รายงานผู้ป่วย arrest of dilatation (ตอนที่ 3)

Discussion

จากการซักประวัติและตรวจร่างกาย ผู้หญิงไทยตั้งครรภ์ อายุ 22 ปี G2P0A1 GA 37+3 wk by LMP มาตรวจครรภ์ตามนัดที่โรงพยาบาลพบว่ามีอาการปวดท้องหน่วงๆ ไม่ถี่ ไม่มีน้ำเดิน ไม่มีมูกเลือกไหลจากช่องคลอด จากการตรวจ per vagina examination ที่ OPD พบ มี cervical dilatation 4 cm, effacement 100%, membrane still intact จึงได้รับไว้ในห้องคลอด

ANC risk ในมารดารายนี้มีผล HBsAg positive แต่มารดาไม่ได้รับการตรวจ hepatis B serology เพิ่มเติมเช่น HBeAg, anti-HBc, anti-HBe เป็นต้น ซึ่งการส่งตรวจจะทำให้รู้สถานะการติดเชื้อของมารดา เนื่องจากถ้ามารดาอยู่ในระยะแพร่เชื้อ มี HBeAg positive ร่วมด้วยนั้นจะมีการแพร่เชื้อไปสู่ทารกสูงถึงร้อยละ 50 ซึ่งการติดเชื้อไปยังทารกเป็นไปได้ 3 ทางคือ ผ่านทางรก ติดเชื้อขณะคลอด (vertical transmission) และ ติดเชื้อระยะหลังคลอดผ่านทางน้ำนม แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ามารดาจะเป็นเพียงพาหะเรื้อรังหรือมีการติดเชื้อ การดูแลรักษาในทารกนั้นไม่เปลี่ยนแปลง วิธีการดูแลรักษาป้องกันการแพร่เชื้อสู่ทารกในมารดาที่มี HBsAg positive แนะนำดังนี้

 • การผ่าตัดทำคลอดเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางสูติศาสตร์ตามปกติ เนื่องจากการผ่าตัดคลอดไม่ช่วยลดอัตราการแพร่เชื้อไปยังทารก ผู้ทำคลอดต้องดูดมูกและเลือดออกจากจมูกและปากทารกให้มากที่สุด
 • ไม่จำเป็นต้องแยกทารกออกจากทารกอื่นๆ ควรทำความสะอาดทารกทันทีหลังคลอด
 • มารดาสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาได้
 • ทารกควรได้รับ HBIG ฉีดเข้ากล้าม หลังคลอดให้เร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง) ร่วมกับการให้วัคซีน 3 ครั้ง

ถึงแม้ว่าการดูและรักษาทารกจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ถ้าไม่ทราบสถานะการติดเชื้อของมารดา จะทำให้ไม่สามารถรักษามารดาได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากในมารดาที่มีการติดเชื้อตับอักเสบเฉียบพลันหรือเรื้อรังมีโอกาสเกิดเป็นโรคตับได้ในระยะยาว ทำให้การทำงานของตับเสียไป ดังนั้นมารดาจึงควรได้รับการรักษาจากอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันภาวะดังกล่าว นอกจากนี้การได้รับยาต้านไวรัส Lamivudine ระหว่างตั้งครรภ์จะช่วยลดการแพร่เชื้อไปสู่ทารกได้

การตรวจสามีก็ถือว่าสำคัญเนื่องจากเชื้อไวรัสติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ จึงควรให้สามีมาตรวจรักษาร่วมด้วย และแพทย์ควรแนะนำการปฏิบัติตัวแก่มารดา เช่น การใช้ช้อนกลางเวลารับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น

ANC risk อีกข้อหนึ่งของมารดารายนี้คือ มารดาให้ประวัติว่าเคยตั้งครรภ์นอกมดลูกเมื่อ 4 ปีก่อน และได้ทำการผ่าตัดตัดท่อนำไข่ข้างซ้ายออก ไม่เคยได้รับการขูดมดลูก ซึ่งผู้ที่เคยมี ectopic pregnancy แล้ว จะมีโอกาสเกิดซ้ำได้ร้อยละ 15 ในครรภ์ต่อไป ดังนั้นจึงควรระวังการเกิดซ้ำในมารดารายนี้ด้วย แต่จากการตรวจ ANC ในมารดารายนี้แล้วพบว่ามารดาตั้งครรภ์ปกติ ไม่มีภาะแทรกซ้อน จึงได้ติดตามดูแล ANC ปกติ มารดาไม่เคยได้รับการขูดมดลูก จึงไม่คิดว่ามดลูกของมารดามีแผลเก่าหรือพังผืดเกิดขึ้นที่จะมีผลต่อการตั้งครรภ์และการคลอด นอกจากนี้ยังควรให้ความรู้มารดาว่าการตั้งครรภ์นอกมดลูกสามารถเกิดซ้ำได้

