ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการบริจาคนมแม่ ตอนที่ 3

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ปัจจัยที่ส่งเสริมการบริจาคนมแม่1

         ปัจจัยเชิงระบบ ได้แก่

 • การมีการประชาสัมพันธ์ ประกาศหรือพูดสนับสนุนให้บริจาคนมแม่
 • การให้การสนับสนุนจากธนาคารนมแม่แก่มารดาที่บริจาคนมแม่
 • สิทธิประโยชน์สำหรับมารดาที่บริจาคนมแม่
 • การจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการดูแลการเก็บและรักษาน้ำนมจากที่บ้าน
 • การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่มารดาที่บริจาคนมแม่
 • การจัดให้ข้อมูลเรื่องการบริจาคนมแม่แก่มารดาตั้งแต่ในระยะฝากครรภ์
 • การเข้าเยี่ยมธนาคารนมแม่และเข้าใจถึงกระบวนการเก็บรักษานมแม่ และการพาสเจอไรซ์
 • การให้การสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพ
 • การสนับสนุนมารดาที่มีการสูญเสียทารกให้รู้สึกดีขึ้นจากการได้บริจาคนมแม่

เอกสารอ้างอิง

 1. Doshmangir L, Naghshi M, Khabiri R. Factors Influencing Donations to Human Milk Bank: A Systematic Review of Facilitators and Barriers. Breastfeed Med 2019;14:298-306.

ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการบริจาคนมแม่ ตอนที่ 2

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ปัจจัยที่ส่งเสริมการบริจาคนมแม่1

             ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่

 • ความเชื่อมั่นในคุณค่าของนมแม่
 • ความช่วยเหลือและการเป็นเครือข่ายของธนาคารนมแม่
 • การที่มารดามีน้ำนมมากเกินไป
 • ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนมแม่สำหรับทารกที่คลอดก่อนกำหนด
 • ความรู้สึกพึงพอใจของมารดาที่ได้ช่วยเหลือทารก
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการนมแม่ของทารก
 • ความรู้สึกของจิตอาสาและการมีส่วนร่วมในสังคม
 • การมีประวัติการบริจาคนมแม่
 • การรู้ถึงความต้องการนมแม่และจำเป็นที่จะต้องใช้นมแม่ของธนาคารนมแม่
 • ความคาดหวังว่าผู้อื่นจะปฏิบัติเช่นเดียวกันเมื่อมารดาเกิดปัญหาในการให้นมบุตร
 • การมีทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคนมแม่
 • ความรู้สึกเสียดายน้ำนมหากต้องทิ้ง
 • ความรู้สึกของการเป็นมารดาที่มีการสูญเสียทารกตั้งแต่ในระยะแรกคลอด
 • การเข้าใจหรืออยู่ในประสบการณ์ที่พบการสูญเสียทารกตั้งแต่ในระยะแรกคลอด
 • ความรู้สึกที่ได้ให้หรือชดเชยของมารดาที่มีการสูญเสียทารก
 • การมีน้ำนมที่ปั๊มออกจากการกระตุ้นน้ำนม
 • ความเชื่อมั่นในตนเองของมารดา
 • การชักนำทางด้านการเงินจากค่าตอบแทนที่ให้ในการบริจาคนมแม่

เอกสารอ้างอิง

 1. Doshmangir L, Naghshi M, Khabiri R. Factors Influencing Donations to Human Milk Bank: A Systematic Review of Facilitators and Barriers. Breastfeed Med 2019;14:298-306.

ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการบริจาคนมแม่ ตอนที่ 1

 รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                ธนาคารนมแม่เป็นที่รับบริจาคน้ำนมจากมารดาผู้บริจาคนมแม่ เก็บรักษา และนำไปให้แก่ทารกที่จำเป็นที่จะใช้ประโยชน์จากนมแม่ ในประเทศไทยยังมีธนาคารนมแม่อยู่ไม่กี่แห่ง โดยจะมีเฉพาะในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์บางแห่ง ทำให้ยากในการเข้าถึงทั้งในการให้และรับบริจาคนมแม่ หากถามว่ามีปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการบริจาคนมแม่ คงต้องอาศัยข้อมูลวิจัยที่รวบรวมจากในต่างประเทศ ซึ่งสามารถนำมาเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อสำหรับข้อมูลในประเทศไทยได้ โดยจะแบ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเชิงระบบ และปัจจัยทางด้านสังคม และแยกเป็นปัจจัยทีส่งเสริมการบริจาคนมแม่ และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการบริจาคนมแม่ รายละเอียดติดตามต่อในตอนที่ 2 ครับ

 

คุณรู้จักธนาคารนมแม่ไหม?

 รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                    ธนาคารนมแม่เป็นที่รับบริจาคน้ำนมจากมารดาผู้บริจาคนมแม่ เก็บรักษา และแจกจ่ายให้กับสถานพยาบาลที่มีความจำเป็นในการใช้นมแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทารกที่คลอดก่อนกำหนดหรือเจ็บป่วยที่อยู่ในหอทารกวิกฤต ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา จึงมีความพยายามจะจัดมาตรฐานของการบริจาคน้ำนมและธนาคารนมแม่1 ในสังคมข้อมูลข่าวสาร ความต้องการนมแม่สูงเนื่องจากทราบถึงคุณประโยชน์ของนมแม่ แต่มารดาผู้บริจาคนมแม่มีจำกัด จึงมีความต้องการมารดาผู้บริจาคนมแม่มีสูงขึ้น มารดาที่บริจาคน้ำนมจะได้รับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีและความเจ็บป่วยอื่น ๆ น้ำนมที่เก็บได้จะได้รับการพลาสเจอไรส์2 การคัดกรองมารดาผู้บริจาคนมแม่ควรมีแบบสอบถามการใช้สารเสพติด การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน การสูบบุหรี่ของสามี วิธีและเวลาในการเก็บน้ำนมด้วย3 เพื่อช่วยในการประเมินคุณภาพของน้ำนม ธนาคารนมแม่พบมีการจัดตั้งในยุโรป4-6 ออสเตรเลีย บราซิล7 แอฟริกา8 และในไต้หวัน โดยลักษณะผู้บริจาคนมแม่จะจบการศึกษาระดับวิทยาลัย ส่วนใหญ่เป็นครรภ์แรกและคลอดลูกครบกำหนด สำหรับนมจากธนาคารนมแม่จะใช้สำหรับทารกที่คลอดก่อนกำหนดมากที่สุด9

                  การใช้นมบริจาคจากธนาคารนมแม่เป็นทางเลือกในระยะสั้น ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ควรอภิปรายถึงของจำกัด และควรให้มารดาเตรียมการให้นมรูปแบบอื่นสำหรับทารกต่อไป มีการศึกษาพบว่าในนมแม่จากมารดาผู้ที่บริจาคมีปริมาณพลังงานต่ำเมื่อเทียบกับความต้องการพลังงานของทารกที่คลอดก่อนกำหนดที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่ต้องการการใช้นมแม่จากธนาคารนมแม่ จึงจำเป็นต้องมีการแนะนำปรับวิธีการเก็บของมารดาผู้บริจาคนมแม่ให้เหมาะสม เพื่อให้ได้น้ำนมส่วนหลังของมารดาที่จะทำให้น้ำนมของมารดาที่ได้มีพลังงานสูงขึ้น10 และพบว่าหลังมีการตั้งธนาคารนมแม่ที่หอทารกวิกฤตไม่ได้ทำให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวลดลง แต่ช่วยลดการใช้นมผสมในทารกในช่วง 4 สัปดาห์แรกหลังคลอดลง และมีมารดาที่พร้อมจะอาสาบริจาคน้ำนมให้สำหรับทารกที่จำเป็นต้องให้อาหารทางสายยาง11 สำหรับในประเทศไทยได้มีการตั้งธนาคารนมแม่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์อีกหลายแห่ง แต่ยังจำกัดการให้บริการเฉพาะสำหรับทารกป่วยในสถานพยาบาลเนื่องจากจำนวนนมแม่ที่บริจาคมีจำกัด     

