วิดีโอช่วยให้ผู้สอนนมแม่มั่นใจในการสอนมากขึ้น

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? เป็นที่ทราบกันดีว่า การให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระหว่างที่มารดามาฝากครรภ์มีความสำคัญต่อการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันความขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การจัดท่าเข้าเต้า และการบีบน้ำนมด้วยมือนั้นขาดแคลน การบันทึกการสอนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การฝึกการเข้าเต้า และการบีบน้ำนมด้วยมือในรูปแบบวิดีโอ และจัดให้บุคลากรได้มีการทบทวนวิดีโอเหล่านี้สั้น ๆ ก่อนการให้ความรู้แก่มารดาช่วยให้บุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการสอนมีความรู้และมีความมั่นใจในการจัดการสอนการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น1 ซึ่งจะส่งผลดีต่ออัตราและระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในสถานพยาบาลที่มีความพร้อมควรดำเนินการเพื่อช่วยเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากร และหากเป็นไปได้ การแบ่งปันให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดความพร้อมในการผลิตสื่อ ก็จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในภาพรวม

เอกสารอ้างอิง

  1. Wallace LM, Ma Y, Qiu LQ, Dunn OM. Educational videos for practitioners attending Baby Friendly Hospital Initiative workshops supporting breastfeeding positioning, attachment and hand expression skills: Effects on knowledge and confidence. Nurse Educ Pract 2018;31:7-13.