ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการบริจาคนมแม่ ตอนที่ 2

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

ปัจจัยที่ส่งเสริมการบริจาคนมแม่1

             ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่

 • ความเชื่อมั่นในคุณค่าของนมแม่
 • ความช่วยเหลือและการเป็นเครือข่ายของธนาคารนมแม่
 • การที่มารดามีน้ำนมมากเกินไป
 • ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนมแม่สำหรับทารกที่คลอดก่อนกำหนด
 • ความรู้สึกพึงพอใจของมารดาที่ได้ช่วยเหลือทารก
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการนมแม่ของทารก
 • ความรู้สึกของจิตอาสาและการมีส่วนร่วมในสังคม
 • การมีประวัติการบริจาคนมแม่
 • การรู้ถึงความต้องการนมแม่และจำเป็นที่จะต้องใช้นมแม่ของธนาคารนมแม่
 • ความคาดหวังว่าผู้อื่นจะปฏิบัติเช่นเดียวกันเมื่อมารดาเกิดปัญหาในการให้นมบุตร
 • การมีทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคนมแม่
 • ความรู้สึกเสียดายน้ำนมหากต้องทิ้ง
 • ความรู้สึกของการเป็นมารดาที่มีการสูญเสียทารกตั้งแต่ในระยะแรกคลอด
 • การเข้าใจหรืออยู่ในประสบการณ์ที่พบการสูญเสียทารกตั้งแต่ในระยะแรกคลอด
 • ความรู้สึกที่ได้ให้หรือชดเชยของมารดาที่มีการสูญเสียทารก
 • การมีน้ำนมที่ปั๊มออกจากการกระตุ้นน้ำนม
 • ความเชื่อมั่นในตนเองของมารดา
 • การชักนำทางด้านการเงินจากค่าตอบแทนที่ให้ในการบริจาคนมแม่

เอกสารอ้างอิง

 1. Doshmangir L, Naghshi M, Khabiri R. Factors Influencing Donations to Human Milk Bank: A Systematic Review of Facilitators and Barriers. Breastfeed Med 2019;14:298-306.