การรักษาไมเกรนในสตรีตั้งครรภ์และให้นมลูก

m1152

    รศ.นพ. ภาวิน พัวพรพงษ์

                โรคไมเกรนเป็นโรคที่พบบ่อยในสตรี หากสตรีตั้งครรภ์ การรักษาด้วยยาจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้ยาบางชนิด ดังนั้น ทางเลือกแรกในการป้องกันรักษา คือ การผ่อนคลาย พักผ่อนให้เพียงพอ การทำสมาธิ การนวด การฝังเข็ม  หากมีความจำเป็นต้องใช้ยา พาราเซตามอลเป็นยาที่ควรเลือกใช้ในลำดับแรก เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง หากมารดามีอาการรุนแรงและใช้ยาพาราเซตามอลแล้วไม่ดีขึ้น อาจจำเป็นต้องใช้ยาชนิดอื่นในการให้การรักษาด้วย ได้แก่ ซูมาทริปแธน  (sumatriptan) สำหรับยาต้านการอักเสบ (NSAID) จะมีความเสี่ยงในการใช้ยาระหว่างการตั้งครรภ์ในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สาม1 อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ในระหว่างการตั้งครรภ์ อาการไมเกรนมักดีขึ้น มารดาจึงควรเลือกปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม โอกาสที่จะจำเป็นต้องใช้ยาที่มีความเสี่ยง จะมีน้อย

เอกสารอ้างอิง

 1. Amundsen S, Nordeng H, Nezvalova-Henriksen K, Stovner LJ, Spigset O. Pharmacological treatment of migraine during pregnancy and breastfeeding. Nat Rev Neurol 2015;11:209-19.

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว

bf45

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                มีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในประเทศที่กำลังพัฒนา 19 ประเทศ พบว่า การกลับไปทำงานของมารดาหรือการจ้างงานมีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในหกเดือนแรกมาก รองลงมาได้แก่ การรู้สึกว่าน้ำนมไม่พอ สำหรับปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่พบเป็นอุปสรรคน้อยกว่า คือ มารดาหรือทารกป่วย ปัญหาหัวนมหรือเต้านม นอกจากนี้ สิ่งที่ยังพบเป็นอุปสรรคที่สำคัญอันหนึ่งคือ ความเชื่อเกี่ยวกับการให้อาหารอื่นแก่ทารกก่อนหกเดือน1

                ในประเทศไทยจากการสำรวจเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือนหลังคลอด พบข้อมูลคล้ายคลึงกัน2 โดยในเรื่องความเชื่อยังมีการให้น้ำ น้ำข้าว ข้าวต้ม น้ำส้ม กล้วยบดแก่ทารกแรกเกิดในหกเดือนแรก ดังนั้นในส่วนที่บุคลากรทางการแพทย์จะช่วยกันแก้ไขได้ทันที คือ การสร้างความมั่นใจให้แก่มารดาว่า มารดาปกติจะมีน้ำนมเพียงพอสำหรับทารกทุกคน โดยในส่วนของความเชื่ออาจต้องแก้ไขด้วยกับให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และความจำเป็นที่ต้องได้รับนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยหกเดือนหลังคลอดแก่บุคคลในครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการให้นมลูก ซึ่งอาจเป็นปู่ ย่า ตา ยาย หากบุคคลเหล่านี้เข้าใจจะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวที่บ้านอย่างดีเยี่ยม

เอกสารอ้างอิง

 1. Balogun OO, Dagvadorj A, Anigo KM, Ota E, Sasaki S. Factors influencing breastfeeding exclusivity during the first 6 months of life in developing countries: a quantitative and qualitative systematic review. Matern Child Nutr 2015.
 2. Puapornpong P, Manolerdthewan W, Raungrongmorakot K, Ketsuwan S, Wongin S. Factor effecting on breastfeeding success in infants up to 6 month of age in Nakhon Nayok province J Med Health Sci 2009;16:116-23.

