ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการบริจาคนมแม่ ตอนที่ 4

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ปัจจัยที่ส่งเสริมการบริจาคนมแม่1

               ปัจจัยทางสังคม ได้แก่

 • เพื่อน
 • ครอบครัว
 • แหล่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคนมแม่
 • ค่านิยมของการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ความคิดว่าการบริจาคนมแม่เป็นการได้ช่วยเหลือคนอื่น
 • สื่อและโฆษณาในช่องทางต่าง ๆ ที่สนับสนุนการบริจาคนมแม่
 • พื้นฐานการศึกษาที่เอื้อให้คนในสังคมมีความเข้าใจเรื่องธนาคารนมแม่
 • ลักษณะของสังคมที่ส่งเสริมหรือเอื้อให้คนในสังคมมีจิตอาสา
 • ค่านิยมทางสังคม
 • วัฒนธรรมท้องถิ่น

เอกสารอ้างอิง

 1. Doshmangir L, Naghshi M, Khabiri R. Factors Influencing Donations to Human Milk Bank: A Systematic Review of Facilitators and Barriers. Breastfeed Med 2019;14:298-306.