คลังเก็บหมวดหมู่: นมแม่

นมแม่

ความเสี่ยงของการไม่ได้กินนมแม่

hx

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

-ความเสี่ยงจากการไม่ได้กินนมแม่เกิดจาก

??????? การขาดการได้รับภูมิคุ้มกันที่มีในนมแม่ ซึ่งเป็นผลให้มีการเจ็บป่วยบ่อย

??????? การขาดความสมดุลของการได้รับสารอาหารที่จำเป็นที่จะช่วยในการพัฒนาการเจริญเติบโตของสมองและการพัฒนาการของลำไส้

??????????? -นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงของการใช้สารอาหารอื่นแทนนมแม่ ความเสี่ยงนี้ได้แก่

??????????? นมผสมอาจจะปนเปื้อนจากความผิดพลาดในการผลิต

??????????? นมผงอาจจะไม่สะอาด มีเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้ทารกติดเชื้อและเสียชีวิตได้

??????????? น้ำที่ใช้ล้างขวดนมอาจจะไม่สะอาด หรือน้ำที่ใช้ผสมนมอาจปนเปื้อน

??????????? ความผิดพลาดในการผสมหรือชงนม โดยอาจจะผสมข้นหรือจางเกินไป ทำให้ทารกเจ็บป่วยได้

??????????? คนในครอบครัวอาจจะผสมนมเจือจางเพื่อให้ใช้ได้นมขึ้น

??????????? นมผสมอาจจะทำให้ทารกที่ร้องไห้สงบลงได้ แต่จะนำไปสู่ปัญหาเรื่องน้ำหนักเกิน และการใช้อาหารแก้ปัญหาความรู้สึกทุกข์ใจ

??????????? น้ำหรือชาที่ให้แทนนม อาจทำให้ทารกกินนมได้น้อยลงเป็นผลให้น้ำหนักตัวขึ้นน้อย

??????????? การซื้อนมผสมเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นสำหรับครอบครัว ซึ่งหมายถึงการทำให้ค่าใช้จ่ายในด้านอาหารของสมาชิกในครอบครัวลดลงด้วย

??????????? การตั้งครรภ์ถี่อาจจะเป็นภาระของครอบครัวและสังคม

??????????? ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลสูงขึ้นในการจ้างบุคลากร การใช้วัสดุการแพทย์และยาเพื่อใช้ในการดูแลการเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้น

??????????? -ความเสี่ยงในการใช้นมผสมแทนนมแม่อาจลดลงได้จากความตั้งใจ ใส่ใจในการดูแลการใช้นมผสมแทนนมแม่และการดูแลเรื่องความสะอาดในการเตรียม อย่างไรก็ตาม ยังมีความแตกต่างของส่วนประกอบของนมผสมกับนมแม่

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

?

นมแม่กับความสำคัญในมารดา ครอบครัว และสังคม

hx

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? -เมื่อเปรียบเทียบสตรีที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับสตรีที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พบว่าสตรีที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในเรื่อง

??????? มะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่บางชนิด

??????? กระดูกข้อสะโพกหักเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

??????? มีปริมาณไขมันสะสมในระหว่างการตั้งครรภ์ค้างอยู่ และเกิดโรคอ้วนตามมาได้

??????? ภาวะซีดจากการเสียเลือดหลังคลอดมากกว่าเนื่องจากการหดรัดตัวของมดลูกน้อยกว่า และมีประจำเดือนมาเร็วกว่า

??????? การตั้งครรภ์กระชั้นชิดต่อเนื่องกัน เนื่องจากขาดการป้องกันการตั้งครรภ์ที่เป็นผลมาจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

??????? โอกาสการใกล้ชิดลูกน้อยกว่าสตรีที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

??????????? -เมื่อทารกไม่ได้กินนมแม่ มีผลกระทบต่อครอบครัวด้วย ได้แก่

??????? ครอบครัวจะสูญเสียรายได้จากการต้องหยุดงานเมื่อลูกป่วย และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการรักษาลูกป่วย

