ให้นมลูกขณะเป็นหวัด ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

IMG_1012

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ?ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย มารดาที่ให้นมลูกอาจเจ็บป่วยเป็นหวัดได้ อาการหวัดเกิดจากการที่ร่างกายติดเชื้อไวรัส ซึ่งทำให้เกิดอาการไอ จาม น้ำมูกไหล ซึ่งการดูแลรักษามารดาโดยทั่วไปจะให้การรักษาด้วยยาตามอาการ การติดต่อของหวัดเกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสจากการไอหรือจาม ผ่านละอองน้ำขนาดเล็ก ซึ่งหากร่างกายอ่อนแอ เมื่อได้รับเชื้อเข้าไปในร่างกายอาจเป็นหวัดได้ ดังนั้น มารดาควรใช้ผ้าปิดปากป้องกันการไอหรือจามใส่ทารก ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนการให้นมทารก การให้นมแม่ยังสามารถทำได้ การใช้ยาลดหรือบรรเทาอาการหวัด ยาลดน้ำมูกสามารถใช้ได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงยาที่ทำให้ง่วง เนื่องจากอาจทำให้ทารกง่วงซึม หรือกินนมได้น้อย ควรหลีกเลี่ยงยาที่ลดอาการคัดจมูก เนื่องจากมีผลต่อการลดการสร้างน้ำนม ยาปฏิชีวนะไม่จำเป็นต้องให้ยกเว้นมีการติดเชื้อของแบคทีเรียแทรกซ้อน ยาละลายเสมหะ ยังมีข้อมูลน้อย แต่จากข้อมูลสามารถให้ได้โดยปลอดภัย จะเห็นว่า การที่มารดาเป็นหวัดไม่ได้เป็นข้อห้ามในการให้นมลูกเลย

เอกสารอ้างอิง

  1. Bunik M. Breastfeeding telephone triage and advice. 2nd?ed. The American Academy of Pediatrics 2016.