ผลเสียของการสูบบุหรี่ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                การสูบบุหรี่นอกจากจะมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดและโรคทางเดินหายใจในปอดอุดตันเรื้อรังแล้ว ยังมีผลเสียต่อคนในครอบครัว สตรีมีครรภ์ และทารกที่กินนมแม่ด้วย โดยหากมารดาสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ของมารดาจะเป็นผลลบต่อความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และระยะเวลาของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และยังมีผลทำให้พฤติกรรมทารกในการกินนมแม่ผิดปกติ ซึ่งมีผลเสียต่อการเริ่มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่1  นอกจากนี้ ผลเสียของการสูบบุหรี่ยังมีความสัมพันธ์กับการหยุดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วย2 โดยมีการศึกษาพบว่าการที่มารดาสูบบุหรี่ในขณะ 16 สัปดาห์หลังคลอดจะเป็นสิ่งที่ทำนายถึงการหยุดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่3 และพบว่ามารดาที่สูบบุหรี่จะสัมพันธ์กับการพบ mycotoxin ในนมแม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่4

เอกสารอ้างอิง

  1. Bertini G, Elia S, Lori S, Dani C. Abnormal neurological soft signs in babies born to smoking mothers were associated with lower breastfeeding for first three months. Acta Paediatr 2019;108:1256-61.
  2. Ladomenou F, Kafatos A, Galanakis E. Risk factors related to intention to breastfeed, early weaning and suboptimal duration of breastfeeding. Acta Paediatr 2007;96:1441-4.
  3. Dennis CL, Gagnon A, Van Hulst A, Dougherty G, Wahoush O. Prediction of Duration of Breastfeeding among Migrant and Canadian-Born Women: Results from a Multi-Center Study. J Pediatr 2013;162:72-9.
  4. Memis EY, Yalcin SS. Human milk mycotoxin contamination: smoking exposure and breastfeeding problems. J Matern Fetal Neonatal Med 2019:1-10.