MED SWU TONGUE-TIE DIRECTOR

TONGUE-TIE-DIRECTOR2

 

-สามารถ download คู่มือการใช้เครื่องมือตรวจวินิจฉัยภาวะลิ้นติดได้จาก

MED SWU tongue-tie director-manual

-สามารถดูวิดีโอการตรวจวินิจัยภาวะลิ้นติดได้ที่

-สามารถดูวิดีโอการใช้เครื่องมือช่วยในการผ่าตัดแก้ไขภาวะลิ้นติดได้ที่

 

 

แหล่งความรู้ เกี่ยวกับสูติ-นรีเวช (Obstetrics-Gynecology)