เนื่องจากมารดารายนี้ ตั้งครรภ์ทารกครบกำหนดแล้ว มีปากมดลูกเปิด 4 cm ร่วมกับมี effacement 100% จึงได้ให้มารดาเตรียมคลอดทารก

 

วิจารณ์ Partograph

1. First Stage of Labor

ระยะนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ latent phase และ active phase

 

1.1 Latent phase คือระยะที่เริ่มตั้งแต่มีอาการเจ็บครรภ์จริง จนกระทั่งปากมดลูกเปิด 3-4 cm และมีความบาง (Effacement) อย่างน้อย 80%

 

1.2 Active phase คือระยะที่ปากมดลูกเปิด 3-4 cm ขึ้นไปจนกระทั่งปากมดลูกเปิดหมด (10 cm)

 

ในผู้ป่วยรายนี้ แรกรับ (11.00 น.) PV พบปากมดลูกเปิด 4 cm, Effacement 100% Station 0 แสดงว่ามารดาได้ผ่าน latent phase มาแล้ว และมีการเข้าสู่ active phase แล้วตั้งแต่แรกรับที่ LR

แต่อย่างไรก็ตาม uterine contraction นั้นไม่ adequate คือไม่มี uterine contraction ใน 10 นาที จึงทำการ induction และ augmentation of labor โดยการให้ 5% D/N/2 1000mL + Synto 10 units IV drip rate 20ml/hr then titrate up until good uterine contraction

 

หลังจากนั้น 2 ชั่วโมง (13.00 น.) ได้มีการ PV ซ้ำ พบ cervix dilate 5 cm, effacement 100%, Station 0 เมื่อดูจากกราฟของมารดารายนี้ ตั้งแต่รับขึ้นมาที่ LR พบว่ามารดาอยู่ใน active phase แล้ว แต่จากการประเมินซ้ำ พบว่ามารดารายนี้มี protraction of dilatation คือ มีการเปิดเพิ่มของปากมดลูกเพียง 1 cm ใน 2 ชั่วโมง ซึ่งโดยปกติ ในครรภ์แรกควรจะมีอัตราการเปิดของปากมดลูก 1.2 cm/hr

จึงทำการ augmentation of labor โดยการเจาะถุงน้ำคร่ำ (Artificial Rupture of Membrane) ได้ Clear amniotic fluid, fetal heart sound ปกติ หลังเจาะถุงน้ำคร่ำ PV ซ้ำได้เหมือนเดิม มี uterine contraction (interval 7 min, duration 30 sec, moderate intensity) ซึ่งยังไม่เพียงพอ จึงได้ปรับ Synto เป็น 5% D/N/2 1000mL + Synto 10 units IV drip rate 30ml/hr

 

หลังจากนั้น 2 ชั่วโมง (15.00 น.) ได้ทำการ PV อีกครั้ง พบ cervix dilate 5 cm, effacement 100%, station 0 ซึ่งจากการประเมินในมารดารายนี้ พบว่ามีภาวะ secondary arrest of dilatation กล่าวคือ ปากมดลูกไม่มีการเปลี่ยนแปลงเปิดเพิ่มขึ้นในระยะเวลา 2 ชั่วโมง

ภาวะ secondary arrest of dilatation ใน active phase นั้นพบว่าสาเหตุของการเกิดร้อยละ 45 เกิดจาก cephalo-pelvic disproportion (CPD) สาเหตุที่พบรองลงมาได้แก่การให้ยา sedation มารดามากเกินไป การใช้ epidural anesthesia และท่าศีรษะของทารกผิดปกติ ซึ่งในรายนี้ จากการประเมินคิดว่าไม่น่ามี CPD เนื่องจากการประเมินขนาดทารกพบว่าทารกมี estimated fetal weight 2,500 gm และมารดาไม่ได้มีปัญหาอุ้งเชิงกรานแคบ รายนี้ไม่ได้ให้ยาแก้ปวดหรือยา sedation และท่าของศีรษะทารกปกติจากการตรวจ Leopold?s Maneuver และ PV

