about us

ประวัติผู้เขียน

IMG_2060-3

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ภาวิน พัวพรพงษ์

?ประวัติการศึกษา? ? ? ?

1994: M.D., Ramathibodi hospital, Mahidol University, Thailand

1997: Grad Dip in Clin Sc(Ob-Gyn), Mahidol University,? Thailand.

1999: Dip Thai Board of Ob & Gyn, Ramathibodi hospital, Mahidol University, Thailand.

2002: Dip Thai Board of Family Medicine, Medical Council, Thailand.

2003: Dip Medical School Executive, Consortium of Thai Medical School, Thailand.

2005: Dip Hospital Executive, Ramathibodi hospital, Mahidol University, Thailand.

2013: Dip New Public Management, Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand.

ตำแหน่งปัจจุบัน???????? ????????

-รองศาสตราจารย์? คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ

-กรรมการสมาพันธ์เครือข่ายนมแม่แห่งประเทศไทย

-คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

ผลงานวิจัย

 1. Puapornpong P. Outcome of pregnancy with first trimester threatened abortion after ultrasound detecting embryonic or fetal cardiac activity. Medical Journal of Srinakharinwirot 2000;7:1-6.
 2. Puapornpong P, Sukpool J, Khemthong P. Knowledge, attitude and practice to screening cervical cancer. Medical Journal of Srinakharinwirot 2001;8:133-7.
 3. Raungrongmorakot K, Kaewpila N, Kongsuwan S, Manolertthewan W, Puapornpong P, Wiruchpongsanon T. Papanicolau smears adequacy from stainless steel and wooden spatula. Medical Journal of Srinakharinwirot 2002;9:17-25.
 4. Puapornpong P, Sukpool J. Antenatal and labor care problems in Ongkharak district ,Nakorn-nayok province. Medical Journal of Srinakharinwirot 2002;9:62-7.
 5. Wiriyasuttiwong W, Puapornpong P, Narkbuakaew W. Designing the pelvic inflammatory expert system. Proceedings of the 4th National Meeting on Biomedical Engineering 2005:143-50.
 6. Puapornpong P, Narkbuakaew W, Wiriyasuttiwong A medical expert system for preterm labor. Proceedings of the 1st Symposium on Thai Biomedical Engineering (ThaiBME 2007) 2007:37-41.
 7. Puapornpong P, Santiwatanakul S, Manolerdthewan W, Kitporntheranunt M. The prevalence of group B streptococcus in first and third trimester pregnancy. J Med Health sci 2008;15:22-6.
 8. Puapornpong P, Samransurp K, Rojanasang P, Wiwattanakul S, Srisurapanon S. The prevalence of anti-hepatitis E in occupational risk groups. J Med Assoc Thai 2009;92:s38-42.
 9. Puapornpong P, Neruntarat C, Manolerdthewan W. The prevalence of snoring in Thai pregnant women. J Med Assoc Thai 2010;93 Suppl 2:S102-5.
 10. Puapornpong P, Manolerdthewan W, Raungrongmorakot K, Ketsuwan S, Wongin S. Factor effecting on breastfeeding success in infants up to 6 month of age in Nakhon Nayok province. J Med Health sci 2009;16:116-23.
 11. Sukchamnan K, Khongsin U, Sanboonsong K, Puapornpong P, Manolerdthewan W. Effect of maternal bearing-down cheering on labor outcomes. J Med Health sci 2010;17:22-8.
 12. Puapornpong P, Hamontri S, Raungrongmorakot K, Natee J, Banyongwijai P, Srisasue W. Assessment of student?s clinical skill in Obstetrics and Gynecology: logbook versus Objective Structure Clinical Examination. J Med Health sci 2010;17:132-40.
 13. ภาวิน พัวพรพงษ์, วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์, เมธาพันธ์ กิจพรธีรนนท์, นรินทิพย์ บุญทิพย์, น้ำทิพย์ ขำต้นวงษ์, อิทธิ สงวนดี. ระบบคำนวณวันคลอดและดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ออนไลน์. Proceedings of 4th Biomedical Engineering Conference (BMECON) 2012:66-9.
 14. Raungrongmorakot K, Puapornpong P, Rattanamongkolgul Knowledge, attitudes and practice of premarital, preconceptional blood tests and thalassemia among pregnant women and their spouses during the first prenatal visit. J Med Health sci 2012;19:22-8.
 15. Puapornpong P, Raungrongmorakot K, Paritakul P, Ketsuwan S, Wongin S. Nipple length and its relation to success in breastfeeding. J Med Assoc Thai 2013;96 Suppl 1:S1-4.
 16. Puapornpong P, Neruntarat C. Prevalence of obstrutive sleep apnea in pregnancy. J Med Health sci 2013;20(1):41-5.
 17. Deetong-on T, Puapornpong P, Pumipichet S, Benyakorn S, Kitporntheranunt M, Kongsomboon K. Prevalence and risk factors of mild cognitive impairment in menopausal women at HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center. Thai J obstet Gynaecol 2013;21:110-6.
 18. Baiya N, Ketsuwan S, Pachaiyapoom N, Puapornpong P. Mother?s Knowledge, latch score and satisfaction after development of breastfeeding support service in HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center. J Med Health sci 2013;20(2):17-23.
 19. Puapornpong P, Raungrongmorakot K, Mahasitthiwat V, Ketsuwan S. Comparisons of the latching on between newborns with tongue-tie and normal newborns. . J Med Assoc Thai 2014;97(3):255-9.
 20. Puapornpong P, Raungrongmorakot K, Manolerdtewan W, Ketsuwan S, Wongin S. Teenage pregnancy and exclusive breastfeeding rates. J Med Assoc Thai 2014;97:893-8.

