คลังเก็บหมวดหมู่: มะเร็งรังไข่

มะเร็งรังไข่

การใช้เคมีบำบัด Cisplatin กับการให้นมแม่ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่

ยา

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

             Cisplatin รายละเอียดที่การใช้เขียนไว้ในการใช้เคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก คือ ยา Cisplatin เป็นพิษต่อตัวอ่อนและทำให้เกิดความพิการในสัตว์ทดลอง ยาสามารถผ่านน้ำนมได้ ค่าครึ่งชีวิต (half-life) ของยา 24 ชั่วโมง มีรายงานที่ขัดแย้งกันที่ตรวจไม่พบยาในน้ำนมหลังการให้ยานี้แล้ว 3 วันและมีรายงานที่มีการตรวจพบยาในน้ำนมหลังจากการให้ยาแล้วในวันที่ 3 และวันที่ 51-3 ดังนั้นการให้นมแม่ขณะได้รับยาควรหลีกเลี่ยง หากจำเป็นควรให้นมหลังมารดาให้ยาเคมีบำบัดครบแล้ว 1 สัปดาห์

หนังสืออ้างอิง

  1. Ben-Baruch G, Menczer J, Goshen R, Kaufman B, Gorodetsky R. Cisplatin excretion in human milk. J Natl Cancer Inst 1992;84:451-2.
  2. de Vries EG, van der Zee AG, Uges DR, Sleijfer DT. Excretion of platinum into breast milk. Lancet 1989;1:497.
  3. Egan PC, Costanza ME, Dodion P, Egorin MJ, Bachur NR. Doxorubicin and cisplatin excretion into human milk. Cancer Treat Rep 1985;69:1387-89.

 

 

การใช้เคมีบำบัด Etoposide กับการให้นมแม่ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่

ยา

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

            Etoposide ยานี้ทำให้เกิดความพิการและเป็นพิษต่อทารกในครรภ์ในสัตว์ทดลอง ยาสามารถผ่านน้ำนมได้1 ค่าครึ่งชีวิต (half-life) ของยา 4-11 ชั่วโมง การใช้ยานี้ระหว่างการให้นมลูกควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากความเป็นพิษของยา หากจำเป็นควรให้นมหลังมารดาให้ยานี้อย่างน้อย 55 ชั่วโมง

หนังสืออ้างอิง

  1. Azuno Y, Kaku K, Fujita N, Okubo M, Kaneko T, Matsumoto N. Mitoxantrone and etoposide in breast milk. Am J Hematol 1995;48:131-2.

 

การใช้เคมีบำบัด Bleomycin กับการให้นมแม่ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่

ยา

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

            Bleomycin มีฤทธิ์ในการยับยั้งการสังเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA) อาร์เอ็นเอ (RNA) และโปรตีน ยานี้ทำให้เกิดความพิการและเสียชีวิตของตัวอ่อนในครรภ์ในสัตว์ทดลอง ค่าครึ่งชีวิต (half-life) ของยา 2 ชั่วโมง ยังไม่มีรายงานการใช้ยานี้ระหว่างการให้นมลูก ดังนั้นการให้นมแม่ขณะได้รับยาควรหลีกเลี่ยง หากจำเป็นควรให้นมหลังมารดาให้ยานี้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

การให้นมแม่ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่

IMG_7236

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

            ในการวินิจฉัยมะเร็งรังไข่ มารดาที่ตรวจพบก้อนเนื้องอกที่รังไข่ในระหว่างตั้งครรภ์ การเลือกที่จะผ่าตัดเข้าไปตรวจพิสูจน์และประเมินระยะของโรค หากทำได้จะเลือกทำผ่าตัดในช่วงไตรมาสสองของการตั้งครรภ์ โดยในมารดาอายุน้อยมีรายงานว่า การผ่าตัดส่วนใหญ่ร้อยละ 80 จะเป็นการผ่าตัดที่จะเหลือรังไข่อีกข้างไว้เพื่อให้มารดาคงโอกาสที่จะมีบุตรได้ในอนาคต1 ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างเดียวหากหลังผ่าตัดไม่มีภาวะแทรกซ้อน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถทำได้เหมือนผู้ป่วยผ่าตัดคลอด สำหรับมารดาที่จะเป็นต้องรักษาด้วยเคมีบำบัดร่วมด้วย เคมีบำบัดที่มักใช้ในการรักษามะเร็งรังไข่ชนิดเกิดจากเซลล์สืบพันธุ์ ได้แก่ bleomycin, etoposide และ cisplatin ซึ่งการจะให้นมแม่ต้องดูรายละเอียดของการใช้ยาแต่ละชนิด

หนังสืออ้างอิง

  1. Neeyalavira V, Suprasert P. Outcomes of malignant ovarian germ-cell tumors treated in Chiang Mai University Hospital over a nine year period. Asian Pac J Cancer Prev 2014;15:4909-13.

 

การรักษามะเร็งรังไข่ในสตรีที่อายุน้อย

obgyn2

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

การรักษามะเร็งรังไข่จะใช้การผ่าตัดร่วมกับการให้เคมีบำบัด การผ่าตัดจะใช้ในมะเร็งระยะที่ 1 ในผู้ป่วยที่อายุน้อยมักได้รับการผ่าตัดโดยเก็บรังไข่อีกข้างไว้1 การใช้เคมีบำบัดร่วมด้วยจะใช้ในมะเร็งระยะที่ 2 และระยะที่สูงกว่าหรือในระยะที่ 1 บางรายที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่หากได้รับการวินิจฉัยระหว่างการตั้งครรภ์ ปัญหาจะมีเช่นเดียวกันกับการรักษามะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ซึ่งอายุครรภ์ขณะที่ได้รับการวินิจฉัยจะมีส่วนสำคัญในการเลือกแนวทางในการรักษา แต่จะมีความแตกต่างคือการวินิจฉัยจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดอย่างน้อยคือการตัดรังไข่ออก ซึ่งการจะตัดรังไข่ออกในข้างที่สงสัยมะเร็งรังไข่ หากจะทำผ่าตัดมักเลือกผ่าตัดหลังมารดาตั้งครรภ์อายุมากกว่า 10 สัปดาห์เนื่องจากบทบาทของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจากรังไข่ในการช่วยรักษาการตั้งครรภ์ลดลงและจะมีการสร้างฮอร์โมนนี้เพียงพอได้จากรก

หนังสืออ้างอิง

  1. Neeyalavira V, Suprasert P. Outcomes of malignant ovarian germ-cell tumors treated in Chiang Mai University Hospital over a nine year period. Asian Pac J Cancer Prev 2014;15:4909-13.