หากมารดาไม่มีหน้ากากอนามัยให้นมลูกได้ไหมในช่วงที่มีการระบาดของโควิด 19

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

หากมารดาไม่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด 19 มารดาสามารถให้นมลูกได้ตามปกติ สำหรับการดูแลความสะอาดในการให้ลูกกินนมจากเต้าและการล้างมือก็ควรทำเป็นปกติตามสุขอนามัยเบื้องต้น หลีกเลี่ยงการเข้าเยี่ยมทารกจากบุคคลอื่นที่ไม่ได้ในครอบครัวหรือบ้านเดียวกัน ในกรณีที่มารดาสงสัยหรือติดเชื้อโควิด 19 ข้อแนะนำคือ มารดาควรสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือใช้แอลกอฮอล์ โดยยังสามารถให้นมลูกอย่างต่อเนื่องได้1 แต่ในกรณีที่มารดาไม่มีหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ มีแต่หน้ากากอนามัยที่ทำเองหรือมีแต่หน้ากากอนามัยผ้า เนื่องจากยังขาดข้อมูลที่ชัดเจนที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ การแนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัยที่มีอยู่แทนโดยเปลี่ยนบ่อย ๆ หากมารดามีอาการไอหรือจาม หรือหน้ากากอนามัยชื้นแฉะเป็นเพียงข้อแนะนำจากความคิดเห็นส่วนบุคคล จึงควรให้คำปรึกษามารดาและครอบครัวถึงประโยชน์ที่จะได้จากการให้นมแม่ต่อเนื่องเทียบกับผลเสียหรือความเสี่ยงในการติดเชื้อ และร่วมกันตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อดีและข้อเสียที่มี น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่มีความจำเพาะของข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน

เอกสารอ้างอิง

1.            WHO Frequently Asked Questions : Breastfeeding and COVID-19 For health care workers. J Hum Lact 2020;36:392-6.