ประโยชน์ของการสนับสนุนให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวได้ในระยะแรก

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจะมีอุปสรรคต่าง ๆ ที่พบบ่อยที่รบกวนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวทั้งในระหว่างการคลอด และในระยะแรกหลังคลอด ได้แก่ การผ่าตัดคลอด การที่มารดามีการตกเลือดหลังคลอด การเจ็บหัวนม ภาวะลิ้นติด อิทธิพลของความเชื่อเรื่องการให้น้ำแก่ทารก การเริ่มอาหารเสริมเร็ว การที่มารดาหรือทารกป่วย และการกลับไปทำงานของมารดา อย่างไรก็ตาม อุปสรรคที่มีแนวโน้มจะเพิ่มเรื่อย ๆ และส่งผลเสียต่อสุขภาพของมารดาและทารก คือ การผ่าตัดคลอด ทั้ง ๆ ที่มีการรณรงค์เพื่อลดการผ่าตัดคลอดให้เป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ แต่อัตราการผ่าตัดคลอดก็ยังคงสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว มีการศึกษาพบว่ามารดาที่ผ่าตัดคลอด หากสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจนครบ 2 เดือน โอกาสที่มารดาจะสามารถให้ลูกได้กินนมแม่จนครบ 6 เดือนจะสูงขึ้น1 ดังนั้นการเอาใจใส่ดูแลและมีการนัดติดตามมารดาและทารกอย่างใกล้ชิดของบุคลากรทางการแพทย์ในระยะแรกหลังคลอดจึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญที่จะช่วยให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวดีขึ้นได้

เอกสารอ้างอิง

1.        Lagerberg D, Wallby T, Magnusson M. Differences in breastfeeding rate between mothers delivering by caesarean section and those delivering vaginally. Scand J Public Health 2020:1403494820911788.