ผลงานหนังสือ/ตำรา

 1. ภาวิน พัวพรพงษ์. Infectious leucorrhea. ใน: สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, เกศรา อัศดามงคล, มาเรียว ริกันดี, สมชาย สันติวัฒนกุล, บรรณาธิการ. ภาวะติดเชื้อ: Molecular/cellular and clinical basis. กรุงเทพ: เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2547: 1525-35.
 2. ภาวิน พัวพรพงษ์. Pelvic inflammatory diseases. ใน: สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, เกศรา อัศดามงคล, มาเรียว ริกันดี, สมชาย สันติวัฒนกุล, บรรณาธิการ. ภาวะติดเชื้อ: Molecular/cellular and clinical basis. กรุงเทพมหานคร: เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2547: 1536-43.
 3. ภาวิน พัวพรพงษ์. การเตรียมตัวสำหรับปฏิบัติงานที่ห้องคลอด. ใน: เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์, จิตติมา รุจิเวชพงศธร, ภาวิน พัวพรพงษ์, บรรณาธิการ. สูตินรีเวชวิทยาพื้นฐาน Basic OB&GYN. กรุงเทพมหานคร: ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2553: 95-105.
 4. นิพรรณพร วรมงคล, ภาวิน พัวพรพงษ์. นโยบายและการดำเนินงานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ใน: ศุภวิทย์ มุตตามระ, กุสุมา ชูศิลป์, อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ, วราภรณ์ แสงทวีสิน, ยุพยง แห่งเชาวนิช, บรรณาธิการ. ตำราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สำนักพิมพ์ ไอยรา จำกัด, 2555: 69-73.
 5. ภาวิน พัวพรพงษ์. Pelvic mass. ใน: อรุชา ตรีศิริโชติ, เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์, ภาสกร แสงสว่างโชติ, บัลลังก์ มุ้ยเผือก, บรรณาธิการ. แนวทางการวินิจฉัยปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สำนักพิมพ์ นพชัยการพิมพ์ จำกัด, 2556: 208-12.

 

 

 

แหล่งความรู้ เกี่ยวกับสูติ-นรีเวช (Obstetrics-Gynecology)