เรื่องทั้งหมดโดย OB-GYN

การส่งเสริมการรับรู้และการผ่อนคลายของมารดาช่วยในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

IMG_3653

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                 มีการรายงานจากการศึกษาพบว่า การส่งเสริมการรับรู้ของมารดาถึงประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สามารถช่วยเพิ่มการเริ่มการเลี้ยงลูกด้วยนมตั้งแต่ในระยะแรกและระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ เช่นเดียวกันกับการฝึกให้มารดาผ่อนคลายก็ช่วยในการส่งเสริมการให้นมแม่ตั้งแต่ในระยะแรก1 ซึ่งจากการศึกษานี้ แสดงถึง การรับรู้และสภาพจิตใจของมารดามีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดังนั้น การดูแลมารดาของบุคลากรทางการแพทย์ต้องดูแลทั้งทางร่างกาย จิตใจ นอกจากนี้ยังอาจต้องรวมถึงครอบครัว และสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมด้วย โดยต้องมองภาพเป็นองค์รวม เพื่อให้การสนับสนุนและการให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับมารดาสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพในการที่มารดาสามารถจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยความเต็มใจ สบายใจ เข้าใจ และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ก็หยุดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีโดยไม่มีความวิตกกังวล

เอกสารอ้างอิง

  1. Fotiou C, Siahanidou T, Vlastarakos PV, Tavoulari EF, Chrousos G. The effect of body and mind stress-releasing techniques on the breastfeeding of full-term babies; a critical analysis of published interventional studies. J Matern Fetal Neonatal Med 2017:1-26.

การให้ยาต้านไวรัสเอดส์แก่ทารกที่กินนมแม่ช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก

IMG_3656

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

             ในมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี เมื่อฝากครรภ์มารดาจะได้รับการให้ยาต้านไวรัสซึ่งจะช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก การดูแลระหว่างการคลอดได้แก่ การให้การผ่าตัดคลอดก็ช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้เช่นกัน สำหรับหลังคลอดในประเทศที่มีการให้การสนับสนุนนมผงดัดแปลงสำหรับทารกที่เพียงพอ มักแนะนำให้มารดางดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่ในประเทศที่ยังขาดสนับสนุนนมผงดัดแปลงสำหรับทารกที่เพียงพอ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังเป็นทางเลือกหนึ่งของการให้อาหารสำหรับทารกแรกเกิด โดยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกต่ำกว่าการให้กินนมแม่ร่วมกับนมผงดัดแปลงสำหรับทารกหรืออาหารอื่น นอกจากนี้ การให้ยาต้านไวรัสแก่ทารกที่กินนมแม่จะช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้1 สำหรับในประเทศไทย ยังแนะนำให้มารดางดการให้นมแม่ในกรณีที่มารดามีการติดเชื้อเอชไอวี เนื่องจากมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนนมผงดัดแปลงสำหรับทารกเพียงพอทั้งปริมาณและระยะที่จำเป็น

เอกสารอ้างอิง

  1. Foissac F, Blume J, Treluyer JM, et al. Are Prophylactic and Therapeutic Target Concentrations Different?: the Case of Lopinavir-Ritonavir or Lamivudine Administered to Infants for Prevention of Mother-to-Child HIV-1 Transmission during Breastfeeding. Antimicrob Agents Chemother 2017;61.

การให้การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยกลุ่มการสื่อสารทางโทรศัพท์

IMG_9339

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

               ช่องทางการสื่อสารในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่า โทรศัพท์เป็นช่องทางหนึ่งและดูเสมือนเป็นปัจจัยที่ห้าที่จำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ไปเสียแล้ว ดังนั้น การใช้การสื่อสารเพื่อการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านการสื่อสารทางโทรศัพท์ถือเป็นช่องทางหนึ่งซึ่งหากจัดรูปแบบที่เหมาะสมกับจริตของกลุ่มมารดาแต่ละกลุ่ม ก็น่าจะได้รับผลที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารทางกลุ่มโทรศัพท์อาจทำได้ตั้งแต่ การส่งข้อความ และหากเป็นโทรศัพท์ที่รองรับสื่ออินเตอร์เน็ต การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้ผลดี มีรายงานการศึกษาการใช้กลุ่มการสื่อสารทางโทรศัพท์สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พบว่า กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนด้วยการสื่อสารทางโทรศัพท์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือนมากกว่ากลุ่มควบคุมถึง 5.6 เท่า1 ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ควรให้ความสนใจกับการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านการพัฒนาการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับมารดาในแต่ละกลุ่มที่มีความชอบที่แตกต่างกัน

เอกสารอ้างอิง

  1. Flax VL, Ibrahim AU, Negerie M, Yakubu D, Leatherman S, Bentley ME. Group cell phones are feasible and acceptable for promoting optimal breastfeeding practices in a women’s microcredit program in Nigeria. Matern Child Nutr 2017;13.