คลังเก็บหมวดหมู่: นมแม่

นมแม่

ความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่บอกผลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ดีกว่าดูว่ามารดาให้นมลูกได้

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

มีการศึกษาที่พบว่า การที่มารดาสามารถให้นมลูกได้ไม่ได้เป็นตัวบอกว่ามารดาจะให้นมแม่ได้นานหรือประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ขณะที่ความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะบ่งบอกถึงความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ดีกว่า1 สิ่งนี้สะท้อนถึงการที่มารดามีความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะส่งผลให้มารดามีความมุ่งมั่น ซึ่งจะทำให้มารดาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคที่พบจนประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ แต่การที่มารดาสามารถให้นมแม่ได้โดยขาดความมุ่งมั่นจะไม่สามารถส่งผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นี่อาจเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่จะสามารถทำนายผลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ดีกว่าการที่มารดามีความสามารถในการให้นมลูกได้เพียงอย่างเดียว

เอกสารอ้างอิง

1.            Jones CL, Culpin I, Evans J, Pearson RM. Relative effects of breastfeeding intention and practice on maternal responsiveness. Infant Ment Health J 2020;41:82-93.

การเจ็บหัวนมของมารดาในระยะหลังคลอด

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

การเจ็บหัวนมเป็นหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในระยะหลังคลอดที่อาจนำไปสู่การหยุดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนเวลาอันควร ซึ่งช่วงเวลาที่พบปัญหาการเจ็บหัวนมบ่อยที่สุด ได้แก่ ช่วงระยะแรกหลังคลอดซึ่งก็คือใน 2-3 วันแรกหลังคลอดขณะที่มารดายังอยู่ในโรงพยาบาล1 โดยสาเหตุของการเจ็บหัวนม มีสาเหตุมาจาก การเข้าเต้าของทารกที่ไม่เหมาะสม ทารกมีภาวะลิ้นติด การตึงคัดเต้านม และการที่มีน้ำนมไหลเร็วเกินไป หลังจากที่มารดาได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน อุบัติการณ์ของการเจ็บหัวนมพบลดลง แต่จะมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นอีกครั้งในกรณีที่มารดามีปัญหาเรื่องการตึงคัดเต้านม ดังนั้น การแก้ไขปัญหาเรื่องการตึงคัดเต้านมของมารดารวมทั้งวิธีการบีบน้ำนมออกจากเต้านมก่อนเพื่อให้เต้านมลดอาการตึงคัดลง ทำให้ทารกอมหัวนมและลานนมได้ลึกขึ้น จึงอาจเป็นสิ่งที่ควรแนะนำการแก้ปัญหาเหล่านี้เบื้องต้น เพื่อช่วยให้มารดาสามารถผ่านช่วงเวลาที่มีการเจ็บหัวนมไปได้ และไม่เกิดการหยุดการให้นมลูกก่อนเวลาอันควร

เอกสารอ้างอิง

1.            Johansson M, Fenwick J, Thies-Lagergren L. Mothers’ experiences of pain during breastfeeding in the early postnatal period: A short report in a Swedish context. Am J Hum Biol 2020;32:e23363.

การพัฒนาเครื่องมือเลียนแบบการกินนมแม่ของทารก

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

การดูดและกลืนนมแม่ของทารกจากเต้านมมารดาเป็นกลไกที่มีความซับซ้อน ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกันกับการไหลของนมแม่ในท่อน้ำนมของเต้านมมารดา มีความพยายามจะพัฒนาเครื่องมือเลียนแบบการกินนมแม่ของทารก ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือที่เลียนแบบการกินนมแม่ของทารกที่เรียกว่า bio-inspired breastfeeding simulator หรือเรียกย่อ ๆ ว่า BIBS ที่สามารถสร้างแรงดูดเลียนแบบแรงดูดในช่องปากของทารก มีอุปกรณ์ที่เลียนแบบหัวนมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของหัวนมตามแรงดูดที่กำหนด มีการจำลองท่อน้ำนมที่จะแสดงถึงการไหลของน้ำนมจากในต่อมน้ำนม ผ่านท่อน้ำนมและหัวนม ซึ่งจากการทดสอบพบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีและสามารถสะท้อนถึงกลไกการดูดนมของทารกได้อย่างมีนัยสำคัญ1 ดังนั้น การพัฒนาเครื่องมือนี้อาจจะช่วยในการสร้างความเข้าใจกลไกการดูดน้ำนมของทารกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ มารดาและครอบครัว และยังอาจมีส่วนช่วยในการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยทารกดูดนมแม่ในทารกที่มีความผิดปกติของช่องปากได้ในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

1.            Jiang L, Hassanipour F. Bio-inspired Breastfeeding Simulator (BIBS): A Tool for Studying the Infant Feeding Mechanism. IEEE Trans Biomed Eng 2020.

ความสำเร็จในการให้ลูกกินนมแม่โดยการเข้ากลุ่มสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

นอกเหนือจากการที่มีพี่เลี้ยงสนับสนุนในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้แล้ว การจัดกลุ่มมารดาเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยให้มารดาได้แลกเปลี่ยนปัญหาและแนวทางการแก้ไขระหว่างการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังช่วยเพิ่มความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วย เนื่องจากปัญหาที่พบของมารดาคนหนึ่งอาจจะคล้ายกับมารดาอีกคนหนึ่ง และการสื่อสารกันเองระหว่างมารดาด้วยภาษาที่ง่าย และการเห็นตัวอย่างของมารดาที่ได้รับการแก้ไขจนประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับการมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้คำปรึกษาในการจัดกลุ่มสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อาจเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้1

เอกสารอ้างอิง

1.            Jenkins LA, Barnes K, Latter A, Edwards RA. Examining the Baby Cafe Model and Mothers’ Breastfeeding Duration, Meeting of Goals, and Exclusivity. Breastfeed Med 2020.

แม่ที่ให้ลูกกินนมแม่ร่วมกับให้นมผงดัดแปลงสำหรับทารกมักจะหยุดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เร็ว

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

อย่างที่ทราบกันดีว่า กระบวนการดูดนมแม่จากเต้านมมารดาของทารกจะมีกลไกที่แตกต่างจากการดูดนมผงดัดแปลงสำหรับทารกจากขวด ซึ่งหากมารดาให้ทั้งนมแม่และให้นมผงดัดแปลงสำหรับทารกไปพร้อม ๆ กัน ทารกมักจะเลือกการกินนมที่สะดวกคือไม่ต้องออกแรงดูดหรือออกแรงในการดูดนมน้อย ซึ่งก็คือการกินนมผงดัดแปลงสำหรับทารกจากขวดนมที่น้ำนมจะไหลได้เร็วจากขนาดของรูจากจุกนมที่กว้างและมีแรงจากการไหลตามแรงดึงดูดของโลกจากการตั้งขวดนมไว้เหนือทารก ทำให้ทารกมีโอกาสที่จะหยุดการให้นมแม่มากกว่ามารดาที่ให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวถึง 2.3 เท่า ดังนั้น หากมารดาสามารถที่จะให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวได้อาจจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้มารดาประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้1

เอกสารอ้างอิง

1.            Hemmingway A, Fisher D, Berkery T, Dempsey E, Murray DM, Kiely ME. A detailed exploration of early infant milk feeding in a prospective birth cohort study in Ireland: combination feeding of breastmilk and infant formula and early breastfeeding cessation. Br J Nutr 2020:1-28.