การทำความชัดเจนกับนิยามของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ? ? ?ในการศึกษาวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้น ส่วนใหญ่จะแบ่งข้อมูลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นกินนมแม่กับกินนมผงดัดแปลงสำหรับทารก ซึ่งอาจเป็นการแบ่งข้อมูลที่หยาบเกินไป เพราะบางครั้งทารกกินนมแม่เพียงครั้งเดียวหรือกินนมผงดัดแปลงสำหรับทารกเพียงครั้งเดียวก็จะถูกจัดเป็นกลุ่มที่กินนมแม่หรือกลุ่มที่กินนมผงเลย ซึ่งอาจมีผลทำให้ผลที่สรุปจากการวิจัยยังไม่สามารถอ้างอิงได้เต็มที่ ดังนั้นจึงมีข้อแนะนำให้กำหนดคำนิยามของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ละเอียด โดยอาจแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กินนมแม่อย่างเดียว กินนมแม่ส่วนใหญ่ กินนมผงส่วนใหญ่ กินนมผงอย่างเดียว หรืออาจแบ่งให้ละเอียดมากขึ้นเป็น 11 กลุ่ม ได้แก่ กินนมแม่ 100% กินนมแม่ 90% แล้วลดลงทีละ 10% จนกระทั่งเป็นกินนมผง 100%1 หากมีการกำหนดนิยามของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ชัดเจนจะทำให้การกล่าวยืนยันผลของการยืนยันผลของการวิจัยหนักแน่นขึ้น

เอกสารอ้างอิง

  1. Davie P, Bick D, Chilcot J. Measuring milk: A call for change in quantifying breastfeeding behaviour. Midwifery 2018;63:A6-A7.