ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีโรคเบาหวานมาก่อนการตั้งครรภ์ ตอนที่ 4

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

สำหรับผลเสียที่เกิดกับมารดาในระหว่างการตั้งครรภ์1-3 ได้แก่

  • การแท้ง ซึ่งจะสัมพันธ์กับความผิดปกติและความพิการแต่กำเนิด
  • การคลอดก่อนกำหนด จะเป็นผลมาจากการที่มารดามีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นที่พบในระหว่างตั้งครรภ์ เช่น ภาวะครรภ์เป็นพิษ ภาวะน้ำคร่ำมาก ทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้า เป็นต้น
  • ความผิดปกติของน้ำคร่ำ จะพบได้ทั้งภาวะน้ำคร่ำมากจากมารดามีน้ำตาลในเลือดสูง และในกรณีที่ทารกมีน้ำคร่ำน้อยจากการที่มารดามีภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือด ทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงทารก
  • ภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์และภาวะครรภ์เป็นพิษ จะเป็นผลมาจากภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดที่เกิดจากโรคเบาหวาน
  • การผ่าตัดคลอด ซึ่งจะเพิ่มขึ้นทั้งจากกรณีทารกแรกเกิดตัวโต และกรณีที่ทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้า
  • การตกเลือดหลังคลอด จะเป็นผลมาจากทารกแรกเกิดตัวโต และมีการคลอดยาก

เอกสารอ้างอิง

  1. Ornoy A. Biomarkers of maternal diabetes and its complication in pregnancy. Reprod Toxicol 2012;34:174-9.
  2. Dixon BR, Nankervis A, Hopkins SC, Cade TJ. Pregnancy outcomes among women with type 1 diabetes mellitus using continuous subcutaneous insulin infusion versus multiple daily injections: A retrospective cohort study. Obstet Med 2019;12:136-42.
  3. Kapur A, McIntyre HD, Hod M. Type 2 Diabetes in Pregnancy. Endocrinol Metab Clin North Am 2019;48:511-31.