หากสตรีตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด 19 จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดหรือไม่?

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

คำตอบคือ ไม่จำเป็น แต่หากมารดามีภาวะปอดอักเสบ การพิจารณาการผ่าตัดคลอดอาจมีความจำเป็น เนื่องจากหากเกิดภาวะปอดอักเสบในมารดาที่ตั้งครรภ์ การดูแลมารดาขณะที่มีทารกอยู่ในครรภ์ การติดตาม หรือการเฝ้าระวังอันตรายที่จะเกิดกับทารกจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้น หากทารกมีอายุครรภ์ที่ครบกำหนดหรืออยู่ในระยะที่สามารถเลี้ยงดูทารกได้ เมื่อชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบข้อดีของการให้ทารกคลอดออกมา หากมากกว่าข้อเสียของการปล่อยให้ทารกอยู่ในครรภ์และติดตามเฝ้าระวัง ซึ่งการพิจารณาให้มารดาคลอดในมารดาที่ยังไม่มีการเจ็บครรภ์ อาจจำเป็นต้องใช้การผ่าตัดคลอด1

เอกสารอ้างอิง

1.            Davanzo R, Moro G, Sandri F, Agosti M, Moretti C, Mosca F. Breastfeeding and Coronavirus Disease-2019. Ad interim indications of the Italian Society of Neonatology endorsed by the Union of European Neonatal & Perinatal Societies. Matern Child Nutr 2020:e13010.