ผู้ใหญ่ในบ้านสำคัญในการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

              ครอบครัวในสังคมไทย พื้นฐานยังเป็นครอบครัวที่ขยาย และผู้ใหญ่ในบ้านก็ยังมีความสำคัญในการชี้นำหรือตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ การขัดแย้งหรือปฏิเสธความคิดเห็นของผู้ใหญ่ในบ้านเป็นเรื่องที่อาจส่งผลทำให้เกิดความขัดแย้งกันในครอบครัวได้ ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็เช่นกัน หากผู้ใหญ่ในบ้านให้การสนับสนุน โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะสูง แต่หากปฏิเสธและให้ลูกกินนมผงดัดแปลงสำหลับทารก ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมีการจัดการโดยต้องมีการเตรียมที่จะให้ความรู้และปรับทัศนคติให้ผู้ใหญ่ในบ้านทราบถึงคุณประโยชน์ที่นมแม่มีแก่ทารก ซึ่งหากได้การสนับสนุนจากปู่ย่าตายายที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้าน จะมีผลทำให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นานขึ้น จากการศึกษาพบว่าในมารดาที่แม่เล่าข้อมูลเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ฟังจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นานกว่า1 และความคิดเห็นของย่าและยายมีผลต่อการตัดสินใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดา2,3 แต่ในบางประเทศ ย่าหรือยายจะมีอิทธิพลต่อการให้น้ำหรือชาสมุนไพรในระหว่างการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่4 ซึ่งจะมีผลเสียแก่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับในสังคมไทย บุคลากรทางการแพทย์ควรให้ผู้ใหญ่ในบ้านได้มีส่วนร่วมในการอบรมความรู้เรื่องนมแม่ และฝึกให้ย่าหรือยายเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งถือว่าจะเป็นผู้ช่วยอย่างดี เพราะอยู่ในบ้านเดียวกัน ช่วยเหลือมารดาได้ และยังมีอิทธิพลทางด้านจิตใจในการดูแลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาด้วย

เอกสารอ้างอิง

  1. Ekstrom A, Widstrom AM, Nissen E. Breastfeeding support from partners and grandmothers: perceptions of Swedish women. Birth 2003;30:261-6.
  2. Houghtaling B, Byker Shanks C, Ahmed S, Rink E. Grandmother and health care professional breastfeeding perspectives provide opportunities for health promotion in an American Indian community. Soc Sci Med 2018;208:80-8.
  3. Odom EC, Li R, Scanlon KS, Perrine CG, Grummer-Strawn L. Association of Family and Health Care Provider Opinion on Infant Feeding with Mother’s Breastfeeding Decision. J Acad Nutr Diet 2014;114:1203-7.
  4. Giugliani ERJ, do Espírito Santo LC, de Oliveira LD, Aerts D. Intake of water, herbal teas and non-breast milks during the first month of life: Associated factors and impact on breastfeeding duration. Early Human Development 2008;84:305-10.