เอกสารอ้างอิง

 1. Brownell EA, Lussier MM, Herson VC, Hagadorn JI, Marinelli KA. Donor human milk bank data collection in north america: an assessment of current status and future needs. J Hum Lact 2014;30:47-53.
 2. Parker MG, Barrero-Castillero A, Corwin BK, Kavanagh PL, Belfort MB, Wang CJ. Pasteurized human donor milk use among US level 3 neonatal intensive care units. J Hum Lact 2013;29:381-9.
 3. Escuder-Vieco D, Garcia-Algar O, Pichini S, Pacifici R, Garcia-Lara NR, Pallas-Alonso CR. Validation of a screening questionnaire for a human milk bank to determine the presence of illegal drugs, nicotine, and caffeine. J Pediatr 2014;164:811-4.
 4. Arslanoglu S, Bertino E, Tonetto P, et al. Amendment to 2010 Italian guidelines for the establishment and operation of a donor human milk bank. J Biol Regul Homeost Agents 2012;26:61-4.
 5. Vazquez-Roman S, Garcia-Lara NR, Escuder-Vieco D, Chaves-Sanchez F, De la Cruz-Bertolo J, Pallas-Alonso CR. Determination of Dornic acidity as a method to select donor milk in a milk bank. Breastfeed Med 2013;8:99-104.
 6. Wallis J. Infant-feeding practices after opening a human milk bank. Midwives 2010:22.
 7. Mello-Neto J, Rondo PH, Oshiiwa M, Morgano MA, Zacari CZ, dos Santos ML. Iron supplementation in pregnancy and breastfeeding and iron, copper and zinc status of lactating women from a human milk bank. J Trop Pediatr 2013;59:140-4.
 8. Villanueva T. First human breast milk bank opens in Africa. BMJ 2011;343:d5179.
 9. Chang FY, Cheng SW, Wu TZ, Fang LJ. Characteristics of the first human milk bank in Taiwan. Pediatr Neonatol 2013;54:28-33.
 10. de Moraes PS, de Oliveira MM, Dalmas JC. Caloric profile of pasteurized milk in the human milk bank at a university hospital. Rev Paul Pediatr 2013;31:46-50.
 11. Utrera Torres MI, Medina Lopez C, Vazquez Roman S, et al. Does opening a milk bank in a neonatal unit change infant feeding practices? A before and after study. Int Breastfeed J 2010;5:4.

 

 

 

อาชีพทหารกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

           เป็นที่ทราบกันดีว่า อาชีพที่มีการอยู่เวรหรือทำงานเป็นกะจะเกิดผลเสียต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่รวมทั้งอาชีพทหาร การที่มารดาทำงานอยู่เวร เมื่อหมดระยะเวลาการลาหลังคลอด การกลับไปทำงาน เวลาที่จะสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาจึงไม่แน่นอน  จึงเกิดความเสี่ยงที่มารดาจะหยุดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เมื่อกลับไปทำงาน การสนับสนุนให้บุคลากรที่เป็นมารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหน่วยงานทหารมีหรือไม่ และมีมากน้อยเพียงไร มีการศึกษาถึงเรื่องนี้ในสหรัฐอเมริกาพบว่า หน่วยงานทหารมีการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ราวร้อยละ 50 และยังมีความหลากหลายในการสนับสนุนของแต่ละหน่วยงาน1 อย่างไรก็ตาม หากได้รับการสนับสนุนเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในหน่วยงาน น่าจะช่วยให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีขึ้น

เอกสารอ้างอิง

 1. Abbott J, Carty J, Batig AL. Infant Feeding Practices, Workplace Breastfeeding/Lactation Practices, and Perception of Unit/Service Support Among Primiparous Active Duty Servicewomen. Mil Med 2019;184:e315-e20.

แหล่งความรู้ เกี่ยวกับสูติ-นรีเวช (Obstetrics-Gynecology)