แม่ที่ให้นมลูกนอนได้นานกว่าแม่ที่ให้นมขวด

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? ครอบครัวของมารดามักมีความกังวลว่าหลังคลอดมารดาจะไม่ได้นอนพักผ่อนจากการต้องให้นมลูก ซึ่งสิ่งนี้เป็นเพียงความรู้สึก เนื่องจากมีการศึกษาพบว่า ในช่วงหลังคลอดใหม่ มารดาที่ให้ลูกกินนมแม่นอนได้นานกว่ามารดาที่ป้อนนมลูกด้วยนมผงดัดแปลงสำหรับทารกเฉลี่ย 2.6 ชั่วโมงต่อวัน1 เหตุผลน่าจะเป็นจากการให้ลูกกินนมแม่ สะดวกและรวดเร็วกว่า มารดาไม่ต้องเสียเวลาเตรียมขวดนมและชงนมผงดัดแปลงสำหรับทารก ดังนั้น การให้คำปรึกษามารดาและครอบครัวให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง จะช่วยลดความวิตกกังวลของมารดาที่อาจส่งผลเสียต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้

เอกสารอ้างอิง

  1. Hughes O, Mohamad MM, Doyle P, Burke G. The significance of breastfeeding on sleep patterns during the first 48 hours postpartum for first time mothers. J Obstet Gynaecol 2018;38:316-20.