อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในไทยต่ำที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

BF in southeast asia

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? ในสภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำและมีการแข่งขันสูง ครอบครัวต้องดิ้นรน ทั้งสามีและภรรยาต้องทำงานนอกบ้าน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อาจจะมองเป็นเรื่องรอง ทั้งๆ ที่ความจริง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้มากกว่า จากทั้งค่านมผงดัดแปลงสำหรับทารกและภูมิคุ้มกันที่ช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับทารก ทำให้เจ็บป่วยน้อยและลดภาระค่ารักษาพยาบาลของทารก จากการสำรวจขององค์การยูนิเซฟในปี พ.ศ.2551-2555 พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หกเดือนต่ำที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุดนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนัก เนื่องจากการให้ลูกได้กินนมแม่เป็นรากฐานของการพัฒนาประชากรที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดในการลงทุน ดังนั้น การช่วยกันรณรงค์สร้างสังคมที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคมไทยจึงต้องเป็นหน้าที่ของทุกๆ คนที่จะช่วยให้เด็กไทยได้กินนมแม่

เอกสารอ้างอิง

  1. UNICEF, Alive &thrive. Cost of not breastfeeding.