??????? ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการซื้อและการจัดเตรียมนมผสม และยังต้องใช้เวลามากขึ้นในการเตรียมนมผสม

??????? ความวิตกกังวลเรื่องการขาดแคลนนมผสม หรือการป่วยของลูก

??????????? -ผลต่อสังคม ทารกที่ไม่ได้กินนมแม่จะป่วยบ่อย จึงต้องมีการใช้บริการหน่วยงานในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น เสียค่าใช้จ่ายในด้านการดูแลรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทั้งในช่วงระยะทารกและเมื่อเจริญเติบโตขึ้น สังคมต้องการทารกที่มีสุขภาพดี เมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะมีความแข็งแรงและความฉลาด สามารถทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมดีและน่าอยู่ การที่ทารกที่ไม่ได้กินนมแม่เจ็บป่วยบ่อยจึงเกิดผลเสีย

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

?

 

นมแม่กับความสำคัญในทารก

hx

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

นมแม่มีความสำคัญสำหรับเด็กทารก

??????????? -นมแม่

??????? ให้สารอาหารที่ครบถ้วนอย่างเป็นอุดมคติตามความต้องการของทารกในการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

??????? ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้หลายหลายและลดการตายของทารกจากบางสาเหตุ

??????? ลดความเสี่ยงในการเกิดภูมิแพ้ และภาวะบางอย่าง เช่น เบาหวาน ในครอบครัวที่มีประวัติเสี่ยงต่อโรคเหล่านี้

??????? ตั้งระบบกลไกในการควบคุมความดันโลหิต และลดภาวะโรคอ้วนเมื่อทารกเจริญเติบโตขึ้น

??????? พร้อมใช้และไม่ต้องเตรียม

??????????? -นมแม่เหมาะสมที่สุดสำหรับทารกในแต่ละคน โดยนมแม่จะปรับเปลี่ยนตามความต้องการของทารก

??????????? -ประโยชน์ที่ได้จากนมแม่จะสัมพันธ์กับลักษณะและระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ยิ่งเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวและมีระยะเวลานานยิ่งมีประโยชน์มาก

??????????? -ทารกที่ไม่ได้กินนมแม่ จะมีความเสี่ยงในเรื่อง

??????? การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ และระบบทางเดินปัสสาวะ

??????? ผื่นแดงและผิวหนังแพ้ง่าย

??????? เนื้อตายในทางเดินอาหารและลำไส้ (necrotizing enterocolitis) ในทารกที่คลอดก่อนกำหนด

??????? การพัฒนาการช้ากว่า มีโอกาสในการเรียนสำเร็จและการทำงานหารายได้น้อยกว่า

??????? โอกาสสูงกว่าในการเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และโรคหัวใจเมื่อโตขึ้น

??????? โอกาสสูงกว่าในการเสียชีวิตในช่วงวัยทารกและวัยเด็กช่วงก่อนวัยเรียน

??????????? -เมื่ออยู่ที่สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการติดโรคและไม่สะอาด ทารกที่ไม่ได้กินนมแม่จะเสียชีวิตสูงกว่า 6-25 เท่าจากอาการท้องเสีย และ 4 เท่าจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

??????????? -หากทารกได้กินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งหกเดือน ประมาณการว่า ในแต่ละปีจะมีทารก 1.3 ล้านคนรอดชีวิตเพิ่มขึ้น และอีกหลายล้านคนมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นในทุกๆ ปี

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

?

 

ความสำคัญของกระบวนการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

images (5)รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? -กระบวนการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะช่วยในการพัฒนาของกรามทารกพร้อมกับระบบกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้อลิ้นและกล้ามเนื้อของ Eustachian tube การพัฒนาเหล่านี้จะช่วย

??????? ลดอุบัติการณ์ของการติดเชื้อของระบบหู

??????? ช่วยในการพูดที่ชัดเจน

??????? ป้องกันฟันผุและลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาของระบบเหงือกและฟัน

??????????? -ทารกสามารถจะควบคุมการกินได้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะมีผลต่อความอยากอาหารและโรคอ้วนเมื่อทารกเติบโตขึ้น การควบคุมความอยากอาหารจะไม่มีในทารกที่กินนมผสม การให้นมผสมจะถูกควบคุมโดยผู้ที่ให้นมมากกว่าทารก??????