 

 

 

 

 

การลาพักหลังคลอดและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

bf39

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                กฎหมายเกี่ยวกับการลาพักหลังคลอดและเปิดโอกาสให้มารดาได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยมีการจ่ายเงินชดเชยในระหว่างการลาพัก ในหลายประเทศใช้นโยบายนี้เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการช่วยสนับสนุนการให้ทารกได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยหกเดือน  ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มสมาชิกของสหประชาชาติ 193 ประเทศ มีประเทศที่มีการใช้นโยบายนี้ร้อยละ 73 ในปี พ.ศ. 2538 และมีการใช้นโยบายนี้เพิ่มขึ้นอีก 7 ประเทศในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งรวมๆ แล้วประเทศทั้งหมดที่มีการใช้นโยบายนี้ราวร้อยละ 751

สำหรับประเทศไทย การสนับสนุนนโยบายนี้ยังไม่เต็มรูปแบบคือ ส่วนใหญ่จะลาคลอดได้ราว 90 วัน โดยการจ่ายเงินชดเชยขึ้นอยู่กับสิทธิว่าเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือลูกจ้าง หากเป็นไปได้ ในอนาคตอันใกล้ ถ้าเราได้เห็นนโยบายเหล่านี้ได้นำมาใช้ปฏิบัติ ปัญหาในเรื่องการหยุดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากการที่มารดากลับไปทำงานน่าจะลดลง

เอกสารอ้างอิง

 1. Atabay E, Moreno G, Nandi A, et al. Facilitating working mothers’ ability to breastfeed: global trends in guaranteeing breastfeeding breaks at work, 1995-2014. J Hum Lact 2015;31:81-8.

 

สื่อสังคมออนไลน์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Power1

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                ในปัจจุบันแทบจะปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทในการสื่อสารข้อมูล มีการเข้าถึง แพร่หลาย และเกิดการกระจายของข้อมูลเป็นจำนวนมาก โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในการเข้าสู่การสื่อสารออนไลน์รวมถึงในกลุ่มมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมารดามีการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด1 และมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการสื่อสารออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ยังมีข้อจำกัด ซึ่งต้องการองค์กรที่จะรวบรวมเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล (data center) เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่มารดาสามารถพึ่งพิงได้ สิ่งนี้อาจเป็นช่องทางที่ดีทางหนึ่งที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลครรภ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เอกสารอ้างอิง

 1. Asiodu IV, Waters CM, Dailey DE, Lee KA, Lyndon A. Breastfeeding and use of social media among first-time African American mothers. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2015;44:268-78.

 

การรณรงค์ให้ลูกกินนมแม่

DSC00099-1

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                แม้ว่าในปัจจุบัน กระแสของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในประเทศไทยดีขึ้น แต่อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ มีการศึกษาพบว่า สาเหตุในการหยุดให้ลูกกินนมแม่ที่สำคัญ คือ การที่มารดาจำเป็นต้องกลับไปทำงาน ดังนั้นในการรณรงค์เพื่อแก้ปัญหานี้ จึงมีการออกคำขวัญเนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกปี 2558 ว่า ‘Breastfeeding and work, let’s make it work’ หรือได้มีการเขียนเป็นภาษาไทยว่า “ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่” ซึ่งสื่อว่า ทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ลูกได้กินนมแม่

                ในภาคส่วนที่มีบทบาทโดยตรง คือ กลุ่มนายจ้าง บริษัท หรือห้างร้านที่มีการจ้างลูกจ้างกับกลุ่มลูกจ้าง ซึ่งผู้ประกอบการนอกเหนือจากมีนโยบายในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้ว การสื่อสารด้วยการพูดคุยกันถึงการปฏิบัติที่ส่งเสริมการให้ลูกได้กินนมแม่1 ได้แก่ การจัดมุมนมแม่ การให้เวลามารดาพักเพื่อปั๊มเก็บนมแม่ การมีการจัด day care ในสถานประกอบการสำหรับให้มารดาสามารถมาให้นมได้ในระหว่างการทำงาน สิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้มารดามีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในหกเดือนแรกได้สำเร็จ และตรงกับคำว่า ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เอกสารอ้างอิง

 1. Anderson J, Kuehl RA, Drury SA, et al. Policies aren’t enough: the importance of interpersonal communication about workplace breastfeeding support. J Hum Lact 2015;31:260-6.

