มารดาที่ติดเชื้อโควิด 19 ต้องเสริมนมผงให้ทารกหรือไม่

 รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ในมารดาที่สงสัยหรือมีการติดเชื้อโควิด 19 ที่มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่แล้ว หากมารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว การสร้างน้ำนมของมารดาจะตอบสนองและเพียงพอสำหรับความต้องการของทารก จึงไม่มีความจำเป็นที่มารดาต้องเสริมนมผงดัดแปลงสำหรับทารกเพิ่มขึ้น1 แต่มารดาจำเป็นต้องมีการดูแลเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ทารกโดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และทำความสะอาดบริเวณสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงที่อาจจะปนเปื้อนเชื้อจากการไอหรือจามของมารดา นอกจากนี้ การให้นมผงดัดแปลงสำหรับทารกเสริมแก่ทารกจะทำให้ทารกกินนมแม่น้อยลง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการสร้างน้ำนมโดยทำให้น้ำนมแม่ลดลงได้ ดังนั้น มารดาควรมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อลดความวิตกกังวลว่า “การที่มารดาติดเชื้อโควิด 19 ไม่ได้มีผลเสียต่อการลดปริมาณและคุณค่าที่ทารกและมารดาจะได้รับจากการกินนมแม่เลย”

เอกสารอ้างอิง

1.        WHO Frequently Asked Questions : Breastfeeding and COVID-19 For health care workers. J Hum Lact 2020;36:392-6.