สรุปแนวทางการดูแลการเจ็บหัวนมของมารดาหลังคลอดพร้อมตัวอย่างการวินิจฉัยภาวะที่พบบ่อย

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

แผนภาพแรกเป็นแนวทางในการซักประวัติและตรวจร่างกายในมารดาที่มีปัญหาเจ็บหัวนมหลังคลอด

แผนภาพที่สองเป็นแนวทางในการวินิจฉัยสาเหตุที่พบบ่อยของการเจ็บหัวนมของมารดา