คลังเก็บหมวดหมู่: นมแม่

นมแม่

การจัดเตรียมงานในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเริ่มหลักสูตรอบรมบุคลากรผู้ดูแลนมแม่ 20 ชั่วโมง

นมแม่31

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? 1. ยืนยัน รายละเอียดต่อไปนี้

??????????? -รายชื่อของผู้ให้และผู้รับการฝึกอบรม

??????????? -การจัดห้องอบรมตามที่กำหนด

??????????? -รถรับส่งระหว่างห้องอบรมกับที่ฝึกปฏิบัติทางคลินิก

??????????? -สถานที่ฝึกปฏิบัติได้มีการเตรียมพร้อมเรื่องการฝึกปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว

??????????? -อาหารและอาหารว่าง

??????????? -ประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

??????????? -ใบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตร และการถ่ายรูปหมู่ของผู้รับการอบรมก่อนสิ้นสุดการอบรม

??????????? -ตรวจสอบเอกสารเรื่องตารางเวลาการอบรม ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของผู้รับการอบรม เอกสารการสอนที่จะแจกในวันที่อบรม

??????????? 2.จัดทีมต้อนรับผู้ให้การฝึกอบรม ผู้รับการฝึกอบรม ผู้บริหารหลักสูตร ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติในที่จัดการฝึกอบรม สนามบินหรือที่ที่กำหนด

??????????? 3.ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนและการฝึกปฏิบัติที่ต้องเตรียมพร้อมที่ห้องอบรมและสถานที่ฝึกปฏิบัติทางคลินิก

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

 

แผนงานในระยะเริ่มต้นในการจัดหลักสูตรอบรมบุคลากรผู้ดูแลนมแม่ 20 ชั่วโมง (ตอนที่ 2)

นมแม่31

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

5.การเลือกเชิญผู้ให้การฝึกอบรม มีรายละเอียดดังนี้

-ผู้ให้การฝึกอบรมควรมีประสบการณ์ในการสอนหลักสูตร และมีความรู้ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การดูแลมารดาและทารกในโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก

-ผู้ให้การฝึกอบรมสามารถและเต็มใจที่จะเข้าร่วมตลอดการฝึกอบรม รวมถึงมีความพร้อมในการเตรียมตัวประชุมในวันก่อนการฝึกอบรม

-ผู้ให้การฝึกอบรมควรได้รับข้อมูลในรายละเอียดของการอบรมก่อนการอบรมสามสัปดาห์ เพื่ออ่านและศึกษาก่อนการอบรม

-จำนวนของผู้ให้การฝึกอบรมต่อผู้รับการฝึกอบรมคือ 1:4ในการฝึกปฏิบัติทางคลินิก โดยเจ้าหน้าที่ห้องตรวจหรือหอผู้ป่วยที่มีประสบการณ์อาจเป็นผู้ช่วยได้

6.หากมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้รับการฝึกอบรม ควรเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมและส่งหนังสือเชิญหรือตอบรับการฝึกอบรม โดยระบุรายละเอียด

-จุดประสงค์ของการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้

-เวลาที่ต้องเดินทางมาถึงที่อบรมและเวลาสิ้นสุดการอบรม

-ความจำเป็นในการที่ต้องมาให้ทันเวลาและเข้าร่วมครบตลอดการอบรม

-การบริหารจัดด้านอื่นๆ ได้แก่ ที่พัก อาหาร หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

7.ประสานงานเรื่องการเดินทางของผู้ให้การฝึกอบรม ผู้บริหารหลักสูตร และผู้รับการอบรม

8.จัดวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในสถานที่ฝึกอบรม

9.ประสานงานและทำหนังสือเชิญประธานเปิดงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

 

แผนงานในระยะเริ่มต้นในการจัดหลักสูตรอบรมบุคลากรผู้ดูแลนมแม่ 20 ชั่วโมง (ตอนที่ 1)

นมแม่31

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? 1.ตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานที่ที่จะจัดการฝึกปฏิบัติทางคลินิก

??????????? -ยืนยันช่วงเวลาของการเข้าฝึกปฏิบัติกับหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด? ในกรณีที่เข้าฝึกปฏิบัติหลายแห่งต้องมั่นใจว่าจะมีความพร้อมพร้อมกันในเวลาที่จัดหลักสูตร และมีจำนวนหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดเพียงพอ เนื่องจากผู้รับการอบรมหนึ่งคนจะต้องฝึกปฏิบัติกับหญิงตั้งครรภ์หนึ่งคนและมารดาหลังคลอดหนึ่งคน

??????????? 2.เลือกสถานที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งควรจะเป็นที่เดียวกับที่ฝึกปฏิบัติทางคลินิก

??????????? -เคลื่อนย้ายจากห้องเรียนไปที่ฝึกปฏิบัติได้ง่าย

??????????? -ห้องควรจะจุผู้รับการฝึกอบรมทั้งหมดรวมทั้งผู้ให้การฝึกอบรม ควรมีพื้นที่สำหรับพิธีเปิดงาน และพื้นที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มย่อยพร้อมวางอุปกรณ์ในการประชุมกลุ่มย่อยเพียงพอ

??????????? -สำหรับวันที่เตรียมประชุมผู้ให้การฝึกอบรมก่อนการเปิดหลักสูตร ควรมีห้องประชุมขนาดจุผู้เข้าประชุม 8 คน

??????????? -ห้องควรมีการจัดแสงและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีผนังที่ใช้ติดตกแต่งได้

??????????? -ควรมีโต๊ะที่เตรียมไว้จัดกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 คนและวางอุปกรณ์การประชุมได้เพียงพอ

??????????? -ควรมีพื้นที่ที่จัดให้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ประสานงานระหว่างการประชุม

??????????? -ห้องที่ใช้ประชุมสามารถจะปิดและเก็บรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ได้อย่างปลอดภัย

??????????? -หากต้องจองห้องเรียน? ต้องจองล่วงหน้าโดยระบุเวลาการจองให้ชัดเจน และยืนยันอีกครั้งเมื่อใกล้วันจัดประชุม

??????????? -ยืนยันเวลาในการเยี่ยมปฏิบัติทางคลินิกกับสถานที่ที่ฝึกปฏิบัติทางคลินิก

??????????? -จัดรถรับส่งระหว่างห้องเรียนกับสถานที่ฝึกปฏิบัติทางคลินิกหากมีความจำเป็น

??????????? 3.กำหนดวันประชุมและจัดทำตารางเวลา

??????????? -กำหนดจำนวนวันในการจัดหลักสูตร โดยอาจจะจัด 3 วันติดต่อกันหรือมากกว่า

??????????? -จัดเวลา 1 วัน สำหรับเตรียมผู้ให้การฝึกอบรม

??????????? -จัดเวลาอย่างน้อย 3 วันสำหรับผู้รับการฝึกอบรม

??????????? -จัดให้ผู้บริหารหลักสูตรมีเวลาว่าง 1-2 วัน เพื่อเตรียมงานก่อนการเปิดหลักสูตร

??????????? -หากสถานที่ฝึกปฏิบัติทางคลินิกอยู่คนละที่กับห้องเรียนต้องจัดเวลาในการเดินทางเพิ่มเติม

??????????? -ควรจะจัดชั่วโมงสอนไม่เกิน? 6.5 ชั่วโมงต่อวัน เนื่องจากต้องมีเวลาพักอาหารว่างและอาหารกลางวัน

??????????? -เตรียมรายละเอียดของตารางเวลา ชั่วโมงการสอนและการฝึกปฏิบัติทางคลินิก

??????????? -หากมีปัญหาเรื่องระยะทางในการเดินทางอาจจะเลื่อนเวลาการเปิดวันแรกเป็นในช่วงบ่ายและเลื่อนการสิ้นสุดการอบรมเป็นช่วงกลางวันของวันที่สี่ หากสามารถยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการจัดได้

??????????? -หากมีพิธีเปิดหรือพิธีปิดที่เป็นทางการ ควรจัดใส่ในตารางการอบรมเพื่อให้มีการควบคุมและไม่รบกวนเวลาของการอบรม

??????????? 4.เลือกผู้ให้การฝึกอบรมและผู้ช่วย โดยหากมาจากหลายสถาบัน ควรตรวจสอบเรื่องเหล่านี้

??????????? -การเดินทางไปกลับจากสถานที่อบรม

??????????? -รายละเอียดเรื่องความจำเพาะของอาหารหากผู้ให้การฝึกอบรมและผู้ช่วย มีข้อจำกัด

??????????? -เมื่อได้รายชื่อของผู้ให้การฝึกอบรมและผู้ช่วยแล้ว ควรเขียนขอเชิญมาเป็นวิทยากรหรือผู้ช่วย โดยกำหนดระยะเวลาของการอบรมให้ชัดเจนในหนังสือเชิญ และควรยืนยันอีกครั้งเมื่อใกล้วันจัดการอบรม

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

 

เอชไอวีกับการเลี้ยงดูทารกแรกเกิดในหลักสูตรอบรมบุคลากรผู้ดูแลนมแม่ 20 ชั่วโมง

นมแม่31

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? หากหลักสูตรนี้จัดในประเทศที่มีอุบัติการณ์ของการติดเชื้อเอชไอวีสูง และความรู้ในเรื่องการติดเชื้อของเอชไอวียังอยู่ในวงจำกัด การเสริมหัวข้อเอชไอวีจะเป็นประโยชน์ โดยจัดให้มีข้อมูลดังนี้

??????????? -ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับเอชไอวีและการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก

??????????? -การตรวจการติดเชื้อและการให้คำปรึกษาเรื่องเอชไอวี

??????????? -ทางเลือกในการเลี้ยงดูทารกโดยพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละสถานที่

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

 

การใช้ภาพหรือแผนผังในการนำเสนอในหลักสูตรอบรมบุคลากรผู้ดูแลนมแม่ 20 ชั่วโมง

 

นมแม่31

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? การใช้ภาพหรือแผนผังในการนำเสนอจะช่วยสร้างความเชื่อมโยง ทำให้เห็นความสัมพันธ์และทำให้เห็นภาพ ซึ่งผู้ให้การฝึกอบรมต้องชี้จุดหรือประเด็นสำคัญในภาพหรือแผนผังที่นำเสนอ โดยอาจร่วมกับการซักถามให้ผู้รับการฝึกอบรมชี้ประเด็นในภาพนั้นร่วมด้วยได้ การนำเสนอนั้นอาจใช้การนำเสนอผ่านโปรแกรมนำเสนอ PowerPoint หรือหากไม่มีอาจนำเสนอด้วยสไลด์หรือแผ่นใส

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009