ขณะนั้นมารดามี uterine contraction (interval 3 min 30 sec, duration 40 sec, moderate intensity) จึงได้เพิ่ม Synto เป็น rate 35 ml/hr และได้ good uterine contraction (interval 3 min, duration 40 sec, moderate intensity) ที่ rate 35 ml/hr นี้ แพทย์จึงได้แนะนำมารดาว่าสามารถผ่าตัดคลอดได้ ถ้าปากมดลูกไม่เปิดเพิ่มขึ้นอาจต้องทำการผ่าตัด มารดารับทราบและยังไม่อยากผ่าตัด ขอรอดูก่อน จึงได้ให้มารดานอน observe ต่อ

 

หลังจากนั้นอีก 2 ชั่วโมง (17.00 น.) ทำการ PV พบว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกเลย คือมี cervix dilate 5 cm, effacement 100%, station 0, มี uterine contraction (interval 3 min, duration 40 sec, moderate intensity) มารดายังอยู่ในภาวะ secondary arrest of dilatation ซึ่งภาวะนี้ทำให้ไม่สามารถคลอดได้อย่างราบรื่น ร่วมกับมารดามีอาการเจ็บครรภ์รุนแรงมากขึ้นและถี่ขึ้น มารดาไม่สามารถทนได้ มารดาจึงขอผ่าตัดคลอด แพทย์จึงได้ Set OR for Emergency Cesarean section due to secondary arrest of dilatation เพื่อผ่าตัดทำคลอด

 

ในส่วนของกราฟ descent of head ไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจาก descent of head มักเริ่มหลังจากที่ปากมดลูกเปิดประมาณ 8-9 cm จนกระทั่งมี fully dilated cervix และจะวินิจฉัยภาวะ protraction of descent เมื่อมีการเคลื่อนลงมาของศีรษะของทารกน้อยกว่า 1 cm ต่อชั่วโมง ในผู้ป่วยรายนี้ไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากปากมดลูกยังเปิดไม่ถึง 8 cm

 

Order Set OR for Emergency C/S due to secondary arrest of dilatation

-????????? Type and Screen PRC 1 unit

-????????? Prep abdominal skin and perineum

-????????? Retained foley?s cath

-????????? เตรียม Cefazolin 1g IV ไป OR

-????????? LRS (1000) IV rate 120 mL/hr

 

Post-op Order for C/S due to Secondary arrest of dilatation with mild pre-eclampsia

-????????? Record vital signs ทุก 15 นาที x IV then

 • ทุก 30 นาที x II then
 • ทุก 1 ชั่วโมง until stable

-????????? If ???????????? BP < 90/60, > 160/110

 • RR < 10, > 30
 • PR < 60, > 120 please notify

-????????? Observe and Record urine output every 4 hr keep > 120 mL/4hr

-????????? 5% D/N/2 1000 mL + Synto 20 units IV drip 120 mL/hr x I then

-????????? 5% D/N/2 1000 mL IV rate 120 mL/hr x I

-????????? Retained foley?s cath

-????????? Control pain ตาม order Anes

-????????? Observe vaginal bleeding

-????????? จิบน้ำได้ที่ ward

-????????? Liquid diet พรุ่งนี้เช้า

-????????? Med

 • Paracetamol (500) 2 tab po prn ทุก 4-6 ชม. #20
 • Ferrous Fumarate (200) 1 tab po pc #30

 


Patient Education:

 1. การผ่าตัดคลอดและการดูแลแผลผ่าตัดหลังคลอด

แจ้งถึงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ หลังการผ่าตัด แผลผ่าตัดเย็บด้วย ไหมละลาย ไม่ต้องตัดไหม จะทำการเปลี่ยนผ้าปิดแผลเป็นที่ปิดแผลกันน้ำอีกประมาณ 2-3 วันหลังผ่าตัดก่อนกลับบ้าน อาบน้ำได้ปกติหลังจากเปลี่ยนแผลแล้ว อย่าถูแรงบริเวณแผล เปิดแผลได้หลัง 7 วัน ถ้าปวดแผลมากหรือมีเลือดซึมให้กลับมาที่โรงพยาบาลเพื่อดูแผล ถ้าเจ็บแผลให้รับประมานยาแก้ปวด paracetamol ได้ ครั้งละ 2 เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง จนกว่าจะดีขึ้น ไม่ควรรับประมานติดต่อกันเกิน 5 วัน

 1. น้ำคาวปลา

แจ้งมารดาว่าน้ำคาวปลาจะค่อยๆมีสีจางลงและปริมาณจะค่อยๆน้อยลงในสัปดาห์แรก ถ้ายังออกมาเป็นเลือดสดปริมาณมากหรือมีกลิ่นเหม็นให้มาโรงพยาบาล

