คลังเก็บหมวดหมู่: นมแม่

นมแม่

การสอนหัวข้อกิจกรรมที่จัดในหลักสูตรนี้มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างไร

pregnancysquare_after_pregnant_12122012

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ระยะเวลาการสอน 5 นาที

เนื้อหา

??????????? ควรจะมีการทบทวนนโยบายของประเทศ กฎหมาย และสิทธิที่ปกป้องความเป็นแม่ของสตรีทำงานกับโปรแกรมการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ว่ามีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกันอย่างไร เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้เห็นความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง รวมทั้งหาโอกาสในการพัฒนา

??????? สอบถามผู้รับการฝึกอบรมว่ามีคำถามหรือไม่ และจบการเรียนในหัวข้อนี้

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

?

 

การสอนหัวข้อหลักสูตรอบรมบุคลากรผู้ดูแลนมแม่ 20 ชั่วโมงจะช่วยสถานพยาบาลในเวลานี้ได้อย่างไร

pregnancysquare_after_pregnant_12122012

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ระยะเวลาการสอน 10 นาที

เนื้อหา

??????????? -ระหว่างการอบรมหลักสูตรนี้จะมีการอธิบายความหมายของบันไดสิบขั้น และวิธีที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ที่จะสนับสนุนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นอกจากนี้ในช่วงท้ายของหลักสูตรจะมีการพูดถึงการเป็นตัวแทนของการรณรงค์เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการประเมินโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก

??????? นำเสนอบันไดสิบขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และแจกสำเนาเอกสารบันไดสิบขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

??????? ชี้บันไดขั้นที่หนึ่งและขอให้ผู้รับการฝึกอบรมอ่านออกเสียง

บันไดขั้นที่หนึ่ง คือ ?การมีนโยบายที่เขียนไว้ชัดเจนและสื่อสารเป็นประจำกับบุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาล?

-การมีนโยบาย จะช่วยในเรื่อง

1.ทำให้เกิดความมั่นใจในการให้การดูแลที่มีประสิทธิภาพกับมารดาและทารกอย่างต่อเนื่อง

2.การจัดมาตรฐานของให้บริการที่สามารถวัดผลได้

3.การจัดกิจกรรมหรือกระบวนการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

-นโยบายไม่ใช่แนวทางการปฏิบัติหรือมาตรฐานการรักษา นโยบายหมายถึงการที่บุคลากรทุกคนเห็นด้วยกับการทำตามแนวทางปฏิบัติหรือมาตรฐานการรักษาและสามารถปฏิบัติได้ตามบทบาทอย่างชอบธรรม การตัดสินใจว่าจะทำตามนโยบายหรือไม่ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคล เมื่อใดที่ไม่ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายจะต้องมีการบันทึกและทำการชี้แจงเหตุผล

-ในนโยบายจะมีการเขียนถึงบันไดสิบขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงวิธีการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

??????? อ้างถึงนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของโรงพยาบาล ให้ผู้รับการฝึกอบรมทบทวนดูระหว่างช่วงการฝึกอบรม (ไม่ใช้เวลาในการสอนหัวข้อนี้) และคิดว่าจะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างไร

??????? ชี้บันไดขั้นที่สองและขอให้ผู้รับการฝึกอบรมอ่านออกเสียง

บันไดขั้นที่สอง คือ ?ฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะที่จำเป็นในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ?

-นโยบายควรจะสนับสนุนบันไดสิบขั้นและการจัดอบรมที่สนับสนุนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การฝึกอบรมในหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมมั่นใจในเรื่องความรู้และทักษะที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานทุกวันที่ช่วยสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

??????? นำเสนอวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและอ่านให้ผู้รับการฝึกอบรมฟัง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ การทำให้บุคลากรทุกคนมีความมั่นใจในการให้การสนับสนุนให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่ระยะแรก และจัดระบบให้มีความสะดวกในการช่วยให้เกิดความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

-ระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ผู้รับการฝึกอบรมจะได้อภิปรายในส่วนของบันไดขั้นที่เหลือ และมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิธีการ

1.ใช้ทักษะการสื่อสารกับหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอดและผู้ร่วมงาน

2.การนำนโยบายบันไดสิบขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมไปใช้และยอมรับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3.อภิปรายเรื่องความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับหญิงตั้งครรภ์ และกรอบการปฏิบัติที่จะสนับสนุนมารดาในการเริ่มต้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

4.ช่วยให้ผิวของทารกได้สัมผัสกับอกมารดาและเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่ในระยะแรก

5.ช่วยมารดาให้เรียนรู้ทักษะในการจัดท่า เข้าเต้าและการบีบนมด้วยมือ

6.อภิปรายกับมารดาถึงวิธีการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังจากได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน

7.บอกถึงสิ่งที่จำเป็นในมารดาที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสามารถแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสม

8.สามารถบอกได้ว่าแนวทางการปฏิบัติใดที่สนับสนุนหรือรบกวนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

9.ทำงานร่วมกับทีมสหสาขาในการระบุปัญหาสำคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหานั้น

-การเข้ารบการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มระดับความรู้ ทักษะ และความมั่นใจ โดยทำให้เกิดความต่อเนื่องนำข้อมูลความรู้และการปฏิบัติไปสู่หน่วยงานและโรงพยาบาล

-หลักสูตรนี้เป็นพื้นฐานของโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม อาจลงทะเบียนในหลักสูตรเฉพาะทางเพิ่มได้ นอกจากนี้ควรมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับบุคลากรเพิ่มมากขึ้น

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

?

