คลังเก็บหมวดหมู่: ทารกแรกเกิด

ทารกแรกเกิด

ปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่มีความพิการ

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

            มารดาที่มีความพิการเมื่อมีทารกควรได้รับสิทธิและประโยชน์จากการให้ลูกได้กินนมแม่ แต่ปัจจัยที่ส่งเสริมและอุปสรรคของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่มีความพิการมีความแตกต่างจากมารดาปกติ มีการศึกษาในเรื่องนี้พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่มีความพิการ ได้แก่ อุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกของผู้พิการ การใช้เครื่องปั๊มนม การช่วยเหลือในด้านกายภาพจากผู้อื่น และการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงหรือบุคลากรทางการแพทย์ สำหรับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่มีความพิการ ได้แก่ การขาดการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การพิจารณาว่ามารดามีความพิการและขาดสมรรถภาพ การจำกัดของการได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ความยากในการสร้างน้ำนมของมารดา  และความยากในการเข้าเต้าของทารกในการกินนมแม่1 จะเห็นว่า การให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่มีความพิการยังมีข้อจำกัดในเรื่องการสนับสนุนเรื่องข้อมูลและบุคลากรที่ต้องให้คำปรึกษาและดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มารดาที่มีความพิการได้มีสิทธิและโอกาสที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใกล้เคียงกับมารดาปกติ

เอกสารอ้างอิง

  1. Powell RM, Mitra M, Smeltzer SC, et al. Breastfeeding Among Women With Physical Disabilities in the United States. J Hum Lact 2018;34:253-61.

 

การกินนมแม่ช่วยพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของทารก

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

            ประโยชน์ของการกินนมแม่มีผลดีต่อทั้งมารดาและทารก โดยประโยชน์อย่างหนึ่งที่มีรายงานคือช่วยในด้านพัฒนาการทางพฤติกรรมและอารมณ์ของทารกเมื่อเจริญวัยขึ้น มีการศึกษาพบว่า การให้ลูกได้กินนมแม่อย่างน้อยสามถึงสี่เดือนจะช่วยป้องกันภาวะผิดปกติทางด้านพฤติกรรมของทารกเมื่อทารกเจริญวัยเข้าสู่วัยรุ่น1 สำหรับความผิดปกติทางพฤติกรรมที่พบว่าลดลงเมื่อทารกกินนมแม่ ได้แก่ พฤติกรรมเกเร การขาดสมาธิ พฤติกรรมก้าวร้าว ทำร้ายตนเอง หรือมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมะสม อย่างไรก็ตาม การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากพอ จะช่วยเพิ่มความชัดเจนของผลการศึกษายังมีความจำเป็น ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ควรใส่ใจและวางแผนในการเก็บข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพิ่มเติมในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

  1. Poton WL, Soares ALG, Oliveira ERA, Goncalves H. Breastfeeding and behavior disorders among children and adolescents: a systematic review. Rev Saude Publica 2018;52:9.

การรักษาฝีที่เต้านมโดยการใช้เข็มเจาะดูดหนองออก

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

            การรักษาฝีที่เต้านมนั้น แต่ดั้งเดิมใช้การผ่าตัดเปิดแผลและระบายน้ำหนองออกมา พร้อมกับการใช้ยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื้อช่วยในการรักษาร่วมกัน แต่ในปัจจุบัน มีการแนะนำการใช้การเจาะดูดหนองออกเพื่อการระบายหนองร่วมกับการใช้ยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื้อในการรักษา ซึ่งมีการวิจัยพบว่า การรักษาโดยใช้การเจาะดูดหนองออกร่วมกับการใช้ยาปฏิชีวนะได้ผลดีกว่าการผ่าตัดระบายหนองออกร่วมกับการใช้ยาปฏิชีวนะ1 เนื่องจากการใช้การเจาะดูดหนองออกจะมีการรบกวนหรือทำลายท่อน้ำนมของมารดาหลังการรักษาน้อยกว่า มารดาเจ็บปวดจากการรักษาน้อยกว่า สามารถให้การรักษาโดยใช้ยาชาเฉพาะที่ ขณะที่การผ่าตัดเพื่อระบายหนองอาจต้องอาการการดมยาสลบ และระยะเวลาในการฟื้นตัวหรือหายจากการรักษาสั้นกว่า ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ควรเลือกใช้การเจาะดูดหนองในการรักษาฝีที่เต้านมก่อนเป็นทางเลือกแรก โดยอาจเจาะดูดโดยใช้เครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงในการนำทางร่วมกับการใช้ยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื้อ ซึ่งเป็นทางเลือกที่สามารถทำได้2

