (5 นาที)

??????????? -อธิบายว่าหลักสูตรนี้จะช่วยสถานพยาบาลในเวลานี้ได้อย่างไร (10 นาที)

??????????? -ทบทวนว่ากิจกรรมที่จัดในหลักสูตรนี้มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างไร (5 นาที)

ระยะเวลาทั้งหมด 30 นาที

วัสดุอุปกรณ์

??????????? สไลด์ประกอบการบรรยาย

ข้อมูลที่แนะนำให้อ่านเพิ่มเติมสำหรับผู้ให้การฝึกอบรม

-Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. Geneva, World Health Assembly, May 2002.

-WHO. Protecting, Promoting and Supporting Breastfeeding – The special role of maternity services. A joint WHO/UNICEF Statement, 1989.

-WHO. Evidence for the Ten Steps to Successful Breastfeeding. WHO/CHD/98.9

-UNAIDS/UNICEF/WHO HIV and Infant Feeding: Framework for Priority Action (2003) HIV and Infant Feeding – Guidelines for decision-maker (updated 2005);-A guide for health care managers and supervisor (updated 2005);-A review of HIV transmission through breastfeeding (updated 2007).

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

 

 

 

 

ข้อแนะนำในรายละเอียดของหัวข้อการอบรมหลักสูตรอบรมผู้ดูแลนมแม่ 20 ชั่วโมง

นมแม่31

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

หัวข้อการกล่าวการต้อนรับ

ระยะเวลา15 นาที

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ตารางเวลาการจัดการอบรมในหลักสูตรพร้อมสำเนาแจกให้ผู้รับการฝึกอบรม

การกล่าวต้อนรับผู้รับการฝึกอบรม

??????????? -แนะนำตนเองและแนะนำว่าชื่อที่จะให้ผู้รับการฝึกอบรมใช้เรียก และให้ผู้ให้ฝึกอบรมที่เหลือแนะนำตัว

??????????? -ขอให้ผู้รับการฝึกอบรมแนะนำตัวและบอกสิ่งที่คาดหวังจากการฝึกอบรม

การชี้แจงการเรียนการสอนของหลักสูตรและตารางเวลา

??????????? -ในการฝึกอบรมจะมีการบรรยาย พูดคุย อภิปราย มีการจัดแสดงตามบทบาทและการสาธิต ผู้รับการฝึกอบรมต้องทำงานเป็นทีม และต้องมีการฝึกปฏิบัติทางคลินิกกับหญิงตั้งครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตร

??????????? -ในการฝึกอบรม ขอความร่วมมือทุกท่านให้ช่วยเสนอความคิดและความคิดเห็น เพื่อช่วยในการเรียนรู้ของทีม

??????????? -ในของท้ายของการเรียนในแต่ละหัวข้อจะมีเวลาให้ซักถาม แต่หากไม่เข้าใจหรือมีคำถามระหว่างการเรียนรู้สามารถสอบถามได้ทันที เนื่องจากติดค้างความไม่เข้าใจหรือคำถามอาจทำให้เสียสมาธิในการเรียน

??????????? -แจ้งกำหนดการต่างๆ ของการเรียน เวลาเริ่ม เวลาพัก เวลาฝึกปฏิบัติ และเวลาสิ้นสุดการฝึกอบรม โดย

??????? แจกตารางเวลาและชี้แจงในแต่ละจุด

??????? หากมีแบบประเมินการฝึกอบรม อธิบายรายละเอียด

??????? ขอความร่วมมือและข้อตกลงในการปิดโทรศัพท์มือถือระหว่างการฝึกอบรม

??????? ตรวจสอบความครบถ้วนของการชี้แจงก่อนจะเริ่มหัวข้อการเรียนถัดไป

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

 

บันทึกสำหรับหัวข้อการปฐมนิเทศบุคลากรที่ไม่ใช่สายการแพทย์หลักสูตรอบรมบุคลากรผู้ดูแลนมแม่ 20 ชั่วโมง

นมแม่31

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย? บุคลากรที่ไม่ใช่สายการแพทย์ที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้แก่ เสมียน ธุรการ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ แม่บ้าน พนักงานทำความสะอาด พนักงานเก็บของ พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ในสายงานอื่นๆ

