ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการบริจาคนมแม่ ตอนที่ 3

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ปัจจัยที่ส่งเสริมการบริจาคนมแม่1

         ปัจจัยเชิงระบบ ได้แก่

  • การมีการประชาสัมพันธ์ ประกาศหรือพูดสนับสนุนให้บริจาคนมแม่
  • การให้การสนับสนุนจากธนาคารนมแม่แก่มารดาที่บริจาคนมแม่
  • สิทธิประโยชน์สำหรับมารดาที่บริจาคนมแม่
  • การจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการดูแลการเก็บและรักษาน้ำนมจากที่บ้าน
  • การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่มารดาที่บริจาคนมแม่
  • การจัดให้ข้อมูลเรื่องการบริจาคนมแม่แก่มารดาตั้งแต่ในระยะฝากครรภ์
  • การเข้าเยี่ยมธนาคารนมแม่และเข้าใจถึงกระบวนการเก็บรักษานมแม่ และการพาสเจอไรซ์
  • การให้การสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพ
  • การสนับสนุนมารดาที่มีการสูญเสียทารกให้รู้สึกดีขึ้นจากการได้บริจาคนมแม่

เอกสารอ้างอิง

  1. Doshmangir L, Naghshi M, Khabiri R. Factors Influencing Donations to Human Milk Bank: A Systematic Review of Facilitators and Barriers. Breastfeed Med 2019;14:298-306.