ปัจจัยอะไรที่มีความสำคัญสำหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในระยะหลังคลอด

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

อุปสรรคของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวคือการมีการให้น้ำหรืออาหารอื่นแก่ทารกก่อนทารกอายุหกเดือน โดยอาหารอื่นที่มีการให้ได้แก่ น้ำ น้ำผึ้ง น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร น้ำข้าวต้ม ชา กล้วย เป็นต้น ซึ่งการที่จะทำให้มารดาเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่มารดาตั้งแต่ในระยะการฝากครรภ์ และมีกระบวนการส่งเสริมที่จะทำให้มารดาเชื่อมั่นในการที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างต่อเนื่องในระยะของการคลอดและระยะหลังคลอด แต่หากมารดาไม่ได้มีการฝากครรภ์ กระบวนการที่จะทำให้มารดามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในระยะหลังคลอด คือ การที่บุคลากรทางการแพทย์ให้คำปรึกษากับมารดาและครอบครัว ซึ่งมีการศึกษาพบว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในระยะหลังคลอด1 ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ควรจัดให้มีระบบที่ชัดเจนและเอื้อให้มีการให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวแก่มารดาทุกราย เพื่อช่วยสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้เป็นไปตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก

เอกสารอ้างอิง

1.        Gasparin VA, Strada JKR, Moraes BA, Betti T, Pitilin EB, Santo L. Factors associated with the maintenance of exclusive breastfeeding in the late postpartum. Rev Gaucha Enferm 2020;41:e20190060.