ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการบริจาคนมแม่ ตอนที่ 1

 รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

                ธนาคารนมแม่เป็นที่รับบริจาคน้ำนมจากมารดาผู้บริจาคนมแม่ เก็บรักษา และนำไปให้แก่ทารกที่จำเป็นที่จะใช้ประโยชน์จากนมแม่ ในประเทศไทยยังมีธนาคารนมแม่อยู่ไม่กี่แห่ง โดยจะมีเฉพาะในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์บางแห่ง ทำให้ยากในการเข้าถึงทั้งในการให้และรับบริจาคนมแม่ หากถามว่ามีปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการบริจาคนมแม่ คงต้องอาศัยข้อมูลวิจัยที่รวบรวมจากในต่างประเทศ ซึ่งสามารถนำมาเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อสำหรับข้อมูลในประเทศไทยได้ โดยจะแบ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเชิงระบบ และปัจจัยทางด้านสังคม และแยกเป็นปัจจัยทีส่งเสริมการบริจาคนมแม่ และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการบริจาคนมแม่ รายละเอียดติดตามต่อในตอนที่ 2 ครับ