คลังเก็บหมวดหมู่: นมแม่

นมแม่

การสอนเรื่องโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก

pregnancysquare_after_pregnant_12122012

?รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ระยะเวลาการสอน 5 นาที

เนื้อหา

??????????? -โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกเป็นนวัตกรรมขององค์การอนามัยโลกและ UNICEF ที่มีจุดประสงค์ให้ทารกทุกคนได้เริ่มสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และถือว่านมแม่เป็นสิ่งปกติที่มารดาต้องให้กับทารกแรกเกิด

??????????? -นวัตกรรมโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกได้เริ่มนำมาใช้ในปี ค.ศ. 1991 และสิ้นสุดในปี 2007 โดยมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 20000 สถานพยาบาลทั่วโลก

??????????? -นวัตกรรมโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกจะรวมถึงขั้นตอนการประเมินและรับรองสถานพยาบาลที่ดำเนินการในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จ และใช้กระตุ้นโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านการประเมินการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกให้พัฒนายิ่งขึ้น

??????????? ควรมีการกล่าวถึงว่า ในประเทศไทยและในพื้นที่ที่สถานพยาบาลรับผิดชอบหรือใกล้เคียงมีโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกมากหรือน้อยเท่าไร

??????????? นำเสนอสไลด์บรรยายที่บ่งถึงจุดประสงค์ของโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกให้ผู้รับการฝึกอบรมดู และอ่านให้ผู้รับการฝึกอบรมฟัง เน้นว่า ?จุดประสงค์ของโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกต้องการนำบันไดสิบขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาใช้ และสร้างตัวแทนที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานพยาบาล?

??????????? -โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกจะวางกรอบให้มารดาได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงหกเดือนแรก จากนั้นจึงเริ่มให้อาหารเสริมและช่วยให้มารดาสามารถให้นมแม่ต่อเนื่องไปจนครบสองปีหรือมากกว่า

??????????? -โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกจะช่วยมารดาที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้รับการดูแลทารกดีเท่าที่เป็นไปได้

??????????? -ยุทธศาสตร์การดำเนินงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต้องการให้มีการนำนโยบายโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกมาใช้ ต้องการให้สถานพยาบาลมีการทบทวนข้อมูลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ทันสมัย และต้องการให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่บุคลากรทางการแพทย์

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

 

การสอนยุทธศาสตร์ในการดำเนินการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

pregnancysquare_after_pregnant_12122012

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ระยะเวลาการสอน 5 นาที

เนื้อหา

??????????? ทารก 5500 คนตายทุกๆ วันเนื่องจากการได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสม การได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสมของทารกส่งผลระยะยาวต่อเด็กในด้านการเจริญเติบโต ทุพโภชนาการ การติดเชื้อ และการเจ็บป่วยเรื้อรังอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบการเพิ่มขึ้นของโรคอ้วนจากการที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องมีการดำเนินการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทุกๆ แห่งทั่วโลก

??????????? ถามคำถามว่า ผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน และระบบบริการสุขภาพของการที่ทารกได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสมคืออะไร ให้เวลาผู้รับการฝึกอบรมได้คิดและตอบก่อนดำเนินการเรียนการสอนต่อไป

??????????? การประชุมร่วมขององค์การอนามัยโลกและ UNICEF ได้ผลักดันยุทธศาสตร์ในด้านอาหารของทารกและเด็กก่อนวัยเรียนในปี ค.ศ. 2002 โดยวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์คือ ?การปรับปรุงภาวะโภชนาการ การเจริญเติบโต พัฒนาการ สุขภาพ และโอกาสรอดชีวิตของทารกและเด็กก่อนวัยเรียนโดยผ่านการให้อาหารที่ดีและเหมาะสมที่สุด ซึ่งก็คือ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือน จากนั้นให้อาหารเสริมที่ปลอดภัย ในเวลาที่พอดี ปริมาณที่พอเหมาะและพอเพียง ร่วมกับการให้นมแม่ต่อเนื่องไปเป็นเวลา 2 ปีหรือมากกว่านั้น โดยระหว่างนั้นจำเป็นต้องให้มารดาได้รับสารอาหารที่เพียงพอและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและสังคมด้วย?

??????????? ยุทธศาสตร์นี้ไม่ได้แทนที่ยุทธศาสตร์เดิม แต่สนับสนุนและส่งเสริมกลไกที่มีอยู่คือ โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

 

หัวข้อการเรียนที่ 1: โรงพยาบาลลายสัมพันธ์แม่ลูกและยุทธศาสตร์การดำเนินการ ในหลักสูตรอบรมบุคลากรผู้ดูแลนมแม่ 20 ชั่วโมง

 

 

นมแม่31

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนหัวข้อนี้

??????????? หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้รับการฝึกอบรมสามารถ

??????????? -บอกจุดประสงค์ของยุทธศาสตร์ในการดำเนินการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขององค์การอนามัยโลกและ UNICEF (5 นาที)

??????????? -บอกจุดประสงค์ของโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก(5 นาที)

??????????? -บอกความสำคัญของการดำเนินการตามนโยบายโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอวีสูง (5 นาที)

??????????? -อธิบายว่าหลักสูตรนี้จะช่วยสถานพยาบาลในเวลานี้ได้อย่างไร (10 นาที)

??????????? -ทบทวนว่ากิจกรรมที่จัดในหลักสูตรนี้มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างไร (5 นาที)

ระยะเวลาทั้งหมด 30 นาที

วัสดุอุปกรณ์

??????????? สไลด์ประกอบการบรรยาย

ข้อมูลที่แนะนำให้อ่านเพิ่มเติมสำหรับผู้ให้การฝึกอบรม

-Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. Geneva, World Health Assembly, May 2002.