ระยะเวลาการปฐมนิเทศ15-20 นาที

วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการปฐมนิเทศแล้ว ผู้เข้าร่วมรับฟังสามารถ

??????????? -ชี้ว่าจุดใดที่มีติดประกาศนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสิ่งสนับสนุนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

??????????? -บอกเหตุผลของความสำคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2 เหตุผล

??????????? -บอกการฝึกปฏิบัติที่ช่วยสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2 อย่าง

??????????? -บอกสิ่งที่ควรกระทำหรือควรหลีกเลี่ยงในงานของตนเองที่จะช่วยสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2 สิ่ง

ประเด็นสำคัญ

??????????? -การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำคัญต่อสุขภาพมารดาและทารกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยแนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในหกเดือนแรก ซึ่งหมายถึง ไม่ให้อาหาร เครื่องดื่ม หรือสิ่งอื่นใดเสริมนอกเหนือจากนมแม่ การเริ่มอาหารเสริมควรเริ่มหลังจากหกเดือนไปแล้ว ระยะนี้นมแม่ยังมีประโยชน์และสามารถให้ต่อเนื่องได้อย่างน้อยสองปี

??????????? -มารดาและทารกที่ไม่ได้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ควรได้รับการดูแลสุขภาพเพิ่มเติม

??????????? -มารดาส่วนใหญ่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้

??????????? -หากหญิงตั้งครรภ์หรือมารดาถามคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก แนะนำให้ปรึกษาผู้ชำนาญทางให้คำแนะนำทางด้านนี้ ได้แก่ พยาบาล ผดุงครรภ์หรือแพทย์

??????????? -สิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

??????????? -การปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลจะช่วยให้การดูแลมารดาและทารกในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีขึ้น โดยใช้หลักแนวทางการปฏิบัติที่ดีของโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก

ในการปฏิบัติงานของท่าน สิ่งเหล่านี้จะรวมถึง

-การไม่ให้มีการโฆษณานมผสม ขวดนม หรือจุกนมเทียมในสถานพยาบาล รวมถึงไม่รับปากกา ปฏิทิน วารสาร วัสดุทางการตลาดอื่นๆ หรือของขวัญจากบริษัทนมผสม ขวดนม หรือจุกนมเทียม ไม่มีการรับตัวอย่างนมผสม ขวดนม หรือจุกนมเทียม ไม่มีการตั้งแสดงขวดนมในหอผู้ป่วยหรือร้านค้าในบริเวณโรงพยาบาลซึ่งจะทำให้พ่อแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับว่าโรงพยาบาลสนับสนุนการใช้ขวดนม และต้องช่วยกันสอดส่องดูแลให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดการโฆษณาหรือการตลาดของสินค้าเหล่านี้ โดยหากพบเห็นควรมีการแจ้งผู้ดูแลเรื่องนโยบายนมแม่ของโรงพยาบาลที่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่มีการแจ้งให้บุคลากรทราบไว้ในการประกาศนโยบาย

-การจัดสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่บ่งถึงว่า นมแม่เป็นอาหารธรรมชาติที่ดีที่สุดและเหมาะสมสำหรับทารก

-มารดาจะได้รับการสนับสนุนให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย ผู้มาเยี่ยม หรือบุคลากรของโรงพยาบาล มารดาสามารถจะให้ลูกกินนมแม่ในทุกที่ของโรงพยาบาลหรืออาจจะเลือกที่จะใช้สถานที่ที่จัดเครื่องอำนวยความสะดวกไว้ให้นมแม่ ได้แก่ มุมนมแม่ หากมารดาเป็นบุคลากรควรมีการสนับสนุนให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังจากกลับมาจากการลาพักหลังคลอดแล้ว โดยอาจมีเวลาพักให้บีบหรือปั๊มเก็บนมแม่ มีตู้เย็นเก็บรักษานมแม่ หรือมีนโยบายสนับสนุนอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะแนะนำเมื่อบุคลากรขอลาคลอด

-ถ้างานของท่านต้องติดต่อกับมารดาและทารกที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ควรจัดแนวทางการปฏิบัติหรือกิจกรรมส่งเสริม เช่น การยิ้ม การให้การช่วยเหลือ การจัดเก้าอี้นั่งที่เหมาะสม จัดน้ำดื่มไว้บริการมารดา ซึ่งจะช่วยบ่งบอกว่าการที่มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งที่ดีและน่าชื่นชม

