ปัญหาและอุปสรรคของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาอายุน้อย

 รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                ในมารดาที่อายุน้อยมักจะพบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่ำ คำถามที่เกิดขึ้นก็คือ ปัญหาและอุปสรรคของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่อายุน้อยมีความแตกต่างจากมารดาทั่วไปหรือไม่ มีการศึกษาเพื่อตอบคำถามนี้ โดยมีการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาอายุจะคล้ายคลึงกับมารดาทั่วไป1 แต่ในมารดาวัยรุ่นมักจะมีปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติมในเรื่องการคลอดก่อนกำหนดและทารกน้ำหนักตัวน้อย ซึ่งจะทำให้ทารกมีโอกาสที่จะต้องย้ายไปที่หอทารกป่วยวิกฤต ทำให้การเริ่มต้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช้าและมีโอกาสที่จะหยุดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนเวลาอันควร ดังนั้น ในการให้การดูแลเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่อายุน้อย นอกจากจะต้องดูแลปัญหาและอุปสรรคทั่ว ๆ ไปแล้ว ยังต้องใส่ใจกับภาวะแทรกซ้อนในทารก โดยอาจต้องมีการใช้บันไดสิบขั้นสู่ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกที่ป่วยเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการที่มารดาจะหยุดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และช่วยให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีขึ้น

เอกสารอ้างอิง

  1. Chopel A, Soto D, Joiner B, et al. Multilevel Factors Influencing Young Mothers’ Breastfeeding: A Qualitative CBPR Study. J Hum Lact 2019;35:301-17.