คลังเก็บป้ายกำกับ: องค์กรหรือเครือข่ายที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่1

องค์กรหรือเครือข่ายที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่7

43760389

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ?องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ที่ย่อมาจาก World Health Organization เป็นองค์กรภายใต้สหประชาชาติที่มีบทบาทในการดูแลเรื่องสุขภาพโดยเป็นผู้นำในด้านการวิจัยสุขภาพ กำหนดค่าปกติและค่ามาตรฐาน ให้ความคิดเห็นเชิงนโยบายตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับนานาประเทศ พร้อมติดตามและประเมินแนวโน้มของสุขภาพของประชาคมโลก ซึ่งจะมีส่วนหนึ่งของพันธกิจที่ต้องการลดการเสียชีวิตของโดยการดูแลเรื่องอาหารทารกและเด็กเล็ก ในส่วนนี้จะมีข้อมูลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประโยชน์ ข้อแนะนำ แนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เว็บไซต์ http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/

 

 

องค์กรหรือเครือข่ายที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่6

cross cradle78

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา หรือ CDC ซึ่งย่อมาจาก ?Center for disease control and prevention? จะมีข้อมูลที่ทันสมัยและข้อแนะนำในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เว็บไซต์ http://www.cdc.gov/breastfeeding/

? ? ? ? ? LactMed เป็นเว็บไซด์ของห้องสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยาและสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ระหว่างการให้นมลูก โดยมีข้อมูลจากการวิจัยและรายงานต่างๆ ซึ่งจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทุกเดือน ในกรณีที่มารดาหรือบุคลากรมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาหรือการได้รับสารเคมีระหว่างการให้นมลูกสามารถค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm

 

 

องค์กรหรือเครือข่ายที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่5

IMG_7325

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (UNICEF) คำว่า UNICEF ย่อมาจากคำว่า ?United Nations International Children’s Emergency Fund? เป็นหน่วยงานของสหประชาชาติเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม พัฒนาการ สุขภาพรวมถึงความเป็นอยู่ของเด็กและแม่ในประเทศกำลังพัฒนา ก่อตั้งโดยสมัชชาสามัญแห่งสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ในทวีปยุโรปและเอเชียที่ต้องเผชิญกับภาวะอดอยากและโรคระบาดอันเป็นผลมาจากสงคราม โดยยูนิเซฟได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2489 หลังจากนั้น ยูนิเซฟก็ได้เปิดสำนักงานขึ้นในประเทศไทยใน พ.ศ. 2491 ปัจจุบันภารกิจของยูนิเซฟมีหลายด้าน สำหรับด้านที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คืองานด้านสุขภาพเด็กและพัฒนาการของเด็กเล็ก ที่ตั้งของยูนิเซฟประเทศไทย 19 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0 2356 9499 แฟกซ์ 0 2281 6032 เว็บไซต์ http://www.unicef.org/thailand/tha/ หรือ www.unicef.org

 

องค์กรหรือเครือข่ายที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่4

IMG_7235

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? International Baby Food Action Network หรือ IBFAN เป็นเครือข่ายการทำงานขององค์กรทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยทำให้สุขภาวะของทารกและเด็กเล็กดีขึ้นผ่านการปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งจะทำให้ทารกได้รับอาหารที่ดีที่สุด เพื่อที่จะลดความเจ็บป่วยและการตายของทารกและเด็กเล็ก ร่วมกับการติดตามดูแลและปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (code) เว็บไซด์ www.ibfan.org

 

 

องค์กรหรือเครือข่ายที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่3

IMG_7256-3

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ? World Alliance for Breastfeeding Action หรือ WABA เป็นเครือข่ายของบุคคลหรือองค์กรที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการป้องกัน การส่งเสริมและการสนับสนุนของเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั่วโลก โดย WABA ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ตามความมุ่งหมายของปฏิญญา Innocenti Declaration ที่ประกาศโดยองค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟในปี พ.ศ.2533 โดยมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการรณรงค์ในภาคสังคมสำหรับเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในระยะเริ่มแรก WABA ได้ใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยการร่วมกันรณรงค์ทั่วโลกโดยจัดเป็นวันนมแม่โลก ต่อมาเพิ่มช่วงการรณรงค์เป็นสัปดาห์นมแม่โลก โดยกำหนดในวันที่ 1-7 สิงหาคมของทุกปีเป็นสัปดาห์นมแม่โลก (world breastfeeding week) เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกได้ใช้เป็นปฏิทินในการรณรงค์เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เว็บไซต์ www.waba.org.my