คลังเก็บป้ายกำกับ: การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยในเว้นระยะการมีบุตรได้อย่างไร?

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยลดความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

bf22

 

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ? ? การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์หลายอย่างต่อมารดาและทารก แต่มีการศึกษาสตรี 9128 คนที่ปักกิ่ง ประเทศจีนถึงความสัมพันธ์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับภาวะความดันโลหิตสูงและเบาหวานพบว่า สตรีที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่พบมีความเสี่ยงในการมีภาวะความดันโลหิตสูงมากกว่าสตรีที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1.18 เท่า (95%CI 1.05-1.32) และพบเบาหวานมากกว่าสตรีที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1.3 เท่า (95%CI 1.11-1.53)1 โดยในสตรีที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยิ่งนาน ความเสี่ยงยิ่งลดลง ดังนั้น ดูเหมือนว่า โรคที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ในสตรี ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งต้นเหตุส่วนใหญ่มาจากความดันโลหิตสูงและเบาหวาน และมะเร็งเต้านม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้

เอกสารอ้างอิง

  1. Zhang BZ, Zhang HY, Liu HH, Li HJ, Wang JS. Breastfeeding and maternal hypertension and diabetes: a population-based cross-sectional study. Breastfeed Med 2015;10:163-7.

 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยในเว้นระยะการมีบุตรได้อย่างไร?

mommom

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

คำถาม จะบอกมารดาว่าอะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ช่วยเว้นระยะการมีบุตรได้

-การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะช่วยชะลอการตกไข่และการมีประจำเดือน จึงช่วยในการเว้นระยะการมีบุตรได้ วิธีการคุมกำเนิดโดยการให้นมลูก (Lactation Amenorrhea Method; LAM) สามารถช่วยให้มารดาที่ให้นมลูกเว้นระยะการมีบุตรได้

-ประสิทธิภาพของวิธีการคุมกำเนิดโดยการให้นมลูกจะสูงถึงร้อยละ 98 ในการป้องกันการตั้งครรภ์ โดยมีเงื่อนไข 3 ประการในการปฏิบัติ ดังนี้

  • มารดาต้องไม่มีประจำเดือน
  • มารดาต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวทั้งกลางวันและกลางคืน และไม่เว้นช่วงการให้นมลูกที่นานเกินไป
  • ทารกต้องอายุน้อยกว่าหกเดือน

-หากมารดาพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข 3 ประการได้ มารดาควรคุมกำเนิดด้วยวิธีการคุมกำเนิดอื่นเพิ่มเติมด้วยเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในป้องกันการตั้งครรภ์

-วิธีการคุมกำเนิดส่วนใหญ่สามารถทำได้พร้อมกับการให้นมลูก ยกเว้นการกินยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจน

หนังสืออ้างอิง

  1. WHO/UNICEF. BFHI Section 3: Breastfeeding promotion and support in a baby-friendly hospital ? 20-hour course. ?2009