??????????? -การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะให้ความอบอุ่น สัมผัสและความใกล้ชิดที่จะช่วยในการพัฒนาการทางกายภาพและทางอารมณ์แก่ทารก???? และช่วยให้มารดามีการทอดทิ้งทารกลดลง

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

ข้อแนะนำในการสอนการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างฝากครรภ์

images (5)

???????????

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

????????????? -การให้ความรู้ก่อนการคลอดจะมีความสำคัญในมารดาที่กลับบ้านเร็วก่อน 24 ชั่วโมง เนื่องจากมารดาจะมีเวลาเรียนรู้หลังคลอดได้น้อย การให้ความรู้ในระหว่างการฝากครรภ์จะทำให้มารดามีความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการบริหารจัดการเรื่องนมแม่

??????????? -มารดาจำเป็นต้องมีความมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นั่นคือจะต้องมีการพูดคุยเรื่องที่มารดาวิตกกังวลในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือแนวทางการปฏิบัติที่จะช่วยให้มารดาสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ดี

??????????? -การให้ความรู้โดยการบรรยายอาจจะไม่เหมาะสมกับการให้ความรู้ในมารดา เนื่องจากมารดาอาจจะมีความรู้ในบางเรื่องที่บรรยายมาแล้ว จึงอาจทำให้มีความสนใจน้อย รูปแบบการให้ความรู้ที่น่าจะเหมาะสมกว่าคือการอภิปรายเฉพาะราย หรือการอภิรายแบบกลุ่มซึ่งสามารถจะให้ความรู้ในส่วนที่มารดาต้องการหรือสนใจ และมารดาสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับมารดาท่านอื่นหรือกล้าที่จะพูดในบางเรื่องที่อาจจะรู้สึกอาย เรื่องการเปลี่ยนแปลงในรูปร่าง หรือวิธีที่จะช่วยในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หากมารดาจำเป็นต้องแยกจากทารก ???

??????????? -ต้องไม่ลืมว่าการให้ความรู้ต้องให้กับสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล โดยจัดการอภิปรายรายกลุ่มและจัดแยกรายบุคคลด้วย

??????????? -หากทารกจำเป็นต้องได้รับการดูแลเพิ่มเป็นพิเศษ เช่น ทารกที่คลอดก่อนกำหนด สิ่งที่จำเป็นที่ต้องพูดคุยกับมารดาคือความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสิ่งสนับสนุนที่มารดาจะเข้าถึงได้หากทารกต้องการการดูแลเพิ่มเป็นพิเศษ

??????????? -บางครั้ง มารดาบางคนอาจมีข้อจำกัด ไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้หลายครั้ง และมีเวลาน้อยในการมาโรงพยาบาลเพื่อพูดคุยอภิปรายในแต่ละครั้ง

??????????? -หากมารดามีคำถาม ควรเตรียมข้อมูลในเรื่องความแตกต่างระหว่างการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงลูกด้วยนมผสม ค่าใช้จ่ายในการใช้นมผสม และการเรียนรู้ในเตรียมนมผสมให้ปลอดภัยในกรณีที่เลือกใช้นมผสม

??????????? -การอภิปรายกลุ่มในระยะฝากครรภ์ไม่ใช่ที่ที่เหมาะสมในการสอนการเตรียมนมผสม มารดาที่ตัดสินใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมผสมควรได้รับการพูดคุยรายบุคคลถึงวิธีการเตรียมนมผสมอย่างปลอดภัย และระยะเวลาที่ให้ข้อมูลควรเป็นระยะใกล้กำหนดการคลอดบุตร

??????????? -การสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมผสมในระหว่างฝากครรภ์ หากทำเป็นประจำและเน้นให้ความสำคัญมาก อาจจะมีอิทธิพลต่อมารดาที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเปลี่ยนเป็นเลี้ยงลูกด้วยนมผสม

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009