 

 

การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสถานพยาบาล

DSC00094-1

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                การส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในแต่ละสถานพยาบาลมีความแตกต่างกัน สถานพยาบาลที่มีการใช้นโยบายของโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกจะมีกระบวนการการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ชัดเจนกว่าสถานพยาบาลที่ไม่ได้ใช้นโยบายนี้ในการดำเนินงานเรื่องอนามัยแม่และเด็ก การมีสถานที่อยู่ในเขตเมืองและชนบทเป็นปัจจัยหนึ่งที่น่าจะผลต่อการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่แตกต่างกัน โดยมีการศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบว่า สถานพยาบาลในเขตเมืองจะมีการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากกว่าสถานพยาบาลที่อยู่ในเขตชนบท1

                ในประเทศไทย หากมารดาต้องการที่จะคลอดบุตรในสถานพยาบาลที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มารดาและครอบครัวจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลของโรงพยาบาลที่จะไปฝากครรภ์และคลอด โดยดูการใช้นโยบายสายสัมพันธ์แม่ลูกของสถานพยาบาล สำหรับการใช้การอยู่ในเขตเมืองหรือชนบทของสถานพยาบาล ไม่มีข้อมูลการศึกษาว่ามีการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม มารดาและครอบครัวอาจมีความลำบาก เนื่องจากศึกษาข้อมูลทางเลือกของการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานพยาบาลแต่ละสถานพยาบาลมีจำกัด และการค้นหาข้อมูลในสื่อสารสนเทศหรืออินเตอร์เน็ตมีพบน้อย การเพิ่มการสื่อสารหรือการรับรู้ว่าสถานพยาบาลใดมีนโยบายและการปฏิบัติที่ชัดเจนในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทางช่องทางสื่อที่หลากหลาย น่าจะช่วยให้มารดาและครอบครัวตัดสินใจในการฝากครรภ์และคลอดบุตรในสถานพยาบาลที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง

 1. Allen JA, Perrine CG, Scanlon KS. Breastfeeding Supportive Hospital Practices in the US Differ by County Urbanization Level. J Hum Lact 2015.

 

ทัศนคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

DSC00090-1

 

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                มารดาหากมีความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โอกาสจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จจะสูง ทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เช่นกัน และมีความสำคัญต่อระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จที่นานขึ้น1 ดังนั้น การปรับเปลี่ยนทัศนคติของมารดาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงน่าจะเป็นสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องช่วยกันสร้างให้เกิดมากขึ้น โดยเฉพาะในสังคมที่เร่งรีบและมารดาต้องทำงานนอกบ้านมาก ค่านิยมที่เข้าใจเองว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมผสมน่าจะง่าย สามารถให้คนที่เลี้ยงลูกชงนมผสมได้ความสะดวก และนมผสมจะทดแทนนมแม่ได้ยังคงมีอยู่มาก การมีพี่เลี้ยงหรือกลุ่มที่ให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยแม่ช่วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจ ยังมีความขาดแคลน การเข้าถึงของมารดาในทุกกลุ่มยังทำได้ไม่ดี ทั้งๆที่ทราบว่า ทั้งทัศนคติและการให้การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นผลดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงต้องอาศัยทุกภาคส่วนในสังคมต้องช่วยกันสร้างสังคมนมแม่ในประเทศไทยให้เกิดขึ้น

เอกสารอ้างอิง

 1. Srinivas GL, Benson M, Worley S, Schulte E. A clinic-based breastfeeding peer counselor intervention in an urban, low-income population: interaction with breastfeeding attitude. J Hum Lact 2015;31:120-8.

