ปัจจัยสำคัญที่สัมพันธ์ในการเลือกให้ลูกกินนมแม่

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

การตัดสินใจในการให้ลูกกินนมแม่มีมาก่อนการคลอด ซึ่งมักจะมีการตัดสินใจตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์ ดังนั้น การให้ความรู้ถึงประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากการให้ความรู้มารดาและครอบครัวในระหว่างการฝากครรภ์ จึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการเลือกตัดสินใจให้ลูกกินนมแม่1 เนื่องจากหากมารดาและครอบครัวมีความเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการให้ลูกได้กินนมแม่ และในกรณีที่มารดามีข้อสงสัยหรือมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่จะให้ลูกกินนมแม่แล้วได้รับการให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสมตั้งแต่ในระยะฝากครรภ์ จะส่งผลดีต่อการเลือกที่จะให้ลูกกินนมแม่ ซึ่งการเลือกตัดสินใจที่จะให้ลูกกินนมแม่จะมีผลดีโดยเพิ่มโอกาสที่มารดาจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จมากขึ้น ดังนั้น การให้ความรู้เรื่องนมแม่แก่มารดาในระหว่างการฝากครรภ์จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วย

เอกสารอ้างอิง

1.            Ragusa R, Giorgianni G, Marranzano M, et al. Breastfeeding in Hospitals: Factors Influencing Maternal Choice in Italy. Int J Environ Res Public Health 2020;17.