 1. ระบบทางเดินอาหาร

อธิบายให้มารดาเข้าใจว่าลำไส้ทำงานไม่ดี ประกอบกับมีการรบกวนลำไส้ จากการผ่าตัด ทำให้มีอาการท้องผูกได้ง่าย จึงควรรับประทานผลไม้และยาที่ช่วยให้อุจจาระนุ่ม จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้

 1. การเคลื่อนไหวหลังคลอดโดยเร็ว

แนะนำให้มารดาเคลื่อนไหวเปลี่ยนท่าทางใน 24 ชั่วโมงแรก จะช่วยให้มารดารู้สึกสดชื่น มดลูกเข้าสู่สภาพปกติเร็วขึ้น ลดอุบัติการณ์ของการอุดตันของเส้นเลือด บริเวณขาและปอดได้

 1. อาการซึมเศร้า

อธิบายให้มารดาเข้าใจว่า อาจมีอาการซึมเศร้าหลังคลอดได้ ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายไปได้เองใน 2-3 วัน แต่ถ้าอาการอยู่นานกว่า 10 วัน หรืออาการเลวลงควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

 1. 6.?????? การคุมกำเนิด

แนะนำวิธีคุมกำเนิดด้วยวิธีต่างๆให้กับมารดา พร้อมกับข้อดีและข้อเสีย และแนะนำการวางแผนครอบครัว ให้มีบุตรห่างกันอย่างน้อย 2 ปี

 1. 7.?????? การร่วมเพศ

งดการร่วมเพศในช่วง 6 สัปดาห์หลังคลอด แนะนำเรื่องคุมกำเนิดก่อนกลับบ้าน ในสตรีที่ให้นมบุตรจะลดการสร้าง estrogen ทำให้ช่องคลอดแห้ง จึงควรใช้สารหล่อลื่นจะช่วยลดอาการดังกล่าวได้

 1. 8.?????? การตรวจไวรัสตับอักเสบบี

แนะนำให้มารดามาตรวจการติดเชื้อเพิ่มเติม เนื่องจากถ้ามีการติดเชื้อเฉียบพลัน หรืออยู่ในระยะแพร่กระจายเชื้อสูง จะต้องมีการรักษาเพิ่มเติม เพราะสามารถทำให้เกิดการทำงานของตับล้มเหลวได้ในอนาคต และแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ นอกจากนี้ยังควรให้สามีมาตรวจด้วยเนื่องจากเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 1. 9.?????? การตั้งครรภ์นอกมดลูก

ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับตัวโรคและโอกาสการเกิดซ้ำในครรภ์ครั้งต่อไป ซึ่งถ้าผู้ป่วยมีความผิดปกติของประจำเดือน เช่น ขาดประจำเดือนและสงสัยว่าตั้งครรภ์ หรือมีอาการเหมือนมีประจำเดือนร่วมกับปวดท้องมาก ควรรีบมาพบแพทย์ ถ้าปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายกับมารดาได้

 1. 10.??? การนัดตรวจติดตาม

นัดมารดามาตรวจหลังคลอด 4-6 สัปดาห์ โดยชั่งน้ำหนัก ตรวจร่างกายทั่วไป วัดความดันโลหิต ตรวจเต้านม หน้าท้อง ตรวจภายใน และตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูก แนะนำอาการที่ต้องมาโรงพยาบาล เช่น มีเลือดออกจากแผลมาก ปวด บวม แดง ร้อน มีไข้

 

Breast Feeding

-????????? ในมารดารายนี้ มีความตั้งใจที่จะให้นมลูกไปเรื่อยๆ ถ้าตนเองต้องกลับไปทำงาน ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ด้วยตนเองจะให้ญาติช่วยเลี้ยงและจะบีบน้ำนมเก็บแช่ตู้เย็นไว้เพื่อให้ลูกได้ดื่มนมแม่นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมารดาทราบถึงคุณค่าของน้ำนมแม่ที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ลูกได้ อีกทั้งมีคุณค่าสารอาหารมากมายและย่อยง่ายกว่านมผง ทราบว่าควรให้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนจึงค่อยๆ เริ่มอาหารเสริม

-????????? จากการประเมินผู้ป่วยรายนี้ พบว่ามีความตั้งใจค่อนข้างสูงที่จะเลี้ยงลูกด้วยตนเองและทำตามที่ตั้งใจเอาไว้ อีกทั้งมีครอบครัวคอยสนับสนุนด้วย

-????????? ประเมิน LATCH Score

 • ให้ 10 คะแนนเต็ม เนื่องจากมารดาสามารถให้นมบุตรได้อย่างถูกต้อง ไม่เจ็บหัวนมขณะทารกดูดนม และทารกสามารถดูดนมได้ดี ไม่มีปัญหา