มารดาส่วนใหญ่ขาดเทคนิคการให้นมลูกที่ถูกต้อง

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

??????????? ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือ มารดาขาดความมั่นใจและรู้สึกว่าตนเองมีน้ำนมไม่เพียงพอ1 สาเหตุที่สำคัญของปัญหานี้ก็คือ การขาดทักษะหรือเทคนิคการให้นมลูกที่เหมาะสม มีการศึกษาพบว่ามารดามากกว่าร้อยละ 50 มีเทคนิคการให้นมลูกที่ไม่เหมาะสม ซึ่งนำไปสู่ปัญหาเรื่องการเจ็บหัวนม หัวนมแตก หรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ และรวมถึงทำให้เกิดการหยุดการให้นมแม่ก่อนเวลาอันควร โดยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อเทคนิคการให้นมของมารดาได้แก่ การมีระดับการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษา การมีประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การไม่มีปัญหาเรื่องเต้านมและหัวนม การสอนเทคนิคการให้นมลูกตั้งแต่ในระยะแรกหลังคลอด และการมาฝากครรภ์อย่างน้อยสองครั้ง2 ดังนั้น จะเห็นว่า ขนาดของปัญหานี้ใหญ่ บุคลากรควรใส่ใจและเอาใจใส่ที่จะสร้างให้มารดามีความมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และมีเทคนิคการให้นมที่ถูกต้องก่อนอนุญาตให้กลับบ้าน หรือมีการติดตามอย่างใกล้ชิดในรายที่เทคนิคการให้นมแม่ยังไม่เหมาะสม กระบวนการนี้ควรจัดเป็นงานประจำเพื่อสร้างการดูแลที่เป็นมาตรฐานในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เอกสารอ้างอิง

  1. Tshering D, Gurung MS, Wangmo N, Pelzom D, Tejativaddhana P, Dzed L. Prevalence of Exclusive Breastfeeding and Factors Associated With Exclusive Breastfeeding of Children in Trongsa District, Bhutan. Asia Pac J Public Health 2018:1010539518768573.
  2. Tiruye G, Mesfin F, Geda B, Shiferaw K. Breastfeeding technique and associated factors among breastfeeding mothers in Harar city, Eastern Ethiopia. Int Breastfeed J 2018;13:5.