 

การสอนเรื่องความสำคัญของการดำเนินการตามนโยบายโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอวีสูง

pregnancysquare_after_pregnant_12122012

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ระยะเวลาการสอน 5 นาที

เนื้อหา

??????????? -บางคนจะปฏิเสธนโยบายโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอวีสูง แต่นโยบายโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกกลับมีความสำคัญมากขึ้นในพื้นที่เหล่านี้ และสามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมและสภาพสังคม

??????????? -องค์การอนามัยโลกและ UNICEF มีนโยบายในเรื่องการติดเชื้อเอชไอวีกับการให้อาหารสำหรับทารกว่า มารดามีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลและการสนับสนุนอย่างครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาหารสำหรับทารก

??????????? -ต้องมีการเน้นว่าอาหารที่ให้แก่ทารกแรกเกิด นมแม่เป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดในคนทั่วไปส่วนใหญ่รวมถึงกรณีที่ยังไม่ทราบผลตรวจเอชไอวีหรือผลตรวจเอชไอวีของมารดายังเป็นลบอยู่

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

 

การสอนเรื่องโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก

pregnancysquare_after_pregnant_12122012

?รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ระยะเวลาการสอน 5 นาที

เนื้อหา

??????????? -โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกเป็นนวัตกรรมขององค์การอนามัยโลกและ UNICEF ที่มีจุดประสงค์ให้ทารกทุกคนได้เริ่มสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และถือว่านมแม่เป็นสิ่งปกติที่มารดาต้องให้กับทารกแรกเกิด

??????????? -นวัตกรรมโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกได้เริ่มนำมาใช้ในปี ค.ศ. 1991 และสิ้นสุดในปี 2007 โดยมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 20000 สถานพยาบาลทั่วโลก

??????????? -นวัตกรรมโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกจะรวมถึงขั้นตอนการประเมินและรับรองสถานพยาบาลที่ดำเนินการในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จ และใช้กระตุ้นโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านการประเมินการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกให้พัฒนายิ่งขึ้น

??????????? ควรมีการกล่าวถึงว่า ในประเทศไทยและในพื้นที่ที่สถานพยาบาลรับผิดชอบหรือใกล้เคียงมีโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกมากหรือน้อยเท่าไร

??????????? นำเสนอสไลด์บรรยายที่บ่งถึงจุดประสงค์ของโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกให้ผู้รับการฝึกอบรมดู และอ่านให้ผู้รับการฝึกอบรมฟัง เน้นว่า ?จุดประสงค์ของโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกต้องการนำบันไดสิบขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาใช้ และสร้างตัวแทนที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานพยาบาล?

??????????? -โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกจะวางกรอบให้มารดาได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงหกเดือนแรก จากนั้นจึงเริ่มให้อาหารเสริมและช่วยให้มารดาสามารถให้นมแม่ต่อเนื่องไปจนครบสองปีหรือมากกว่า

??????????? -โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกจะช่วยมารดาที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้รับการดูแลทารกดีเท่าที่เป็นไปได้

??????????? -ยุทธศาสตร์การดำเนินงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต้องการให้มีการนำนโยบายโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกมาใช้ ต้องการให้สถานพยาบาลมีการทบทวนข้อมูลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ทันสมัย และต้องการให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่บุคลากรทางการแพทย์

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

 

การสอนยุทธศาสตร์ในการดำเนินการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

pregnancysquare_after_pregnant_12122012

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ระยะเวลาการสอน 5 นาที

เนื้อหา

??????????? ทารก 5500 คนตายทุกๆ วันเนื่องจากการได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสม การได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสมของทารกส่งผลระยะยาวต่อเด็กในด้านการเจริญเติบโต ทุพโภชนาการ การติดเชื้อ และการเจ็บป่วยเรื้อรังอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบการเพิ่มขึ้นของโรคอ้วนจากการที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องมีการดำเนินการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทุกๆ แห่งทั่วโลก

??????????? ถามคำถามว่า ผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน และระบบบริการสุขภาพของการที่ทารกได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสมคืออะไร ให้เวลาผู้รับการฝึกอบรมได้คิดและตอบก่อนดำเนินการเรียนการสอนต่อไป

??????????? การประชุมร่วมขององค์การอนามัยโลกและ UNICEF ได้ผลักดันยุทธศาสตร์ในด้านอาหารของทารกและเด็กก่อนวัยเรียนในปี ค.ศ. 2002 โดยวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์คือ ?การปรับปรุงภาวะโภชนาการ การเจริญเติบโต พัฒนาการ สุขภาพ และโอกาสรอดชีวิตของทารกและเด็กก่อนวัยเรียนโดยผ่านการให้อาหารที่ดีและเหมาะสมที่สุด ซึ่งก็คือ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือน จากนั้นให้อาหารเสริมที่ปลอดภัย ในเวลาที่พอดี ปริมาณที่พอเหมาะและพอเพียง ร่วมกับการให้นมแม่ต่อเนื่องไปเป็นเวลา 2 ปีหรือมากกว่านั้น โดยระหว่างนั้นจำเป็นต้องให้มารดาได้รับสารอาหารที่เพียงพอและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและสังคมด้วย?

??????????? ยุทธศาสตร์นี้ไม่ได้แทนที่ยุทธศาสตร์เดิม แต่สนับสนุนและส่งเสริมกลไกที่มีอยู่คือ โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009