คลังเก็บป้ายกำกับ: การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังกับการตั้งครรภ์

การใช้ยาต้านไวรัส Entecavir ในมารดาที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง

w36

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ยาต้านไวรัส Entecavir ไม่พบว่ามีข้อมูลว่าสามารถผ่านรกได้ มีการศึกษาถึงการใช้ยา Entecavir ในหนู พบว่ามีผลต่อน้ำหนักทารกที่น้อยลง ความผิดปกติของหางและกระดูกสันหลัง การสร้างกระดูกลดลง เนื้องอกในปอด โดยระดับยาที่ศึกษาจะสูงกว่าที่ใช้ในมนุษย์ถึง 3100 เท่า สำหรับการศึกษาในมนุษย์ควรจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม

หนังสืออ้างอิง

1.????? Baraclude (Entecavir Monohydrate). Product Information. Princeton, NJ, USA: Bristol-Myer Squibb; 2010.

?

 

การใช้ยาต้านไวรัส Telbivudine ในมารดาที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง

w36

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ยาต้านไวรัส Telbivudine พบว่าสามารถผ่านรกได้ ยานี้จัดอยู่ใน category B ของยาที่ใช้ระหว่างตั้งครรภ์ มีการศึกษาถึงการใช้ยา Telbivudine ในหนู ไม่พบว่ามีความพิการหรือก่อให้เกิดมะเร็งในทารก สำหรับการศึกษาในมนุษย์ในสตรีระหว่างตั้งครรภ์ไม่พบว่ามีผลเสียที่รุนแรงต่อทารก1 ข้อมูลการศึกษาถึงยานี้ยังมีน้อย การเก็บข้อมูลระยะยาวต่อไปจึงจำเป็น

หนังสืออ้างอิง

1.???????? Bridges EG, Selden JR, Luo S. Nonclinical safety profile of telbivudine, a novel potent antiviral agent for treatment of hepatitis B. Antimicrob Agents Chemother 2008;52:2521-8.

?

?

 

การใช้ยาต้านไวรัส Tenofovir ในมารดาที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง

w36

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ยา Tenofovir สามารถผ่านรกได้โดยมีระดับยาในกระแสเลือดมารดาเท่ากับระดับยาในเส้นเลือดในสายสะดือทารก1 ยานี้จัดอยู่ใน category B ของยาที่ใช้ระหว่างตั้งครรภ์ มีการศึกษาถึงความพิการในทารกที่มารดาได้รับยา Tenofovir ระหว่างตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกพบความพิการในทารกร้อยละ 2.3 สำหรับการให้ในระหว่างการตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองและสามพบความพิการในทารกร้อยละ 2.3 ซึ่งอัตราการเกิดความพิการในทารกที่พบนี้ไม่แตกต่างจากมารดาที่ไม่ได้รับยาต้านไวรัส ในกรณีที่ให้ขนาดสูงพบว่ามีผลต่อแร่ธาตุในกระดูกลดลง การเจริญเติบโตผิดปกติ และลดระดับของ insulin-like growth factor1 ซึ่งจะกลับมาเป็นปกติเมื่อหยุดยา2-5 บางรายงานพบว่ามีน้ำหนักของทารกที่ได้รัยยานี้ที่อายุหนึ่งปีน้อยกว่า6 ดังนั้น ยาTenofovir จึงเป็นทางเลือกในกรณีที่จะใช้ยาต้านไวรัสระหว่างการตั้งครรภ์

หนังสืออ้างอิง

1.???????????? Hirt D, Urien S, Ekouevi DK, et al. Population pharmacokinetics of tenofovir in HIV-1-infected pregnant women and their neonates (ANRS 12109). Clin Pharmacol Ther 2009;85:182-9.

2.???????????? Van Rompay KK, Durand-Gasselin L, Brignolo LL, et al. Chronic administration of tenofovir to rhesus macaques from infancy through adulthood and pregnancy: summary of pharmacokinetics and biological and virological effects. Antimicrob Agents Chemother 2008;52:3144-60.

