ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการบริจาคนมแม่ ตอนที่ 6

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการบริจาคนมแม่1

          ปัจจัยเชิงระบบ ได้แก่

  • การขาดศูนย์หรือแหล่งที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคนมแม่
  • การไม่มีที่รับบริจาคนมแม่หรือขาดธนาคารนมแม่
  • การบริจาคนมแม่เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน
  • ขั้นตอนของการบริจาคนมแม่มีหลายขั้นตอน
  • การขาดความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ด้านอื่น ๆ 
  • การขาดการเข้าถึงธนาคารนมแม่
  • การขาดการสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์
  • การตรวจคัดกรองผู้ให้บริจาคใช้เวลานาน
  • การขาดความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการเป็นเครือข่ายของธนาคารนมแม่ในการให้บริจาคนมแม่

เอกสารอ้างอิง

  1. Doshmangir L, Naghshi M, Khabiri R. Factors Influencing Donations to Human Milk Bank: A Systematic Review of Facilitators and Barriers. Breastfeed Med 2019;14:298-306.