มารดาที่รู้สึกไม่ชอบที่จะให้นมแม่

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

โดยทั่วไปมารดาจะมีความผูกพันกับบุตรและมีความต้องการที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างไรก็ตาม มีมารดาบางคนที่รู้สึกไม่ชอบที่จะให้นมแม่ ซึ่งมารดาเหล่านี้จะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยลง1 โดยพบว่ามารดาเหล่านี้จะมีความรู้สึกในใจว่า ฉันให้นมแม่เพราะว่านมแม่ดีต่อทารก ฉันควรจะรู้สึกดีที่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และฉันควรจะดีใจที่ได้ให้ลูกกินนมแม่ แต่ฉันไม่สามารถห้ามความรู้สึกที่ไม่ชอบที่จะให้นมแม่ได้ สาเหตุของการที่มารดารู้สึกไม่ชอบที่จะให้นมแม่ยังไม่ทราบสาเหตุ การศึกษาถึงสาเหตุของการที่มารดารู้สึกไม่ชอบที่จะให้นมแม่ ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อจะสามารถแก้ปัญหาและเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เอกสารอ้างอิง

1.        Morns MA, Steel AE, Burns E, McIntyre E. Women who experience feelings of aversion while breastfeeding: A meta-ethnographic review. Women Birth 2020.