คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวสาร

ข่าวสาร

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

3332785648_bf7b73c79b_o

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ? กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย? ทำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูทารกแรกเกิด ซึ่งเกิดระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 โดยให้เงินอุดหนุนรายละ 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี ให้กับครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า 3000 บาท ต่อคน ต่อเดือน โดยติดต่อขอรายละเอียดได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลในเขตพื้นที่ที่อยู่ ซึ่งการอุดหนุนนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นกลไกหนึ่งในการให้การรับรอง ดังนั้น การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่มีความคุ้มค่าและประหยัด น่าจะสอดแทรกไปในกลไกนี้ได้

เอกสารอ้างอิง

การบรรยาย Voice from Administrators ของ ศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์ ในงานประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 2 กันยายน 58

 

กองสวัสดิการแรงงานกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

64

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ?ปัจจุบัน จากข้อมูลกองสวัสดิการแรงงาน มีสถานประกอบการ 350,863 แห่ง มีแรงงานในระบบ 8,361,860 คน และมีแรงงานหญิงจำนวน 4,012,220 คน

? ? ? ? ? ?รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และมีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน

? ? ? ? ? ? กระทรวงแรงงาน ได้ออกประกาศ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555 เรื่องขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการอนุญาตให้ลูกจ้างลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร โดยอนุญาตให้ลูกจ้างชายลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร โดยจำนวนวันลาให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายจ้าง ซึ่งมีรายงานว่า มีสถานประกอบกิจการที่อนุญาตให้ลูกจ้างชายลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร จำนวน 582 แห่ง

? ? ? ? ? ? สำหรับพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2537 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ให้ลูกจ้างหญิง (ผู้ประกันตน) สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร เป็นการเหมาจ่ายไม่เกิน 2 ครั้ง ในอัตราครั้งละร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน

? ? ? ? ? ? นอกจากนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุน ปกป้อง ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ระหว่างภาคีเครือข่ายอีก 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณาสุข กรมอนามัย กรุงเทพมหานคร องค์การยูนิเซฟ องค์การอนามัยโลก และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และได้มีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการตั้งแต่ พ.ศ. 2549 จนในปัจจุบันมีมุมนมแม่ในสถานประกอบการ 1,230 แห่ง และมีมารดาที่มาใช้บริการ 8,876 คน ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ประมาณ 213,024,000 บาท (คำนวณจากลูกจ้างที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่ำหกเดือนและประมาณการค่าใช้จ่ายในซื้อนมผสม 4,000 บาท/เดือน) ไม่นับรวมประโยชน์ของนมแม่ที่ช่วยให้ทารกมีสุขภาพดี ไม่ป่วยบ่อย ทำให้ลดการลาของลูกจ้าง และค่ารักษาพยาบาลทารกที่ป่วย การสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว การสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และการเพิ่มขวัญกำลังใจในการทำงานของลูกจ้าง

เอกสารอ้างอิง

การบรรยาย Voice from Administrators ของ ดร.วิภาวี ศรีเพียร ในงานประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 2 กันยายน 58

ลูกฉลาดและรวยกว่าหากได้กินนมแม่

2-2

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? มีการศึกษาในประเทศบราซิล เปรียบเทียบทารกที่กินนมแม่นานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปเทียบกับทารกที่กินนมแม่น้อยกว่า 1 เดือนแล้วติดตามไปนาน 30 ปี พบว่า ทารกที่กินนมแม่มากกว่า 1 ปี จะมีคะแนนความฉลาด (IQ) มากกว่าทารกที่กินนมแม่น้อยกว่า 1 เดือนถึง 3.76 คะแนน และมีรายได้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่าราว 3200 บาทต่อเดือน (341 บราซิลเลียน เรียล)1,2

????????? มารดาที่ได้ทราบข้อมูลนี้ น่าจะมีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น เนื่องจาก ?สัญชาตญาณความเป็นแม่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของลูกก่อนเสมอ?

เอกสารอ้างอิง

  1. Victora CG, Horta BL, Loret de Mola C, et al. Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and income at 30 years of age: a prospective birth cohort study from Brazil. Lancet Glob Health 2015;3:e199-205.
  2. การบรรยาย Breastfeeding and Work-Let?s Make it Work! ของ ผศ.พญ.ศิรินุช ชมโท ในงานประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 2 กันยายน 58

 

 

การลงทุนที่คุ้มค่าในการสร้างอนาคตของชาติ

36-1

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? ดั้งเดิม เรามักได้ยินคำว่า ?เด็กไทยคืออนาคตของชาติ? แต่การใส่ใจในการให้ความสำคัญกับสิ่งนี้กลับไม่เป็นไปตามเนื้อความที่พูดกันสวยหรู หากเราหวังจะสร้างให้เด็กไทยเป็นอนาคตของชาติในสภาพความเป็นจริง ต้องมีการลงทุนลงแรง ซึ่งการที่จะเด็กไทยที่มีคุณภาพ เริ่มจากทารกที่มีสุขภาพดี การที่ทารกจะมีสุขภาพดี ต้องเริ่มจากการกินนมแม่ที่จะให้ประโยชน์ที่หลากหลายทั้งต่อมารดาและทารก ในส่วนของทารกที่สำคัญคือสมอง ซึ่งจะเจริญพัฒนาขยายขนาดเป็น 3 เท่าในสองขวบปีแรก การใส่ใจกับอาหารที่ให้ทารกในช่วงแรกคือนมแม่ต้องสมบูรณ์โดยให้อย่างน้อยหกเดือน หลังจากนั้นให้อาหารตามวัยที่เหมาะสมร่วมกับนมแม่จนครบสองปีหรือนานกว่านั้น

??????????? การกินนมแม่ช่วยให้ทารกมีความเฉลียวฉลาด (executive function) มากกว่าการกินนมผสม เพราะระหว่างการให้นมแม่ แม่ได้สบตากับทารก รู้ใจ สัมผัสเนื้อแนบเนื้อ? ส่งผลต่อการพัฒนาการของสมองที่ดี ร่วมกับนมแม่มีภูมิคุ้มกันช่วยให้ทารกมีสุขภาพดี จึงเป็นการเตรียมพร้อมด้านการเรียนรู้และสุขอนามัยที่ดีของเด็ก

??????????? ช่วงเด็กเล็ก 3-5 ปีเป็นช่วงหลักที่จะมีการพัฒนาการทางด้านภาษา การลงทุนพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่สองและที่สาม จะเป็นการเตรียมพร้อมทางด้านการสื่อสาร

??????????? เมื่อเด็กไทยมีความพร้อมทางด้านการเรียนรู้ สุขภาพอนามัยดี มีทักษะการสื่อสารที่เยี่ยมยอด น่าจะเป็นความหวังของชาติ ได้โดยไม่ต้องคิดคำขวัญที่มากมายในวันเด็กแห่งชาติ นอกจาก ?เป็นเด็กไทย ต้องกินนมแม่? หรือ ?Thai baby ? only breastfeeding?

เอกสารอ้างอิง

ข้อคิดและแรงบันดาลใจในการฟังบรรยายปาฐกถาพิเศษ ภาษีร่วมใจ ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของนายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ ประธานที่ปรึกษา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 2 กันยายน 58