เอกสารอ้างอิง

  1. Naeem M, Rahimnajjad MK, Rahimnajjad NA, Ahmed QJ, Fazel PA, Owais M. Comparison of incision and drainage against needle aspiration for the treatment of breast abscess. Am Surg 2012;78:1224-7.
  2. Elagili F, Abdullah N, Fong L, Pei T. Aspiration of breast abscess under ultrasound guidance: outcome obtained and factors affecting success. Asian J Surg 2007;30:40-4.

การให้ลูกกินนมแม่ ประโยชน์นอกเหนือจากน้ำนม

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

            นมแม่ นับเป็นอาหารที่เหมาะสมและทรงคุณค่าที่ควรแก่การให้กับทารก สารอาหารและภูมิคุ้มกันที่จะช่วยปกป้องทารกจากการติดเชื้อและช่วยลดการเสียชีวิตของทารกก็ได้รับจากน้ำนมแม่ แต่นอกเหนือจากนั้น สิ่งที่มีคุณค่าและช่วยในการพัฒนาการของทารกยังได้จากกระบวนการการให้นมแม่ด้วย ตั้งแต่การเริ่มต้นการให้นมลูก หากมีการโอบกอดทารกเนื้อแนบเนื้อจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของระบบประสาทของทารก ช่วยป้องกันทารกเกิดภาวะตัวเย็น น้ำตาลในเลือดต่ำ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกโดยเกิดกระบวนการฝังใจที่จะช่วยป้องกันการทอดทิ้งทารก และขณะที่มารดาให้นมลูก หากมีการสบตา พูดจา หรือสื่อสารกับทารก สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พัฒนาการทางการสื่อสารของทารก ดังนั้น ต้องขอบอกว่า “การให้ลูกได้กินนมแม่จากเต้านมนั้น มีคุณค่ามากกว่าเพียงแค่ได้ประโยชน์จากน้ำนม”1

เอกสารอ้างอิง

  1. Pecoraro L, Agostoni C, Pepaj O, Pietrobelli A. Behind human milk and breastfeeding: not only food. Int J Food Sci Nutr 2018;69:641-6.

การให้ลูกกินนมแม่ลดการติดอาหารหวานในทารก

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

            ปัจจุบันโรคอ้วนเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยทั้งในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นบ่อกำเนิดของโรคเรื้อรังที่หลากหลาย ได้แก่ เบาหวานและความดันโลหิตสูง การสร้างลักษณะการกินอาหารที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันการเกิดโรคเหล่านี้ได้ ซึ่งหนึ่งในแนวทางการป้องกันคือ การลดการกินอาหารหวาน มีการศึกษาพบว่า การให้ลูกกินนมแม่จะลดการกินอาหารหวานในทารกลงได้ร้อยละ 131 ดังนั้น หากจะสร้างให้บุคลากรของชาติมีสุขภาวะที่ดี การเริ่มต้นด้วยการให้ลูกกินนมแม่จะเป็นการวางรากฐานทางสุขภาพที่มีต้นทุนการลงทุนที่ต่ำที่จะสร้างความคุ้มค่าต่อผลในระยะยาวมากที่สุด

เอกสารอ้างอิง

  1. Passanha A, Benicio MHD, Venancio SI. Influence of Breastfeeding on Consumption of Sweetened Beverages or Foods. Rev Paul Pediatr 2018;36:148-54.