คลังเก็บหมวดหมู่: ทารกแรกเกิด

ทารกแรกเกิด

ภาวะทารกเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน (sudden infant death syndrome)

01_13

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????????? ภาวะทารกเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน เป็นภาวะที่ทารกเกิดการเสียชีวิตอย่างไม่ได้คาดหวังโดยไม่มีประวัติที่บ่งบอกและเมื่อตรวจชันสูตรไม่พบสาเหตุที่ชัดเจน ภาษาอังกฤษใช้คำว่า sudden infant death syndrome หรือ SIDS มักสัมพันธ์กับอายุของมารดา โดยเฉพาะมารดาที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีหรือมารดาวัยรุ่น สภาพเศรษฐานะที่ไม่ดี การศึกษาน้อย การไม่ได้สมรส จำนวนครั้งของการฝากครรภ์และการติดตามหลังคลอดน้อย การสูบบุหรี่ และการใช้สารเสพติดในมารดา

สาเหตุของการเกิดภาวะทารกเสียชีวิตแบบเฉียบพลันยังไม่ทราบแน่ชัด เชื่อว่าอาจเกิดจากการมีต่อมไธมัสโต การแพ้นม การมีหัวใจเต้นผิดจังหวะ ได้แก่ ภาวะ Wolff-Parkinson-White และการมี QT interval ยาว การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ การติดเชื้อไวรัส respiratory syncytial หรือการมีความผิดปกติในศูนย์การควบคุมการหายใจในสมอง1

หนังสืออ้างอิง

1.???????? Berkowitz CD. Sudden infant death syndrome, sudden unexpected infant death, and apparent life-threatening events. Adv Pediatr 2012;59:183-208.