 

 

ความเสี่ยงในระยะยาวของทารกจากการผ่าตัดคลอด

BUSIN200

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                มนุษย์มีพัฒนาการของมดลูกเพื่อการตั้งครรภ์และมีพัฒนาการของช่องคลอดสำหรับการคลอด การผ่าตัดคลอดเป็นการรักษาในมารดาบางคนที่มีภาวะแทรกซ้อนที่ไม่สามารถให้คลอดทางช่องคลอดได้ แต่ในปัจจุบันมีการผ่าตัดคลอดในมารดาที่มีความเสี่ยงต่ำโดยไม่จำเป็นมากขึ้น โดยอาจเนื่องจากความวิตกกังวลหรือกลัวเรื่องการฟ้องร้องจากมารดาและครอบครัว ทำให้อัตราการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลรัฐบาลสูงราวร้อยละ 40-50 และอัตราการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลเอกชนสูงราวร้อยละ 70-80 มีการศึกษาถึงผลระยะยาวที่เกิดกับทารกที่ผ่าตัดคลอด พบว่า ทารกที่ผ่าตัดคลอดมีโอกาสเกิดเบาหวานชนิดที่ 1 โรคหอบหืด และโรคอ้วนสูงกว่าทารกที่คลอดทางช่องคลอด1 รายละเอียดมีดังนี้

                ทารกที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอดมีโอกาสเกิดเบาหวานชนิดที่ 1 ร้อยละ 21.3 ในขณะที่ทารกที่คลอดทางช่องคลอดมีโอกาสเกิดเบาหวานชนิดที่ 1 ร้อยละ 19

                ทารกที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอดมีโอกาสเกิดโรคหอบหืดร้อยละ 9.5 ในขณะที่ทารกที่คลอดทางช่องคลอดมีโอกาสเกิดโรคหอบหืดร้อยละ 7.9

                ทารกที่คลอดโดยการผ่าตัดคลอดมีโอกาสเกิดโรคอ้วนร้อยละ 19.4 ในขณะที่ทารกที่คลอดทางช่องคลอดมีโอกาสเกิดโรคอ้วนร้อยละ 15.8

                ดังนั้น การสื่อสารข้อมูลความรู้ ความเข้าใจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และค่านิยมของมารดา ครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์ และแพทย์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยลดความเสี่ยงในระยะยาวแก่ทารกที่จะเจริญเติบโตต่อไปเป็นอนาคตของชาติ

เอกสารอ้างอิง

 1. Blustein J, Liu J. Time to consider the risks of caesarean delivery for long term child health. BMJ 2015;350:h2410.

 

 

 

ความเสี่ยงของการมีภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก

BUSIN127

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

           การมีภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทั้งในวัยเด็ก วัยรุ่น และสตรีตั้งครรภ์ มีการศึกษาพบว่าการมีภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กในวัยเด็กและช่วงวัยรุ่นน่าจะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการเกิดโรคทางจิตเวช ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า (depressive disorder) โรคอารมณ์แปรปรวน (bipolar disorder) ภาวะวิตกกังวล (anxiety disorder)1 โดยสำหรับความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์จะมีความเสี่ยงในการตกเลือดหลังคลอดเพิ่มขึ้น ดังนั้น การอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการขาดธาตุเหล็ก ควรมีการเลือกลักษณะการรับประทานอาหารที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการขาดธาตุเหล็กและความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ ส่วนการเสริมธาตุเหล็กระหว่างตั้งครรภ์นอกจากจะลดภาวะซีด ยังช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในการเกิดทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยด้วย2

เอกสารอ้างอิง

 1. Chen MH, Su TP, Chen YS, et al. Association between psychiatric disorders and iron deficiency anemia among children and adolescents: a nationwide population-based study. BMC Psychiatry 2013;13:161.
 2. Haider BA, Olofin I, Wang M, Spiegelman D, Ezzati M, Fawzi WW. Anaemia, prenatal iron use, and risk of adverse pregnancy outcomes: systematic review and meta-analysis. BMJ 2013;346:f3443.

 

 

วิดีโอการเข้าเต้าท่าฟุตบอล

วิดีโอการเข้าเต้าท่าฟุตบอล