-WHO. Protecting, Promoting and Supporting Breastfeeding – The special role of maternity services. A joint WHO/UNICEF Statement, 1989.

-WHO. Evidence for the Ten Steps to Successful Breastfeeding. WHO/CHD/98.9

-UNAIDS/UNICEF/WHO HIV and Infant Feeding: Framework for Priority Action (2003) HIV and Infant Feeding – Guidelines for decision-maker (updated 2005);-A guide for health care managers and supervisor (updated 2005);-A review of HIV transmission through breastfeeding (updated 2007).

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

 

 

 

 

ข้อแนะนำในรายละเอียดของหัวข้อการอบรมหลักสูตรอบรมผู้ดูแลนมแม่ 20 ชั่วโมง

นมแม่31

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

หัวข้อการกล่าวการต้อนรับ

ระยะเวลา15 นาที

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ตารางเวลาการจัดการอบรมในหลักสูตรพร้อมสำเนาแจกให้ผู้รับการฝึกอบรม

การกล่าวต้อนรับผู้รับการฝึกอบรม

??????????? -แนะนำตนเองและแนะนำว่าชื่อที่จะให้ผู้รับการฝึกอบรมใช้เรียก และให้ผู้ให้ฝึกอบรมที่เหลือแนะนำตัว

??????????? -ขอให้ผู้รับการฝึกอบรมแนะนำตัวและบอกสิ่งที่คาดหวังจากการฝึกอบรม

การชี้แจงการเรียนการสอนของหลักสูตรและตารางเวลา

??????????? -ในการฝึกอบรมจะมีการบรรยาย พูดคุย อภิปราย มีการจัดแสดงตามบทบาทและการสาธิต ผู้รับการฝึกอบรมต้องทำงานเป็นทีม และต้องมีการฝึกปฏิบัติทางคลินิกกับหญิงตั้งครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตร

??????????? -ในการฝึกอบรม ขอความร่วมมือทุกท่านให้ช่วยเสนอความคิดและความคิดเห็น เพื่อช่วยในการเรียนรู้ของทีม

??????????? -ในของท้ายของการเรียนในแต่ละหัวข้อจะมีเวลาให้ซักถาม แต่หากไม่เข้าใจหรือมีคำถามระหว่างการเรียนรู้สามารถสอบถามได้ทันที เนื่องจากติดค้างความไม่เข้าใจหรือคำถามอาจทำให้เสียสมาธิในการเรียน

??????????? -แจ้งกำหนดการต่างๆ ของการเรียน เวลาเริ่ม เวลาพัก เวลาฝึกปฏิบัติ และเวลาสิ้นสุดการฝึกอบรม โดย

??????? แจกตารางเวลาและชี้แจงในแต่ละจุด

??????? หากมีแบบประเมินการฝึกอบรม อธิบายรายละเอียด

??????? ขอความร่วมมือและข้อตกลงในการปิดโทรศัพท์มือถือระหว่างการฝึกอบรม

??????? ตรวจสอบความครบถ้วนของการชี้แจงก่อนจะเริ่มหัวข้อการเรียนถัดไป

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009

 

บันทึกสำหรับหัวข้อการปฐมนิเทศบุคลากรที่ไม่ใช่สายการแพทย์หลักสูตรอบรมบุคลากรผู้ดูแลนมแม่ 20 ชั่วโมง

นมแม่31

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

กลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย? บุคลากรที่ไม่ใช่สายการแพทย์ที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้แก่ เสมียน ธุรการ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ แม่บ้าน พนักงานทำความสะอาด พนักงานเก็บของ พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ในสายงานอื่นๆ

ระยะเวลาการปฐมนิเทศ15-20 นาที

วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการปฐมนิเทศแล้ว ผู้เข้าร่วมรับฟังสามารถ

??????????? -ชี้ว่าจุดใดที่มีติดประกาศนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสิ่งสนับสนุนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

??????????? -บอกเหตุผลของความสำคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2 เหตุผล

??????????? -บอกการฝึกปฏิบัติที่ช่วยสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2 อย่าง

??????????? -บอกสิ่งที่ควรกระทำหรือควรหลีกเลี่ยงในงานของตนเองที่จะช่วยสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2 สิ่ง

