คลังเก็บป้ายกำกับ: สามีมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

สามีมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                 บุคลากรทางการแพทย์ควรให้ความสำคัญกับสามีซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเลี้ยงลุกด้วยนมแม่ โดยที่ความคิดเห็น ทัศนคติและความช่วยเหลือของสามีในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีการศึกษาถึงความคิดเห็นและทัศนคติของสามีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติของมารดาอย่างมีนัยสำคัญ และในกรณีที่สามีมีทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มารดามีโอกาสหยุดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยกว่า1-5 นอกจากนี้ การให้ความรู้กับสามีและให้สามีมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะเป็นผลดีต่อการเริ่มต้น ระยะเวลา อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว และช่วยในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังจากมารดากลับไปทำงานด้วย6-9 ดังนั้น ในการจัดการให้ความรู้ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ควรมีการคำนึงถึง ให้ความสำคัญโดยจัดให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งสามีจะมีส่วนในการช่วยให้มารดาสามารถประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้นได้

เอกสารอ้างอิง

  1. Scott JA, Landers MC, Hughes RM, Binns CW. Factors associated with breastfeeding at discharge and duration of breastfeeding. J Paediatr Child Health 2001;37:254-61.
  2. Wolfberg AJ, Michels KB, Shields W, O’Campo P, Bronner Y, Bienstock J. Dads as breastfeeding advocates: results from a randomized controlled trial of an educational intervention. Am J Obstet Gynecol 2004;191:708-12.
  3. Sharps PW, El-Mohandes AA, Nabil El-Khorazaty M, Kiely M, Walker T. Health beliefs and parenting attitudes influence breastfeeding patterns among low-income African-American women. J Perinatol 2003;23:414-9.
  4. Odom EC, Li R, Scanlon KS, Perrine CG, Grummer-Strawn L. Association of Family and Health Care Provider Opinion on Infant Feeding with Mother’s Breastfeeding Decision. J Acad Nutr Diet 2014;114:1203-7.
  5. Mateus Solarte JC, Cabrera Arana GA. Factors associated with exclusive breastfeeding practice in a cohort of women from Cali, Colombia. Colomb Med (Cali) 2019;50:22-9.
  6. Abbass-Dick J, Brown HK, Jackson KT, Rempel L, Dennis CL. Perinatal breastfeeding interventions including fathers/partners: A systematic review of the literature. Midwifery 2019;75:41-51.
  7. Tsai SY. Influence of partner support on an employed mother’s intention to breastfeed after returning to work. Breastfeed Med 2014;9:222-30.
  8. Su M, Ouyang YQ. Father’s Role in Breastfeeding Promotion: Lessons from a Quasi-Experimental Trial in China. Breastfeed Med 2016.
  9. Ozluses E, Celebioglu A. Educating fathers to improve breastfeeding rates and paternal-infant attachment. Indian Pediatr 2014;51:654-7.