คลังเก็บป้ายกำกับ: การบริจาคนมแม่

ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการบริจาคนมแม่ ตอนที่ 7

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการบริจาคนมแม่1

             ปัจจัยทางสังคม ได้แก่

 • การขาดความรู้ในเรื่องธนาคารนมแม่
 • การเข้าใจผิดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริจาคนมแม่
 • การไม่ทราบว่าธนาคารนมแม่เป็นหน่วยงานที่แสวงหากำไรหรือไม่แสวงหากำไร
 • การได้รับข้อมูลผิด ๆ เกี่ยวกับธนาคารนมแม่
 • แรงต่อต้านที่ไม่เห็นชอบกับรูปแบบธนาคารนมแม่ที่เป็นแนวคิดทางตะวันตก
 • ความเชื่อทางศาสนา
 • ความเชื่อในขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
 • ความไม่เข้าใจถึงลักษณะการทำงานของธนาคารนมแม่
 • ความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนมแม่ที่บริจาค

เอกสารอ้างอิง

 1. Doshmangir L, Naghshi M, Khabiri R. Factors Influencing Donations to Human Milk Bank: A Systematic Review of Facilitators and Barriers. Breastfeed Med 2019;14:298-306.

 

 

ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการบริจาคนมแม่ ตอนที่ 6

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการบริจาคนมแม่1

          ปัจจัยเชิงระบบ ได้แก่

 • การขาดศูนย์หรือแหล่งที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคนมแม่
 • การไม่มีที่รับบริจาคนมแม่หรือขาดธนาคารนมแม่
 • การบริจาคนมแม่เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน
 • ขั้นตอนของการบริจาคนมแม่มีหลายขั้นตอน
 • การขาดความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ด้านอื่น ๆ 
 • การขาดการเข้าถึงธนาคารนมแม่
 • การขาดการสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์
 • การตรวจคัดกรองผู้ให้บริจาคใช้เวลานาน
 • การขาดความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการเป็นเครือข่ายของธนาคารนมแม่ในการให้บริจาคนมแม่

เอกสารอ้างอิง

 1. Doshmangir L, Naghshi M, Khabiri R. Factors Influencing Donations to Human Milk Bank: A Systematic Review of Facilitators and Barriers. Breastfeed Med 2019;14:298-306.

ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการบริจาคนมแม่ ตอนที่ 5

 รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการบริจาคนมแม่1

                ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่

 • ความจำเป็นของมารดาผู้ให้บริจาคนมแม่ที่จะวางแผนในการบริจาคนมแม่
 • การปิดบังหรือเก็บชื่อผู้ให้และผู้รับบริจาคนมแม่เป็นความลับ
 • การขาดคุณสมบัติในการบริจาคนมแม่
 • การไม่เข้าใจเรื่องการพาสเจอไรซ์น้ำนม
 • การมีเจตจำนงที่จะบริจาคนมแม่โดยไม่สนใจเกณฑ์การรับบริจาคนมแม่ของธนาคารนมแม่
 • ความไม่สะดวกในการปั๊มนม
 • การบริจาคนมแม่ที่ไม่ผ่านระบบธนาคารนมแม่
 • การที่น้ำนมมารดาลดน้อยลง

เอกสารอ้างอิง

 1. Doshmangir L, Naghshi M, Khabiri R. Factors Influencing Donations to Human Milk Bank: A Systematic Review of Facilitators and Barriers. Breastfeed Med 2019;14:298-306.

 

ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการบริจาคนมแม่ ตอนที่ 4

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ปัจจัยที่ส่งเสริมการบริจาคนมแม่1

               ปัจจัยทางสังคม ได้แก่

 • เพื่อน
 • ครอบครัว
 • แหล่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคนมแม่
 • ค่านิยมของการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ความคิดว่าการบริจาคนมแม่เป็นการได้ช่วยเหลือคนอื่น
 • สื่อและโฆษณาในช่องทางต่าง ๆ ที่สนับสนุนการบริจาคนมแม่
 • พื้นฐานการศึกษาที่เอื้อให้คนในสังคมมีความเข้าใจเรื่องธนาคารนมแม่
 • ลักษณะของสังคมที่ส่งเสริมหรือเอื้อให้คนในสังคมมีจิตอาสา
 • ค่านิยมทางสังคม
 • วัฒนธรรมท้องถิ่น

เอกสารอ้างอิง

 1. Doshmangir L, Naghshi M, Khabiri R. Factors Influencing Donations to Human Milk Bank: A Systematic Review of Facilitators and Barriers. Breastfeed Med 2019;14:298-306.

ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการบริจาคนมแม่ ตอนที่ 3

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ปัจจัยที่ส่งเสริมการบริจาคนมแม่1

         ปัจจัยเชิงระบบ ได้แก่

 • การมีการประชาสัมพันธ์ ประกาศหรือพูดสนับสนุนให้บริจาคนมแม่
 • การให้การสนับสนุนจากธนาคารนมแม่แก่มารดาที่บริจาคนมแม่
 • สิทธิประโยชน์สำหรับมารดาที่บริจาคนมแม่
 • การจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการดูแลการเก็บและรักษาน้ำนมจากที่บ้าน
 • การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่มารดาที่บริจาคนมแม่
 • การจัดให้ข้อมูลเรื่องการบริจาคนมแม่แก่มารดาตั้งแต่ในระยะฝากครรภ์
 • การเข้าเยี่ยมธนาคารนมแม่และเข้าใจถึงกระบวนการเก็บรักษานมแม่ และการพาสเจอไรซ์
 • การให้การสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพ
 • การสนับสนุนมารดาที่มีการสูญเสียทารกให้รู้สึกดีขึ้นจากการได้บริจาคนมแม่

เอกสารอ้างอิง

 1. Doshmangir L, Naghshi M, Khabiri R. Factors Influencing Donations to Human Milk Bank: A Systematic Review of Facilitators and Barriers. Breastfeed Med 2019;14:298-306.