ประเด็นสำคัญ

??????????? -การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำคัญต่อสุขภาพมารดาและทารกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยแนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในหกเดือนแรก ซึ่งหมายถึง ไม่ให้อาหาร เครื่องดื่ม หรือสิ่งอื่นใดเสริมนอกเหนือจากนมแม่ การเริ่มอาหารเสริมควรเริ่มหลังจากหกเดือนไปแล้ว ระยะนี้นมแม่ยังมีประโยชน์และสามารถให้ต่อเนื่องได้อย่างน้อยสองปี

??????????? -มารดาและทารกที่ไม่ได้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ควรได้รับการดูแลสุขภาพเพิ่มเติม

??????????? -มารดาส่วนใหญ่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้

??????????? -หากหญิงตั้งครรภ์หรือมารดาถามคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก แนะนำให้ปรึกษาผู้ชำนาญทางให้คำแนะนำทางด้านนี้ ได้แก่ พยาบาล ผดุงครรภ์หรือแพทย์

??????????? -สิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

??????????? -การปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลจะช่วยให้การดูแลมารดาและทารกในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีขึ้น โดยใช้หลักแนวทางการปฏิบัติที่ดีของโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก

ในการปฏิบัติงานของท่าน สิ่งเหล่านี้จะรวมถึง

-การไม่ให้มีการโฆษณานมผสม ขวดนม หรือจุกนมเทียมในสถานพยาบาล รวมถึงไม่รับปากกา ปฏิทิน วารสาร วัสดุทางการตลาดอื่นๆ หรือของขวัญจากบริษัทนมผสม ขวดนม หรือจุกนมเทียม ไม่มีการรับตัวอย่างนมผสม ขวดนม หรือจุกนมเทียม ไม่มีการตั้งแสดงขวดนมในหอผู้ป่วยหรือร้านค้าในบริเวณโรงพยาบาลซึ่งจะทำให้พ่อแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับว่าโรงพยาบาลสนับสนุนการใช้ขวดนม และต้องช่วยกันสอดส่องดูแลให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดการโฆษณาหรือการตลาดของสินค้าเหล่านี้ โดยหากพบเห็นควรมีการแจ้งผู้ดูแลเรื่องนโยบายนมแม่ของโรงพยาบาลที่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่มีการแจ้งให้บุคลากรทราบไว้ในการประกาศนโยบาย

-การจัดสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่บ่งถึงว่า นมแม่เป็นอาหารธรรมชาติที่ดีที่สุดและเหมาะสมสำหรับทารก

-มารดาจะได้รับการสนับสนุนให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย ผู้มาเยี่ยม หรือบุคลากรของโรงพยาบาล มารดาสามารถจะให้ลูกกินนมแม่ในทุกที่ของโรงพยาบาลหรืออาจจะเลือกที่จะใช้สถานที่ที่จัดเครื่องอำนวยความสะดวกไว้ให้นมแม่ ได้แก่ มุมนมแม่ หากมารดาเป็นบุคลากรควรมีการสนับสนุนให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังจากกลับมาจากการลาพักหลังคลอดแล้ว โดยอาจมีเวลาพักให้บีบหรือปั๊มเก็บนมแม่ มีตู้เย็นเก็บรักษานมแม่ หรือมีนโยบายสนับสนุนอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะแนะนำเมื่อบุคลากรขอลาคลอด

-ถ้างานของท่านต้องติดต่อกับมารดาและทารกที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ควรจัดแนวทางการปฏิบัติหรือกิจกรรมส่งเสริม เช่น การยิ้ม การให้การช่วยเหลือ การจัดเก้าอี้นั่งที่เหมาะสม จัดน้ำดื่มไว้บริการมารดา ซึ่งจะช่วยบ่งบอกว่าการที่มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งที่ดีและน่าชื่นชม

-หากงานของท่านอยู่ในพื้นที่ให้บริการของมารดาและทารก ควรมีการเตรียมการให้ข้อมูลที่จำเพาะ เช่น การให้ข้อมูลในกรณีที่มีการสอบถามเกี่ยวกับนมผสม หรือเมื่อพบเห็นมารดามีปัญหาหรือความลำบากในการให้ลูกดูดนม การเตรียมตอบคำถามหรือให้ข้อแนะนำที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้าจะทำให้การให้บริการด้วยความมั่นใจและภาคภูมิใจในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

-ถ้าท่านต้องการข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มเติม หรือต้องการปรึกษาปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก…(รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คลินิกนมแม่ หรืออาจเป็นสายด่วนที่ตอบคำถามเรื่องปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่)

สุดท้ายควรตอบคำถามทุกคำถามจากผู้รับการฝึกอบรม

หมายเหตุ การจัดการปฐมนิเทศสำหรับบุคลากรเหล่านี้ รูปแบบต้องกระชับ ไม่เป็นทางการ และสัมพันธ์กับลักษณะงานของบุคลากรที่เข้าอบรม ไม่ควรลงรายละเอียดทฤษฎีมากเกินไป เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ภายหลัง

หนังสืออ้างอิง

1.????? WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009