ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการบริจาคนมแม่ ตอนที่ 7

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการบริจาคนมแม่1

             ปัจจัยทางสังคม ได้แก่

  • การขาดความรู้ในเรื่องธนาคารนมแม่
  • การเข้าใจผิดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริจาคนมแม่
  • การไม่ทราบว่าธนาคารนมแม่เป็นหน่วยงานที่แสวงหากำไรหรือไม่แสวงหากำไร
  • การได้รับข้อมูลผิด ๆ เกี่ยวกับธนาคารนมแม่
  • แรงต่อต้านที่ไม่เห็นชอบกับรูปแบบธนาคารนมแม่ที่เป็นแนวคิดทางตะวันตก
  • ความเชื่อทางศาสนา
  • ความเชื่อในขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
  • ความไม่เข้าใจถึงลักษณะการทำงานของธนาคารนมแม่
  • ความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนมแม่ที่บริจาค

เอกสารอ้างอิง

  1. Doshmangir L, Naghshi M, Khabiri R. Factors Influencing Donations to Human Milk Bank: A Systematic Review of Facilitators and Barriers. Breastfeed Med 2019;14:298-306.