-หากงานของท่านอยู่ในพื้นที่ให้บริการของมารดาและทารก ควรมีการเตรียมการให้ข้อมูลที่จำเพาะ เช่น การให้ข้อมูลในกรณีที่มีการสอบถามเกี่ยวกับนมผสม หรือเมื่อพบเห็นมารดามีปัญหาหรือความลำบากในการให้ลูกดูดนม การเตรียมตอบคำถามหรือให้ข้อแนะนำที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้าจะทำให้การให้บริการด้วยความมั่นใจและภาคภูมิใจในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

-ถ้าท่านต้องการข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มเติม หรือต้องการปรึกษาปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก…(รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คลินิกนมแม่ หรืออาจเป็นสายด่วนที่ตอบคำถามเรื่องปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่)

สุดท้ายควรตอบคำถามทุกคำถามจากผู้รับการฝึกอบรม

หมายเหตุ การจัดการปฐมนิเทศสำหรับบุคลากรเหล่านี้ รูปแบบต้องกระชับ ไม่เป็นทางการ และสัมพันธ์กับลักษณะงานของบุคลากรที่เข้าอบรม ไม่ควรลงรายละเอียดทฤษฎีมากเกินไป เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ภายหลัง

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

 

แบบประเมินการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดการอบรมของหลักสูตรอบรมผู้ดูแลนมแม่ 20 ชั่วโมง

นมแม่31

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? การประเมินเมื่อสิ้นสุดการอบรมอาจใช้แบบฟอร์มในการประเมิน ดังนี้

แบบฟอร์มในการประเมินการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดการอบรม

โปรดตอบคำถามเหล่านี้ เพื่อช่วยในการพัฒนาหลักสูตร ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

1.เมื่อสิ้นสุดการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว (โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ท่านเลือก)

?

ฉันไม่สามารถทำได้

ฉันสามารถทำได้บางส่วน

ฉันสามารถทำได้ครบถ้วน

อย่างน้อยอภิปรายกับมารดาถึง

-เหตุผลที่ทำไมนมแม่สำคัญกับทารก 2 เหตุผล

-เหตุผลที่ทำไมนมแม่สำคัญกับมารดา 2 เหตุผล

-การปฏิบัติที่ช่วยสนับสนุนการเริ่มเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 4 อย่าง

ช่วยมารดาและทารก

-ให้ทารกได้สัมผัสกับผิวของมารดาทันทีหลังคลอด

-เริ่มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่ระยะแรกหลังคลอด

?

?

?

ช่วยมารดาให้เรียนรู้ทักษะ

-การจัดท่าและการเข้าเต้า

-การบีบน้ำนมด้วยมือ

?

?

?

อภิปรายกับมารดาว่าทำอย่างไรถ้าต้องการการสนับสนุนในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังจากได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน

?

?

?

บอกสิ่งที่จำเป็นต้องอภิปรายกับมารดาในกรณีที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และส่งต่อไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องการเลี้ยงดูทารกได้อย่างเหมาะสม

?

?

?

ชี้การปฏิบัติใดในหน่วยงานของฉันที่ช่วยสนับสนุนและการปฏิบัติใดที่ขัดขวางการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

?

?

?

ทำงานร่วมกับทีมสหสาขาในการชี้ประเด็นอุปสรรคในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และหาวิธีการแก้ปัญหาอุปสรรคที่พบได้

?

?

?

ทำตามขั้นตอนของบันไดสิบขั้นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้

?

?

?

ยึดถือหลักปฏิบัติในเรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes)

?

?

?

?