3.???????????? Tarantal AF, Castillo A, Ekert JE, Bischofberger N, Martin RB. Fetal and maternal outcome after administration of tenofovir to gravid rhesus monkeys (Macaca mulatta). J Acquir Immune Defic Syndr 2002;29:207-20.

4.???????????? Judd A, Boyd KL, Stohr W, et al. Effect of tenofovir disoproxil fumarate on risk of renal abnormality in HIV-1-infected children on antiretroviral therapy: a nested case-control study. AIDS 2010;24:525-34.

5.???????????? Riordan A, Judd A, Boyd K, et al. Tenofovir use in human immunodeficiency virus-1-infected children in the United kingdom and Ireland. Pediatr Infect Dis J 2009;28:204-9.

6.???????????? Siberry GK, Williams PL, Mendez H, et al. Safety of tenofovir use during pregnancy: early growth outcomes in HIV-exposed uninfected infants. AIDS 2012;26:1151-9.

?

 

การใช้ยาต้านไวรัส Lamivudine ในมารดาที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง

w36

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? ยาต้านไวรัส Lamivudine เมื่อใช้ระหว่างตั้งครรภ์จะผ่านรกโดยการแพร่ (simple diffusion) ระดับยาในน้ำคร่ำตรวจพบสูงถึง 5 เท่าเทียบกับระดับยาในกระแสเลือดมารดา1 จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่พบว่าเกิดความผิดปกติในทารก ยานี้จัดอยู่ใน category c ของยาที่ใช้ระหว่างตั้งครรภ์ มีการศึกษาถึงความพิการในทารกที่มารดาได้รับยา Lamivudine ระหว่างตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกพบความพิการในทารกร้อยละ 3.1 สำหรับการให้ในระหว่างการตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองและสามพบความพิการในทารกร้อยละ 2.8 ซึ่งอัตราการเกิดความพิการในทารกที่พบนี้ไม่แตกต่างจากมารดาที่ไม่ได้รับยาต้านไวรัส อย่างไรก็ตาม การศึกษาติดตามยังมีช่วงระยะเวลาสูงสุด 5.4 ปี2,3 การติดตามผลระยะยาวต่อไปจึงจำเป็น ดังนั้นจากข้อมูลปัจจุบันหากจำเป็นต้องใช้ยา Lamivudine ยานี้ค่อนข้างปลอดภัย

หนังสืออ้างอิง

1.???????? Mandelbrot L, Peytavin G, Firtion G, Farinotti R. Maternal-fetal transfer and amniotic fluid accumulation of lamivudine in human immunodeficiency virus-infected pregnant women. Am J Obstet Gynecol 2001;184:153-8.

2.???????? Benhammou V, Warszawski J, Bellec S, et al. Incidence of cancer in children perinatally exposed to nucleoside reverse transcriptase inhibitors. AIDS 2008;22:2165-77.

3.???????? Gibb DM, Kizito H, Russell EC, et al. Pregnancy and infant outcomes among HIV-infected women taking long-term ART with and without tenofovir in the DART trial. PLoS Med 2012;9:e1001217.

?

?

 

การใช้ยาต้านไวรัสในมารดาที่ติดเชื้อตับอักเสบเรื้อรัง

w36

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? ในมารดาที่ติดเชื้อตับอักเสบเรื้อรังมีการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อลดจำนวนไวรัส ซึ่งส่งให้ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในทารกลง ยาที่ใช้มีดังนี้

????????? Lamivudine

????????? Tenofovir

????????? Telbivudine

????????? Entecavir

????????? Adefovir Dipivoxil

????????? Interferon

การใช้ยาเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีข้อมูลจากการใช้ในระยะเริ่มต้นกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV อาการข้างเคียงพบได้บ้าง ข้อมูลถึงผลการศึกษาที่ชัดเจนยังมีน้อย1

หนังสืออ้างอิง

1.??????????? Gibb DM, Kizito H, Russell EC, et al. Pregnancy and infant outcomes among HIV-infected women taking long-term ART with and without tenofovir in the DART trial. PLoS Med 2012;9:e1001217.

?

?