คลังเก็บหมวดหมู่: ความรู้สำหรับนักศึกษา

ความรู้สำหรับนักศึกษา

การสอนทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่บุคลากรทางการแพทย์

1410868496077

รศ.นพ.ภาวิน? พัวพรพงษ์

? ? ? ?ในการเรียนการสอนทักษะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เบื้องต้นผู้สอนควรมีความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางด้านทักษะ ซึ่งมีทฤษฎีของ Harrow?s instructive modal for psychomotor domain ที่อธิบายไว้ 5 ขั้นตอน คือ

  1. ขั้นเลียนแบบ
  2. ขั้นทำตอบคำบอก
  3. ขั้นทำได้ถูกขั้นตอน
  4. ขั้นทำและนำเสนอได้ด้วยความมั่นใจ
  5. ขั้นทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ

? ? ? ? การสอนทักษะในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่บุคลากรทางการแพทย์นั้น เป้าหมายคาดหวังคือ อย่างน้อยควรอยู่ในขั้นทำได้ถูกขั้นตอน ดังนั้น หากมีการฝึกเลียนแบบและทำตอบคำบอกกับหุ่นหัตถการจนสามารถทำได้ถูกขั้นตอน ผลการเรียนรู้เมื่อได้ปฏิบัติจริงจะดีขึ้น1 สำหรับการจะทำได้ถึงขั้นมั่นใจและเป็นธรรมชาตินั้นต้องอาศัยการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดความชำนาญ อย่างไรก็ตาม การประเมินผลและตอบสนองกลับให้แก่ผู้เรียนเป็นระยะและบ่อยๆ จะทำให้การเรียนรู้ทางด้านทักษะของผู้เรียนดีขึ้น

เอกสารอ้างอิง

  1. Herrmann-Werner A, Nikendei C, Keifenheim K, et al. “Best practice” skills lab training vs. a “see one, do one” approach in undergraduate medical education: an RCT on students’ long-term ability to perform procedural clinical skills. PLoS One 2013;8:e76354.

 

การล้างมือเข้าห้องคลอด

 

 

 

 

?การล้างมือเข้าห้องคลอด

 

Case study gestational hypertension

Case study-gestational hypertension