2.โดยภาพรวมฉันให้คะแนนประเมินหลักสูตรอย่างไร ????????? ? ดีเยี่ยม????????? ? ดี????????????????? ? แย่

3.เนื้อหาการเรียนการสอน ?????????????????????????????????????????????? ? ง่ายเกินไป????? ? เหมาะสม????? ? ยากเกินไป

4.การประเมินตนเองของผู้รับการฝึกอบรม

-งานที่ได้รับในการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ?????????????????????????? ? มากเกินไป???? ? เหมาะสม????? ? น้อยเกินไป

-การเรียนรู้ที่ได้จากหลักสูตรนี้ ????????????????????????????????????????? ? มาก????????????? ? ปานกลาง????? ? น้อย

5.สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้ที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอดใหม่และทารกแรกเกิด ได้แก่…………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสนอแนะของท่านมีความสำคัญมากกับทีมผู้จัดหลักสูตร โปรดเขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและสามารถ.ติดตามการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของท่านได้ในโอกาสต่อไป ขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

 

การทำแบบจำลองเต้านมจากผ้าของหลักสูตรอบรมบุคลากรผู้ดูแลนมแม่ 20 ชั่วโมง

นมแม่31

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? -ใช้ถุงเท้าสองข้าง ข้างหนึ่งควรเลือกสีน้ำตาลอ่อนเพื่อคล้ายคลึงกับผิวเต้านมด้านนอก อีกข้างหนึ่งเลือกสีขาวเพื่อใช้แสดงถึงลักษณะเต้านมด้านใน

????????????? -ถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน จะทำการเย็บเป็นวงกลมรอบบริเวณส้นถุงเท้าให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร เมื่อเย็บเสร็จแล้วดึงด้ายให้กระชับให้เส้นผ่านศูนย์กลางเหลือ 1.5 เซนติเมตรใส่กระดาษเข้าไปด้านในเพื่อให้คงรูปและเย็บยึดไว้ โดยบริเวณนี้จะเป็นหัวนม จากนั้นใช้สีน้ำตาลเข้มเขียนลานนมและทาบริเวณหัวนม ดังรูปที่ 1, 2 และ 3

cloth breast model1

รูปที่ 1 แสดงการเย็บถุงเท้าบริเวณส้นถุงเท้าเพื่อทำหัวนม

cloth breast model2

รูปที่ 2 แสดงการดึงด้ายที่เย็บไว้เพื่อสร้างหัวนม

cloth breast model3

รูปที่ 3 ระบายสีลานนมและหัวนม

?????????????? -ถุงเท้าสีขาว จะเขียนลักษณะของต่อมน้ำนม ท่อน้ำนมและรูเปิดบริเวณหัวนมไว้ที่บริเวณส้นถุงเท้า โดยพยายามให้ตำแหน่งของท่อน้ำนมอยู่ใต้ลานนมของถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน ดังรูปที่ 4

cloth breast model4

รูปที่ 4 แสดงการเขียนต่อมน้ำนม ท่อน้ำนมและรูเปิดหัวนม

??????????? -ใส่ใยสังเคราะห์หรือนุ่นเข้าไปด้านในถุงเท้าสีขาว โดยเย็บปิดให้คงรูปคล้ายเต้านม ดังรูปที่ 5

cloth breast model5

รูปที่ 5 แสดงถุงเท้าที่ใส่ใยสังเคราะห์และทำการเย็บ ลักษณะจะคล้ายเต้านม

-สวมถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อนทับถุงเท้าสีขาวที่เย็บแล้วซ้อนกัน โดยจัดตำแหน่งให้ท่อน้ำนมอยู่ใต้ลานนม หุ่นจำลองเต้านมนี้ เมื่อถอดถุงเท้าสีน้ำตาลออกจะแสดงลักษณะต่อมน้ำนม ท่อน้ำนมและรูเปิดหัวนมด้านใน เมื่อใส่ถุงเท้าสีน้ำตาลด้านนอกจะแสดงลักษณะภายนอกของเต้านม ลานนมและหัวนม ดังรูปที่ 6

cloth breast model6

รูปที่ 6 ใส่ถุงเท้าสีขาวเข้าไปในถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อน จะได้หุ่นจำลองเต้านม

-อาจทำเต้านมทั้งสองข้าง? เย็บยึดติดกัน โดยเย็บเพิ่มที่ยึดติดกัน (อาจใช้เป็นกระดุม ขอเกี่ยว หรือตีนตุ๊กแกยึด) เพื่อใช้รัดรอบอก ซึ่งจะสามารถฝึกการจัดท่าทารกและการบีบน้ำนมด้วยมือได้

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009