ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการบริจาคนมแม่ ตอนที่ 5

 รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการบริจาคนมแม่1

                ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่

  • ความจำเป็นของมารดาผู้ให้บริจาคนมแม่ที่จะวางแผนในการบริจาคนมแม่
  • การปิดบังหรือเก็บชื่อผู้ให้และผู้รับบริจาคนมแม่เป็นความลับ
  • การขาดคุณสมบัติในการบริจาคนมแม่
  • การไม่เข้าใจเรื่องการพาสเจอไรซ์น้ำนม
  • การมีเจตจำนงที่จะบริจาคนมแม่โดยไม่สนใจเกณฑ์การรับบริจาคนมแม่ของธนาคารนมแม่
  • ความไม่สะดวกในการปั๊มนม
  • การบริจาคนมแม่ที่ไม่ผ่านระบบธนาคารนมแม่
  • การที่น้ำนมมารดาลดน้อยลง

เอกสารอ้างอิง

  1. Doshmangir L, Naghshi M, Khabiri R. Factors Influencing Donations to Human Milk Bank: A Systematic Review of Facilitators and Barriers. Breastfeed Med 2019;14:298-306.