คลังเก็บป้ายกำกับ: โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกช่วยเพิ่มอัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มมารดาด้อยโอกาส

โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกช่วยเพิ่มอัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มมารดาด้อยโอกาส

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

การจัดระบบเป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกจะมีกระบวนการการปฏิบัติตามบันไดสิบขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ มีการศึกษาที่สหรัฐอเมริกาในเรื่องนี้ในกลุ่มมารดาที่ด้อยโอกาสพบว่า การที่โรงพยาบาลมีนโยบายและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกจะช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดากลุ่มด้อยโอกาสด้วย โดยในรายละเอียดพบว่า การปฏิบัติตามบันไดสิบขั้นเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 34 เท่า เพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 24 เท่า และยังพบว่าการปฏิบัติตามบันไดในแต่ละขั้นยังช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกด้วย ตัวอย่างได้แก่ การปฏิบัติตามบันไดขั้นที่ 6 คือการให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวโดยไม่มีการให้สารน้ำหรือสารอาหารอื่น ๆ ช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 4.4 เท่า และการปฏิบัติตามบันไดขั้นที่ 9 คือการไม่ใช้หัวนมหลอกหรือจุกนมเทียมช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ 5.7 เท่า1

เอกสารอ้างอิง

1.        Kivlighan KT, Murray-Krezan C, Schwartz T, Shuster G, Cox K. Improved breastfeeding duration with Baby Friendly Hospital Initiative implementation in a diverse and underserved population. Birth 2020;47:135-43.