คลังเก็บป้ายกำกับ: การทำแอปเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่บนมือถือช่วยให้ทารกได้กินนมแม่เพิ่มขึ้นไหม

การทำแอปเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่บนมือถือช่วยให้ทารกได้กินนมแม่เพิ่มขึ้นไหม

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

เรื่องการทำ application ของความรู้ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่บนมือถือเป็นแนวคิดที่ดี เนื่องจากการใช้มือถือในปัจจุบันแทบจะเป็นปัจจัยที่ 5 ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตเสียแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื้อหาหรือสิ่งที่ต้องไว้เป็นวัตถุประสงค์ที่จะส่งข้อมูล ช่วยจดจำ เตือน หรือหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบเป็นสิ่งที่ผู้ที่จะพิจารณาทำ application จำเป็นต้องให้ความสนใจ เพราะหากข้อมูลที่มีอยู่ใน application ไม่แตกต่างจากข้อมูลที่มารดาได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ให้ข้อมูลอยู่แล้วในระหว่างการตั้งครรภ์ ระยะคลอด หรือหลังคลอด ผลของการมี application นั้น ๆ ก็อาจไม่มีความแตกต่างกัน1 หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ อุตส่าห์ตั้งใจที่จะทำ application ให้เกิดประโยชน์โดยการลงทั้งเงิน คน และแรงงานไปแล้ว แต่กลับไม่ได้ช่วยให้ทารกได้กินนมแม่มากขึ้น ดังนั้น การพิจารณาตั้งวัตถุประสงค์ของการใช้ application ให้ชัดเจน โดยมีการทบทวนว่าการจัดการข้อมูลใดที่จะใส่ไว้ใน application บ้าง ควรมีการวิเคราะห์ วางแผน ติดตามผล และปรับปรุง เพื่อให้มีการพัฒนาการใช้ application ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าในการลงทุน

เอกสารอ้างอิง

1.        Lewkowitz AK, Lopez JD, Carter EB, et al. Impact of a novel smartphone application on low-income women’s breastfeeding rates: a randomized controlled trial. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2020;222:S38-S9.