ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในชุมชนที่ห่างไกล

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์

               ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีหลายด้าน ทั้งทางด้านการแพทย์ ด้านจิตใจ ด้านพื้นฐานทางสังคม ความรู้ ความเชื่อ และค่านิยมต่าง ๆ แต่หากจำเพาะไปที่ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในชุมชนที่ห่างไกล มีการศึกษาในเอธิโอเปียพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การคลอดในสถานพยาบาล ความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดา ความเชื่อและค่านิยมผิด ๆ เกี่ยวกับการให้นมลูก และการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสามีและคนในครอบครัว1 โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์สูงสุดยังคงเป็นความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งความรู้ที่มีเพียงพอจะลดปัจจัยความเชื่อที่ไม่เหมาะสมหรือค่านิยมผิด ๆ ดังนั้น การที่จะทำให้มารดามีความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่พอเพียง การจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากบุคลากรทางการแพทย์ในระหว่างการตั้งครรภ์และหลังคลอด น่าจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะช่วยเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวได้     

เอกสารอ้างอิง

  1. Tsegaye M, Ajema D, Shiferaw S, Yirgu R. Level of exclusive breastfeeding practice in remote and pastoralist community, Aysaita woreda, Afar, Ethiopia. Int Breastfeed J 2019;14:6.