คลังเก็บหมวดหมู่: ทารกแรกเกิด

ทารกแรกเกิด

การเกิดเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกขณะนอนหลับ (apparent life-threatening event)

01_13

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????????? การเกิดเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกขณะนอนหลับจะหมายถึงการที่มีเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกโดยมีผู้สังเกตเห็นทารกหยุดหายใจ เขียวหรือซีด แขนขาอ่อนปวกเปียก หอบหรือหายใจไม่ออก ภาวะนี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า apparent life-threatening event หรือ ALTE ซึ่งเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นซ้ำได้และสร้างความวิตกกังวลกับมารดาและครอบครัวได้อย่างมาก อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันถึงความสัมพันธ์ของการเกิดเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกขณะนอนหลับกับการหยุดหายใจ (apnea) และการเสียชีวิตของทารกแบบเฉียบพลัน (sudden infant death syndrome)

สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกขณะนอนหลับเชื่อว่าอาจมีความสัมพันธ์กับสำลักของอาหารขึ้นมาที่หลอดอาหาร (gastroesophageal reflux หรือ GER) การเกิดการติดเชื้อ การเกิดการคลอดก่อนกำหนด อาการชักเรื้อรัง การมีพัฒนาการที่ช้ามาก และการถูกทำร้ายของทารก การเฝ้าสังเกตและหาสาเหตุอาจลดการเกิดอันตรายที่จะเกิดกับทารกได้1

หนังสืออ้างอิง

1.???????? Berkowitz CD. Sudden infant death syndrome, sudden unexpected infant death, and apparent life-threatening events. Adv Pediatr 2012;59:183-208.

 

 

 

 

ภาวะทารกเสียชีวิตแบบเฉียบพลันโดยไม่ได้คาดหวัง (sudden unexpected infant death syndrome)

01_13

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????????? ภาวะทารกเสียชีวิตแบบเฉียบพลันโดยไม่ได้คาดหวัง เป็นคำที่บอกกว้างๆ ถึงภาวะที่ทารกเกิดการเสียชีวิตอย่างไม่ได้คาดหวังโดยอาจจะสามารถตรวจสอบสาเหตุและอธิบายได้หรือไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้ก็ได้ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า sudden unexpected infant death syndrome หรือ SUID ดังนั้นภาวะทารกเสียชีวิตในครรภ์แบบเฉียบพลันจึงรวมเป็นส่วนหนึ่งของภาวะนี้ด้วย

สาเหตุของการเกิดภาวะทารกเสียชีวิตแบบเฉียบพลันโดยไม่ได้คาดหวัง มีความสัมพันธ์กับภาวะผิดปกติของเมตาบอลิซึ่มของทารกตั้งแต่เกิด การติดเชื้อที่ไม่รุนแรงแต่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การบาดเจ็บของทารกโดยอาจเกิดจากการทำร้ายทารก ความผิดปกติของระบบส่งสัญญานของเต้นของหัวใจ สิ่งแวดล้อมในการนอนของทารกที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ การนอนของทารกกับมารดาในเตียงเดียวกัน การใช้ผ้าห่ม หมอนหรือผ้าในที่นอนทารกที่ไม่เหมาะสม การป้อนนมทารกบนโซฟาขณะที่มารดาอ่อนเพลียมากและเผลอหลับ และท่าการนอนของทารก ได้แก่ การนอนคว่ำหรือนอนตะแคงที่อาจจะรบกวนการหายใจของทารก1

หนังสืออ้างอิง

1.???????? Berkowitz CD. Sudden infant death syndrome, sudden unexpected infant death, and apparent life-threatening events. Adv Pediatr 2012;59:183-208.

 

ภาวะทารกเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน (sudden infant death syndrome)

01_13

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????????? ภาวะทารกเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน เป็นภาวะที่ทารกเกิดการเสียชีวิตอย่างไม่ได้คาดหวังโดยไม่มีประวัติที่บ่งบอกและเมื่อตรวจชันสูตรไม่พบสาเหตุที่ชัดเจน ภาษาอังกฤษใช้คำว่า sudden infant death syndrome หรือ SIDS มักสัมพันธ์กับอายุของมารดา โดยเฉพาะมารดาที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีหรือมารดาวัยรุ่น สภาพเศรษฐานะที่ไม่ดี การศึกษาน้อย การไม่ได้สมรส จำนวนครั้งของการฝากครรภ์และการติดตามหลังคลอดน้อย การสูบบุหรี่ และการใช้สารเสพติดในมารดา

สาเหตุของการเกิดภาวะทารกเสียชีวิตแบบเฉียบพลันยังไม่ทราบแน่ชัด เชื่อว่าอาจเกิดจากการมีต่อมไธมัสโต การแพ้นม การมีหัวใจเต้นผิดจังหวะ ได้แก่ ภาวะ Wolff-Parkinson-White และการมี QT interval ยาว การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ การติดเชื้อไวรัส respiratory syncytial หรือการมีความผิดปกติในศูนย์การควบคุมการหายใจในสมอง1

หนังสืออ้างอิง

1.???????? Berkowitz CD. Sudden infant death syndrome, sudden unexpected infant death, and apparent life-threatening events. Adv Pediatr 2012;59:183-208.