แม่ที่เป็นเบาหวานเริ่มนมแม่ช้า

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?แม่ที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด รวมถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นจากการที่แม่เป็นเบาหวานที่ส่งผลทำให้น้ำนมแม่มาช้าและอีกส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอด ทำให้มีการผ่าตัดคลอดเพิ่มขึ้น ทารกมีโอกาสเกิดภาวะน้ำตาลต่ำ ภาวะตัวเย็น และการย้ายทารกเข้าหอทารกป่วยวิกฤตสูงขึ้น หากบุคลากรทางการแพทย์สามารถลดภาวะแทรกซ้อนและการย้ายทารกไปหอผู้ป่วยทารกวิกฤตลง จะช่วยเพิ่มการเริ่มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้1 ดังนั้น การดูแลอย่างใกล้ชิดและวางแผนกระบวนการเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยซึ่งจะลดการย้ายทารกไปดูแลที่หอผู้ป่วยทารกวิกฤตน่าจะช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้สูงขึ้น ?

เอกสารอ้างอิง

  1. Cordero L, Oza-Frank R, Stenger MR, Landon MB, Nankervis CA. Decreasing NICU admissions of asymptomatic infants of women with pregestational diabetes mellitus improves breastfeeding initiation rates. J Neonatal Perinatal Med 2018.